Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-823/09-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu: 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki pływania dla dzieci i dorosłych przez instruktorów zatrudnionych przez właściciela, dzierżawcę obiektu sportowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki pływania dla dzieci i dorosłych przez instruktorów zatrudnionych przez właściciela, dzierżawcę obiektu sportowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innymi organizacja i prowadzenie nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Dotychczas w celu wykonywania wymienionej wyżej usługi Spółka dzierżawiła basen i pojedyncze tory basenu. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego, wyrażoną w piśmie z dnia 4 stycznia 2005 r. nr (..), świadczona przez Spółkę usługa nauki pływania dla dzieci i dorosłych była klasyfikowana według PKWiU 92.62.13 "usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" i obciążona stawką VAT 22%.

W chwili obecnej jednak sytuacja uległa zmianie. Wnioskodawca prowadzi negocjacje z właścicielem dzierżawionego basenu, w celu podpisania umowy o zarządzanie obiektem basenowym. Na podstawie tejże umowy Spółka będzie odpowiedzialna za prowadzenie całego basenu.

W związku z zaistniałą sytuacją Zainteresowany ponownie wysłał do Urzędu Statystycznego, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, prośbę o zaklasyfikowanie wykonywanych usług według obowiązującej PKD i PKWiU z uwzględnieniem zdarzenia przyszłego, jakim będzie podpisanie przez naszą firmę umowy o zarządzanie całym obiektem basenowym.

W odpowiedzi na pismo Urząd Statystyczny, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, w piśmie z dnia 15 października 2008 r. nr (...), zaklasyfikował świadczone przez Spółkę usługi polegające na prowadzeniu nauki pływania dla dzieci i dorosłych przez instruktorów zatrudnionych przez właściciela, dzierżawcę obiektu sportowego do grupowań PKWiU 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa o zarządzanie (prowadzenie) obiektu basenowego, usługa nauki pływania dla dzieci i dorosłych, świadczona przez Wnioskodawcę sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny według PKWiU 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" będzie opodatkowana 7% stawką podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, po podpisaniu umowy o zarządzanie obiektem basenowym świadczona przez Spółkę usługa nauki pływania dla dzieci i dorosłych będzie kwalifikowana jako usługa związana z działalnością stadionów i innych obiektów (zgodnie z klasyfikacją Urzędu Statystycznego).

Wnioskodawca, jako firma prowadząca obiekt sportowy, spełniać będzie warunek podmiotowy stawiany przez PKWiU 92.61.10-00.00. Niewątpliwie basen jest rodzajem obiektu sportowego, a świadczenie usługi nauki pływania stanowi usługę związaną z działalnością tegoż obiektu. Obie przesłanki stawiane przez PKWiU 92.61.10-00.00 będą więc spełnione. Zatem usługa nauki pływania, świadczona po podpisaniu umowy o zarządzanie obiektem basenowym, powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% (zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 poz. 158, symbol PKWiU 92.61 - ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści art. 8 ust. 3 ustawy, wynika, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do treści powołanych przepisów każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, uznawane jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, za usługę. Ta z kolei, w przypadku gdy jest odpłatna, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, a obowiązek zaklasyfikowania do właściwego grupowania statystycznego świadczonych usług, spoczywa na Wnioskodawcy.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Przepis art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, w poz. 158 wymienione zostały "usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych" - PKWiU 92.61 oraz pod poz. 159 "wstęp na imprezy sportowe".

Natomiast na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 przedmiotowego załącznika określono jako zwolnione od podatku "usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem 1) (...)", sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - ex 92, z wyłączeniem m.in.: "usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61)".

Zawarte w załączniku objaśnienie "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania, a umiejscowiona 1) wskazuje, iż dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik. Zgodnie z przepisem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) dla celów podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca dzierżawił basen i pojedyncze tory basenu w celu prowadzenia nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Powyższe usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.62.13 i opodatkowane są podstawową 22% stawką podatku VAT. Obecnie Spółka zamierza podpisać umowę z właścicielem basenu o zarządzanie i prowadzenie całego basenu. Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Statystyczny Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w piśmie z dnia 15 października 2008 r. nr (...), skierowanym do Spółki, usługi polegające na prowadzeniu nauki pływania dla dzieci i dorosłych przez instruktorów zatrudnionych przez właściciela, dzierżawcę obiektu sportowego mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych".

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, iż "usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek" klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 70.20.12, co skutkuje opodatkowaniem ich stawką w wysokości 22%.

Wobec powyższego wskazać należy, iż 7% stawka podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie w przypadku świadczenia usług wynajmu basenu, polegających na udostępnieniu obiektu na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup np.: karnetu, biletu wstępu), zaklasyfikowanych do PKWiU 92.61.10-00.00. Natomiast w przypadku, gdy Zainteresowany wynajmuje basen na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego, na określony czas, zaklasyfikowany do PKWiU 70.20.12 - to do tej usługi zastosowanie znajdzie stawka podstawowa, czyli 22%.

Reasumując, o ile świadczone przez Spółkę usługi polegające na nauce pływania dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez instruktorów zatrudnionych przez właściciela, dzierżawcę obiektu sportowego, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.61 - stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - to do tych czynności będzie można stosować 7% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usługi będącej przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl