Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-785/08-4/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wydania towaru i wystawienia faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wydania towaru i wystawienia faktury.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka z o.o. jest producentem pieczywa. Odbiorcami wyrobów Spółki są głównie przedsiębiorcy prowadzący sklepy oferujące m.in. produkty spożywcze. Aktualnie Wnioskodawca wdraża nowy system księgowy i w związku z tym analizuje wybrane rozwiązania w zakresie organizacyjnym oraz finansowo-księgowym. W związku z wprowadzeniem nowego systemu Spółka ma wątpliwości dotyczące problematyki ujmowania w rozliczeniach podatkowych zwrotu towarów oraz faktur korygujących, dokumentujących pomyłkę w cenie, bądź w ilości wydanych towarów, sposobu wystawiania faktur korygujących oraz rozpoznawania momentu powstania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz powstawania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostaw towarów.

Zgodnie z ustaleniami Spółki i nabywców jej produktów mają oni prawo do zwrotu pieczywa w sytuacji istnienia wad w pieczywie w postaci np. pleśni. Zwrot towaru jest dokumentowany przez pracownika Spółki protokołem przyjęcia wadliwego towaru, co jest równoznaczne z uznaniem reklamacji przez Spółkę za zasadną. Na podstawie protokołu przyjęcia towaru Spółka wystawia odpowiednią fakturę korygującą, dokumentującą zwrot, przy czym zdarzają się sytuacje, w których faktura korygująca wystawiana jest znacznie później niż protokół przyjęcia towaru.

Ponadto w toku prowadzonej działalności mają miejsce sytuacje, w których Wnioskodawca dokonując sprzedaży przyjmuje na fakturze błędną cenę, bądź ilość zbywanych towarów (niezgodną z ustaleniami poczynionymi z kontrahentami i faktycznie dostarczoną ilością danego towaru). W konsekwencji wystawiana jest faktura korygująca zmieniająca cenę i/lub ilość towarów, tak aby wskazane wielkości były zgodne z pierwotnie poczynionymi ustaleniami z danym kontrahentem i rzeczywiście dostarczonymi wyrobami.

Spółka dostarcza swoje towary odbiorcom co kilka dni bądź codziennie (w każdy dzień roboczy), czyli w sposób ciągły (wyodrębnienie konkretnego świadczenia stron jest w tym przypadku trudne lub niemożliwe).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy dostawa towarów ma miejsce w danym miesiącu, a wystawienie faktury następuje w jednym z kolejnych 7 dni, licząc od dnia dostawy, co ma miejsce w kolejnym miesiącu, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie wydania towaru, czy też w momencie wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towaru.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje w dniu wystawienia faktury. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku, gdy faktura została wystawiona w terminie 7 dni od daty wydania towaru, należy przyjąć, że dzień jej wystawienia jest jednocześnie dniem powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT z tytułu dokonanej sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wydania towaru i wystawienia faktury, w przedstawionym stanie faktycznym.

Rozstrzygnięcia dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktury korygującej, korekt podatku w związku z wystawienie faktury korygującej, terminu wystawienia faktury oraz wystawienia kolejnej faktury korygującej dokumentującej tą samą sprzedaż, w podatku od towarów i usług, w przedstawionym stanie faktycznym zawarte zostały w interpretacjach z dnia 10 listopada 2008 r. nr ILPP1/443-785/08-2/KG, ILPP1/443-785/08-3/KG, ILPP1/443-785/08-5/KG i ILPP1/443-785/08-6/KG.

W sprawach dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktury korygującej, korekty podatku w związku z wystawieniem faktury korygującej, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wydania towaru i wystawienia faktury, terminu wystawienia faktury oraz wystawienia kolejnej faktury korygującej dokumentującej tą samą sprzedaż w podatku od towarów i usług, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wydane zostały interpretacje nr ILPP1/443-785/08-7/KG, ILPP1/443-785/08-8/KG, ILPP1/773-785/08-9/KG, ILPP1/443-785/08-10/KG, ILPP1/443-785/08-11/KG z dnia 10 listopada 2008 r.

Natomiast w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostały interpretacje nr ILPB3/423-504/08-2/KS, ILPB3/423-504/08-3/KS, ILPB3/423-504/08-4/KS, ILPB3/423-504/08-5/KS, ILPB3/423-504/08-6/KS, ILPB3/423-504/08-7/KS, ILPB3/423-504/08-8/KS, ILPB3/423-504/08-9/KS z dnia 10 listopada 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl