Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-806/09-4/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2009 r. (data wpływu 8 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem sieci wodociągowej - jest:

* prawidłowe - w części dotyczącej pytań 1, 4;

* nieprawidłowe - w części dotyczącej pytań 2, 3.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem sieci wodociągowej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) o doprecyzowanie stanowiska własnego Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 września 2008 r. powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego spółka komunalna ze 100% udziałem Gminy, pod nazwą "Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w X Sp. z o.o.".

Podstawowym zadaniem statutowym spółki jest dostawa wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy.

W roku 2009 Gmina planuje dokapitalizować spółkę poprzez wniesienie aportu w postaci sieci wodociągowej.

Spółka z tytułu prowadzenia działalności będzie wykorzystywać sieć do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody. Budowę sieci wodociągowej gmina prowadziła od 2006 r. do kwietnia 2009 r.

Gmina zarejestrowana została jako podatnik VAT od kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wniesienie przez Gminę aportu do spółki po dniu 31 marca 2009 r. jest zwolnione od podatku VAT.

2.

Czy Gmina wnosząc aport rzeczowy do spółki ma wystawić fakturę VAT i od wartości aportu naliczyć 22% VAT.

3.

Czy istnieje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.

4.

Czy w stanie faktycznym sprawy, wniesienie aportu jest pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1.

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, dokonanie aportu przez Gminę po dniu 31 marca 2009 r. nie korzysta ze zwolnienia i podlega obowiązkowi VAT.

Ad 2.

Wniesienie aportu do spółki stanowi sprzedaż towarów, a zatem w myśl art. 106 ust. 1 ustawy Gmina ma obowiązek udokumentować ją fakturą VAT. Wnioskodawca uważa także, że skoro przedmiotem aportu są towary (budowle), których dostawa jest zwolniona od VAT to aport także podlega zwolnieniu od podatku.

Ad 3.

Przedmiotem aportu jest budowla (sieć wodociągowa). Zainteresowany uważa, że przysługuje mu zwolnienie od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż w stosunku do tego obiektu nie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budowa sieci wodociągowej prowadzona była od 2006 r. do kwietnia 2009 r. Wydatki zostały poniesione, VAT nie był odliczany do marca 2009 r. Dopiero w miesiącu kwietniu 2009 r., kiedy Gmina została zarejestrowana jako podatnik podatku VAT, przysługuje jej prawo do odliczania podatku VAT i od części robót w kwietniu 2009 r. odliczyła VAT.

Ad 4.

Wnioskodawca uważa, że wniesienie aportu jest pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż jest to pierwsza czynność dotycząca po jej wybudowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe - w części dotyczącej pytań 1, 4;

* nieprawidłowe - w części dotyczącej pytań 2, 3.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy mamy do czynienia, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, czy też grunty - czyli towary w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, w sytuacji, gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami przez spółkę jak właściciel.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego przez Gminę do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci sieci wodociągowej, prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania nią jak właściciel, a zatem stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 1 grudnia 2008 r., zwolnieniu od podatku podlegały wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). W rozporządzeniu tym nie przewidziano co prawda zwolnienia od podatku analogicznego do wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r., niemniej jednak w przepisach przejściowych, ustawodawca w rozdziale 13 - przepisy przejściowe i końcowe, wskazał, iż w okresie do dnia 31 marca 2009 r., w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku - § 38 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczona odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast w myśl art. 4 § 1 pkt 1 ww. ustawy, spółka osobowa oznacza - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Gmina w 2009 r. planuje dokapitalizować spółkę poprzez wniesienie aportu w postaci sieci wodociągowej.

Zatem wniesienie sieci wodociągowej w formie wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w powołanym przepisie § 38 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. i skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wnoszącego aport, jako podmiotu dokonującego odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - w analizowanej sytuacji będzie to Gmina.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Analizując powyższe wydaje się, że na potrzeby definicji pierwszego zasiedlenia należy przyjąć, iż oddanie do użytkowania jest sformułowaniem odnoszącym się do faktycznej czynności przekazania budynku, budowli lub ich części w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu np. aportu.

Oddanie budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu musi nastąpić na rzecz pierwszego nabywcy lub użytkownika.

W opisanym we wniosku przypadku zatem, Wnioskodawca do czynności polegającej na wniesieniu aportu do spółki prawa handlowego nie może zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b) - stosownie do art. 43 ust. 7a - nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że w przedmiotowej sprawie dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Literalne brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wskazuje bowiem, że jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia jest to, by w stosunku do dostawy danego obiektu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Gmina nie odliczała podatku VAT od początku budowy sieci wodociągowej. Dopiero w miesiącu kwietniu 2009 r., po zarejestrowaniu się do podatku VAT, Zainteresowana dokonała odliczenia podatku VAT w kwietniu 2009 r. od tej części robót.

W związku z powyższym tut. Organ stwierdza, że aport przedmiotowej sieci wodociągowej nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, bowiem w związku z tą czynnością przysługiwało Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w lit. a) ww. przepisu.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż aport sieci wodociągowej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po dniu 31 marca 2009 r. nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Gmina wnosząc daną sieć wodociągową do spółki handlowej jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT, dokumentującą tę czynność, opodatkowując ją wg stawki 22%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT aportu. Natomiast wniosek dotyczący zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania umowy dzierżawy został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2009 r. nr ILPP1/443 806/09 5/BD oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania sieci wodociągowej w nieodpłatne użyczenie do spółki prawa handlowego został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2009 r. nr ILPP1/443-806/09-6/BD oraz w zakresie określenia wartości aportu postanowieniem z dnia 21 września 2009 r. nr ILPP1/443 806/09 7/BD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl