Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-806/09-5/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2009 r. (data wpływu 8 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT umowy dzierżawy sieci wodociągowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT umowy dzierżawy sieci wodociągowej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) o doprecyzowanie stanowiska własnego Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 września 2008 r. powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego spółka komunalna ze 100% udziałem Gminy, pod nazwą "Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w X Sp. z o.o.".

Podstawowym zadaniem statutowym spółki jest dostawa wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy.

W roku 2009 Gmina rozważa przekazanie spółce sieci wodociągowej w drodze umowy dzierżawy.

Spółka z tytułu prowadzenia działalności będzie wykorzystywać sieć do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody. Budowę sieci wodociągowej Gmina prowadziła od 2006 r. do kwietnia 2009 r.

Gmina zarejestrowana została jako podatnik VAT od kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zawarcie przez Gminę umowy dzierżawy sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2.

Czy w stanie faktycznym sprawy, oddanie w dzierżawę jest pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa dzierżawy jako czynność odpłatna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zawarcie ze spółką umowy dzierżawy jest pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż jest to pierwsza czynność dotycząca sieci po jej wybudowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza przekazać spółce sieć wodociągową w drodze umowy dzierżawy.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Artykuł 693 § 2 ww. ustawy stanowi, iż czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Zatem mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż oddanie w dzierżawę przedmiotowej sieci wodociągowej stanowić będzie świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, bowiem nie daje dzierżawcy prawa do rozporządzania siecią wodociągową jak właściciel.

Przez pierwsze zasiedlenie - w myśl art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Tym samym wydaje się, że na potrzeby definicji pierwszego zasiedlenia należy przyjąć, iż oddanie do użytkowania jest sformułowaniem odnoszącym się do faktycznej czynności przekazania budynku, budowli lub ich części w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Oddanie budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu musi nastąpić na rzecz pierwszego nabywcy lub użytkownika.

Zatem, aby wystąpiło pierwsze zasiedlenie, oddanie do użytkowania winno nastąpić w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego, w świetle przytoczonych przepisów prowadzi do wniosku, że w przedmiotowej sprawie do pierwszego zasiedlenia sieci wodociągowej dojdzie z chwilą podpisania umowy dzierżawy. W tej bowiem dacie przedmiotowa sieć wodociągowa zostanie przekazana do użytkowania i oddana w dzierżawę pierwszemu użytkownikowi.

Jak wcześniej wskazano, umowa dzierżawy niewątpliwie jest odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przytoczonym powyżej art. 2 pkt 14 ustawy, oddanie w dzierżawę przez Gminę sieci wodociągowej do spółki nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT umowy dzierżawy. Natomiast wniosek dotyczący zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania aportu został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2009 r. nr ILPP1/443 806/09 4/BD oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania sieci wodociągowej w nieodpłatne użyczenie do spółki prawa handlowego został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2009 r. nr ILPP1/443-806/09-6/BD oraz w zakresie określenia wartości aportu postanowieniem z dnia 21 września 2009 r. nr ILPP1/443-806/09-7/BD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl