Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-802/08-4/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (data wpływu 22 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2008 r. (data wpływu 12 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących realizację inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących realizację inwestycji. Dnia 12 listopada 2008 r. opisane we wniosku zdarzenie przyszłe uzupełniono o informacje wymagane pismem organu z dnia 29 października 2008 r., znak ILPP1/443-802/08-2/MK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje zrealizować przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 zadanie polegające na "budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach". Z kanalizacji sanitarnej będą korzystały osoby fizyczne i prawne.

Dnia 12 listopada 2008 r. Zainteresowany nadesłał uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku, w którym wskazał, iż przedmiotowy projekt finansowany będzie w części ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto, zrealizowany projekt służył będzie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawca realizując inwestycję pod nazwą "budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach" ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) zawartego w fakturach dotyczących wymienionego projektu.

2.

Czy przy realizacji ww. zadania podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowanym.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji ww. zadania będzie mógł odliczyć podatek VAT. W konsekwencji nie będzie to wydatek kwalifikowany. Takie uprawnienie - jak argumentuje Zainteresowany - wynika z faktu, iż Wnioskodawca jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Zainteresowany będzie mógł odliczyć podatek VAT poniesiony w związku z realizacją projektu. Realizacja inwestycji bowiem związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższego uregulowania wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, wskazana zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl natomiast art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jak stanowi art. 88 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 cyt. ustawy, powołany przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

* wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 (czyli towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji) oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,

* wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym), jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje zrealizować przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 zadanie polegające na "budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach". Z kanalizacji sanitarnej będą korzystały osoby fizyczne i prawne. Przedmiotowy projekt finansowany będzie w części ze środków unijnych. Ponadto - jak wskazał Wnioskodawca - zrealizowany projekt służył będzie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe wyjaśnić należy, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, warunkowane jest tym, że nabyte towary i usługi winny służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wyczerpuje zatem przesłankę określoną w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, co skutkuje prawem do odliczenia podatku VAT.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług, nabytych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach", pod warunkiem, że nie wystąpią ograniczenia wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl