ILPP1/443-785/11-3/MP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-785/11-3/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2011 r. (data wpływu 25 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu pn.: "Remont świetlicy..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu pn.: "Remont świetlicy...". Przedmiotowy wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego, pytanie i własne stanowisko.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach Stowarzyszenia "Wspólnie dla przyszłości" Ochotnicza Straż Pożarna w realizuje projekt pn.: "Remont świetlicy...". Zadanie współfinansowane jest środkami finansowymi pochodzącymi z Programu LEADER Oś 4 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z zasadami powyższego programu pomoc finansowa przekazywana jest od kosztów kwalifikowanych, którymi może być również podatek od towarów i usług, w przypadku jeżeli podatnik nie ma możliwości jego odliczenia. Jako realizator inwestycji OSP w na etapie składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa przynależny od poszczególnych elementów robót podatek od towarów i usług jako podmiot zwolniony od rozliczeń niniejszego podatku zaliczył go jako koszty kwalifkowalne. Planowane do wykonania roboty budowlane Remizy OSP mają na celu dostosować obiekt do dalszego sprawnego funkcjonowania jednostki OSP.

W piśmie z dnia 19 sierpnia 2011 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku OSP poinformowało, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Ponadto Jednostka OSP wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu oraz efekty remontu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 19 sierpnia 2011 r.).

Czy Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może odliczyć podatek VAT od wykonanego zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 19 sierpnia 2011 r.), nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wykonanego zadania. Wyremontowana świetlica będzie służyła czynnościom nieopodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Jednostka OSP realizuje projekt pn.: "Remont świetlicy...". Zadanie współfinansowane jest środkami finansowymi pochodzącymi z Programu LEADER Oś 4 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Planowane do wykonania roboty budowlane Remizy OSP mają na celu dostosować obiekt do dalszego sprawnego funkcjonowania jednostki OSP. Jednostka OSP wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu, a efekty remontu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowana jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenia w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczania nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy, które nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Reasumując, Ochotnicza Straż Pożarna w nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów w ramach projektu pn.: "Remont świetlicy...".

Tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl