Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-818/09-4/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2009 r. (data wpływu 7 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 września 2009 r. odnośnie uiszczonej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wynajmuje od Zarządu Głównego Związku X z siedzibą w X nieruchomość, która składa się m.in. z:

a.

budynku głównego o pow. 2.578,49 m 2, przystosowanego do użytku jako "X" dla 74 pensjonariuszy inwalidów wojennych, wyposażonego w centralne ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną, przeciwpożarową, ciepłą i zimną wodę oraz dwa dźwigi (osobowy i towarowy),

b.

budynku biurowo-gospodarczego o pow. 260,00 m 2, w którym mieści się biuro, garaż część gospodarcza oraz wolnostojąca piwnica na płody rolne.

Zgodnie z zawartą przez strony umową, nieruchomość jest przeznaczona na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Strony tejże umowy ustaliły miesięczny czynsz najmu w wysokości 17.515,89 zł + VAT obejmujący:

a.

budynek główny: 2.513,42 m 2 x 6,40 zł/m 2 = 16.085,89 zł + VAT,

b.

budynek biurowo-gospodarczy: 260,00 m 2 x 5,50 zł/m 2 = 1.430,00 zł + VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy czynsz najmu budynku głównego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, najem przedmiotowego budynku głównego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Stosownie bowiem do poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - 70.20.11), z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe są zwolnione od podatku VAT.

Budynek główny ma charakter mieszkalny, zaś wynajmowany jest w celu prowadzenia w nim domu pomocy społecznej, a zatem budynek nie traci charakteru mieszkalnego. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych dom pomocy społecznej jest budynkiem mieszkalnym (PKOB 1130).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie do odpowiedniego symbolu PKWiU wykonywanych usług.

Podstawowa stawka podatku w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 4 ww. załącznika stanowiącego wykaz usług zwolnionych od podatku wymieniono: "usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe" (PKWiU ex 70.20.11).

Z ww. przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na cele mieszkalne. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wynajmuje nieruchomość, która składa się m.in. z budynku głównego, przystosowanego do użytku jako "X" dla 74 pensjonariuszy inwalidów wojennych, wyposażonego w centralne ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną, przeciwpożarową, ciepłą i zimną wodę oraz dwa dźwigi (osobowy i towarowy). Z zawartej przez strony umowy wynika, że nieruchomość jest przeznaczona na prowadzenie domu pomocy społecznej. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z poz. 4 załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (PKWiU - 70.20.11), z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe są zwolnione od podatku VAT. Budynek główny ma charakter mieszkalny, zaś wynajmowany jest w celu prowadzenia w nim domu pomocy społecznej, a zatem - w ocenie Zainteresowanego - budynek nie traci charakteru mieszkalnego. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych dom pomocy społecznej jest budynkiem mieszkalnym (PKOB 1130).

W oparciu o przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, iż usługi wynajmu budynku mieszkalnego, z przeznaczeniem go na dom pomocy społecznej, sklasyfikowane w grupie PKWiU 70.20.11, podlegają zwolnieniu od podatku podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, jako usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.

Reasumując, do świadczenia usługi w zakresie wynajmu budynku opisanego we wniosku, z przeznaczeniem go na dom pomocy społecznej, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług, pod warunkiem, ze usługi te zgodnie z PKWiU sklasyfikowane są pod symbolem 70.20.11.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy). W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny. Opinie są wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl