Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-808/09-2/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 9 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 19 czerwca 2009 r. Wnioskodawca otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowany prowadzi firmę zajmującą się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotujący działa na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i udzielił Zainteresowanemu dotacji bezzwrotnej na podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy sporządzonego zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 147, poz. 932). Kwotę otrzymanej dotacji w całości Zainteresowany zamierza przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem swojego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca planuje dokonać następujących wydatków prowadzących do zakupu lub wytwarzania środków trwałych:

* zakup materiałów do modernizacji i adaptacji magazynów będących obecnie środkami trwałymi w firmie z przeznaczeniem tych magazynów na sektor demontażu pojazdów (magazyny te wymagają gruntowej modernizacji),

* zakup urządzeń będących środkami trwałymi, urządzenia te Zainteresowany będzie wykorzystywał do demontażu pojazdów,

* zakup urządzenia myjącego do mycia podzespołów odzyskanych ze zużytych pojazdów (nadających się potem do dalszej odsprzedaży).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności w całości opodatkowane według 22% stawki podatku VAT.

Kwotę otrzymanej dotacji w całości Zainteresowany ma zamiar przeznaczyć na zakup albo wytwarzanie we własnym zakresie środków trwałych oraz planuje wydatkować ją w okresie od miesiąca lipca 2009 r. do grudnia 2009 r. lub w roku 2010. Od zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych lecz nie będzie ich zaliczał do kosztów podatkowych.

Zainteresowany ma również zamiar skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od omawianych zakupów finansowych ww. kwotą dotacji. Kwoty otrzymanej dotacji Wnioskodawca nie zaliczył również do podstawy opodatkowania podatkiem VAT - gdyż otrzymana dotacja nie jest dopłatą do ceny świadczonych przez stację demontażu usług.

W umowie o przyznaniu dotacji nie ma zastrzeżenia, że otrzymaną dotację Wnioskodawca powinien przeznaczyć na zakup środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy kwota otrzymanej dotacji powinna w miesiącu jej otrzymania zwiększyć podstawę opodatkowania w podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota otrzymanej dotacji nie wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem VAT, gdyż dotacja ta nie jest dopłatą do ceny świadczonych przez stację usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Ze wskazanego przepisu wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia.

Natomiast dotacje o charakterze ogólnym, przeznaczone np. na pokrycie kosztów działalności, nie będące dofinansowaniem, czy też refundacją usługi, nie są zaliczane do podstawy opodatkowania i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym w tej sytuacji otrzymana dotacja nie zwiększa podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Zainteresowany prowadzi firmę zajmującą się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności w całości opodatkowane według 22% stawki podatku VAT. Wnioskodawca otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę otrzymanej dotacji w całości Zainteresowany zamierza przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem swojego przedsiębiorstwa (przeznaczyć na zakup albo wytwarzanie we własnym zakresie środków trwałych).

Jak wynika z powyższej analizy stanu sprawy dofinansowanie do demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji nie jest przypisane do konkretnej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, lecz stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z rozwojem przedsiębiorstwa. Nie można stwierdzić więc, iż przedmiotowe dofinansowanie ma bezpośredni wpływ na cenę.

W związku z powyższym mając na uwadze stan faktyczny sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy uznać, iż skoro otrzymane przez Zainteresowanego dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowią więc obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, kwota otrzymanej dotacji nie zwiększy podstawy opodatkowania w podatku VAT w miesiącu jej otrzymania.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od zakupów sfinansowanych z dotacji została rozstrzygnięta w interpretacji z dnia 8 września 2009 r. nr ILLP1/443-808/09-3/AI. Z kolei wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl