Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-794/08-2/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Zakładów (...) "X" Spółka Akcyjna w likwidacji.

W związku z planowanym zakończeniem procesu likwidacji, na mocy art. 474 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Spółka Akcyjna wyda majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli i zakończeniu spraw spółki swoim akcjonariuszom, w tym X Sp. z o.o. Jednocześnie, część tego majątku zostanie wydana w formie rzeczowej, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (dalej: "majątek likwidacyjny"). Składniki majątku likwidacyjnego nie stanowią przedsiębiorstwa ani oddziału samodzielnie sporządzającego bilans.

W związku z powyższym wydaniem majątku likwidacyjnego, X S.A. wystawi Spółce z o.o. X fakturę oraz naliczy podatek VAT należny, przy czym podatek należny nie zostanie naliczony w stosunku do towarów i usług, do których zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku VAT (np. towarów używanych). Podatek należny zostanie naliczony według stawki podatku właściwej dla danego towaru lub usługi, zaś podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa przekazanych składników majątku likwidacyjnego. Nabyte w ten sposób składniki majątku likwidacyjnego będą wykorzystywane dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej X Sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez X S.A., a dokumentującej przekazanie składników majątku likwidacyjnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez X S.A. dokumentującej dostawę składników majątku likwidacyjnego, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)."

Jednocześnie, X Sp. z o.o. będzie wykorzystywała nabyte od X S.A. składniki majątku likwidacyjnego dla celów swojej opodatkowanej działalności gospodarczej, a tym samym, do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji, X Sp. z o.o. będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez X S.A. dokumentującej przekazanie składników majątku likwidacyjnego, chyba że w stosunku do tych składników zastosowanie znajdzie wyłączenie szczególne, zawarte w art. 88 ustawy o VAT.

Tym niemniej, X Sp. z o.o. stoi na stanowisku, iż w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zastosowania nie znajdzie żadne z wyłączeń szczególnych zawartych w art. 88 ustawy o VAT.

W szczególności, zastosowania nie ma art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do odliczenia VAT naliczonego nie przysługuje w stosunku do towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (...)". Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, wyłączenie zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych oraz gruntów. Tymczasem właśnie takie towary i usługi, zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym wchodzą w skład majątku likwidacyjnego.

Zdaniem X Sp. z o.o., stosować nie należy również art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do odliczenia VAT naliczonego nie przysługuje w odniesieniu do towarów i usług, których nabycie: "nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi". Przekazania majątku likwidacyjnego przez X S.A. do X Sp. z o.o. nie można bowiem postrzegać ani w kategoriach darowizny, ani nieodpłatnego świadczenia usług.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), "przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku". Tymczasem w związku z wydaniem majątku likwidacyjnego przez X S.A., X S.A. otrzymuje ekwiwalent w postaci wygaśnięcia roszczeń akcjonariuszy (w tym X Sp. z o.o.) względem X S.A. do wydania im części majątku odpowiadającej proporcjonalnie wartości wniesionego przez nich wkładu - art. 474 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Nie dochodzi zatem do świadczenia bezpłatnego, w tym również do nieodpłatnego świadczenia usług.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 929/07 wydanym w niemal identycznej sprawie - przekazania majątku rzeczowego wspólnikowi, przez spółkę w związku z jej likwidacją. W powołanym wyroku WSA stwierdził, że "jeżeli wspólnikowi należy się od spółki zwrot nakładów, wspólnik dysponuje prawem podmiotowym jakim jest wierzytelność, czyli prawem wierzyciela do żądania od dłużnika (spółki), świadczenia w postaci wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nakładów na inwestycje spółki. W miejsce świadczenia pieniężnego może być wykonane świadczenie rzeczowe (przekazanie towarów). W sprawie nie ma znaczenia, że wierzytelność wynika z umowy spółki i uchwały wspólników. Tego rodzaju rozliczenie się ze wspólnikiem podlega niewątpliwie opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów."

Ponadto, zdaniem X Sp. z o.o. nie ma zastosowania również przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, który stanowi, iż "prawo do odliczenia nie przysługuje gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku".

Należy bowiem pamiętać, iż w ramach przekazania majątku likwidacyjnego dojdzie do przeniesienia przez X S.A. na X Sp. z o.o. prawa do rozporządzania jak właściciel wchodzącymi w skład tego majątku towarami (czyli np. środkami trwałymi).

Spełniona zatem zostanie definicja dostawy towarów, zawarta w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Dojdzie również do przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych, która to czynność, w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi świadczenie usług. Mając jednocześnie na uwadze, iż jak wskazano powyżej, wspomniane dostawy towarów i świadczenie usług mają charakter odpłatny będą one podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Dodatkowo, jak wynika ze zdarzenia przyszłego, składniki majątku likwidacyjnego nie stanowią przedsiębiorstwa ani zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Ich przeniesienie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, jest wyłączone z opodatkowania VAT. Podatek należny nie zostanie również naliczony względem tych składników majątku likwidacyjnego, które będą korzystać z przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT.

Na koniec Wnioskodawca podkreśla, iż przyznanie X Sp. z o.o. prawa do odliczenia VAT naliczonego przez X S.A. przy przekazaniu składników majątku likwidacyjnego będzie zgodne z zasadą neutralności podatku VAT, bowiem faktycznemu opodatkowaniu VAT podlegać powinna jedynie konsumpcja. Natomiast, składniki majątku likwidacyjnego, zostaną wykorzystane przez X Sp. z o.o. dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej - a nie dla celów ostatecznej konsumpcji.

W związku z powyższym Zainteresowany stwierdza, iż X Sp. z o.o. będzie miała prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez X S.A. dokumentującej nabywanie składników majątku likwidacyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie tut. Organ nie odniósł się do powołanego przez Stronę wyroku WSA, ponieważ został on wydany w indywidualnej sprawie i nie stanowi wykładni prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl