Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-768/11-4/MS
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług muzyczno-edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i szkole.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b 1 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie Upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 1 12, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2011 r. (data wpływu 20 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług muzyczno - edukacyjnych świadczonych w przedszkolach i własnej szkole przez Wnioskodawczynię (nauczyciela),

* nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług prowadzenia zajęć muzycznych w szkole Wnioskodawczyni przez zatrudnionego nauczyciela.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług muzyczno - edukacyjnych świadczonych w przedszkolach i własnej szkole przez Wnioskodawczynię (nauczyciela) oraz usług prowadzenia zajęć muzycznych w szkole Wnioskodawczyni przez zatrudnionego nauczyciela. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 sierpnia 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) o informacje doprecyzowujące opisany stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest z wykształcenia nauczycielką muzyki, absolwentem Uniwersytetu na kierunku - Wychowanie muzyczne (...). Od ukończenia studiów czynnie pracuje w zawodzie nauczyciela. Zainteresowana jest zatrudniona na etacie nauczyciela muzyki w szkole podstawowej.

Dodatkowo Wnioskodawczyni prowadzi własną działalność gospodarczą, opierającą się wyłącznie na edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym (podstawowym) i gimnazjalnym. Zainteresowana prowadzi zajęcia muzyczno-edukacyjne w przedszkolach, jak również w prowadzonej przez siebie Szkole. Uczy gry na instrumentach, poznawania instrumentów, uczy śpiewania, rozbudzania zamiłowania do muzyki, ruchu przy akompaniamencie muzycznym. Poprzez te elementy wpływa na wszechstronny rozwój umysłowy dzieci i młodzieży. Wnioskodawczyni dodała, iż w swojej szkole muzycznej opiera się na nowatorskich metodach edukacji muzycznej, opracowanych przez specjalistów ze Szkół, działających na całym świecie. Programy Szkoły polegają na bardzo wczesnym wdrażaniu edukacji muzycznej, jako bardzo ważnego elementu rozwoju intelektualnego (zajęcia dla dzieci już od 4 miesiąca życia). Tak więc, działalność Wnioskodawczyni opiera się wyłącznie na nauczaniu dzieci.

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku z dnia 6 sierpnia 2011 r. Wnioskodawczyni wskazała, iż:

1.

Na świadczenie usług edukacyjnych w przedszkolach umowy podpisywane są z Radami Rodziców poszczególnych przedszkoli, za wiedzą i akceptacją Dyrekcji tych placówek. Natomiast w prowadzonej przez Zainteresowaną Szkole Muzycznej umowy podpisywane są z rodzicami lub opiekunami dzieci biorących udział w zajęciach muzyczno - edukacyjnych.

2.

Zajęcia muzyczno - edukacyjne w przedszkolach, jak i własnej Szkole Wnioskodawczyni prowadzi osobiście. Jednakże dodatkowo w Szkole zatrudnia nauczyciela, na umowę zlecenie, który prowadzi zajęcia muzyczne - naukę gry na keyboardzie.

3.

Wnioskodawczyni nie jest podmiotem objętym systemem oświaty oraz nie posiada wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Realizowane przez nią usługi są usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianami w ustawie VAT, Wnioskodawczyni podlega obowiązkowemu opodatkowaniu podatkiem VAT, czy jest nadal z niego zwolniona.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ustawę o podatku VAT rozdz. 2, art. 43 ust. 1 pkt 27 należy interpretować tak, iż Zainteresowana nadal podlega zwolnieniu od podatku VAT, gdyż spełnia wszystkie warunki konieczne do zwolnienia od tego podatku, tj. zgodnie z tym co mówi ustawa, zwolnieniu podlegają usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym świadczone przez nauczycieli. Wnioskodawczyni jest nauczycielką, a jej cała działalność polega wyłącznie na nauczaniu dzieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług muzyczno - edukacyjnych świadczonych w przedszkolach i własnej szkole przez Wnioskodawczynię (nauczyciela),

* nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług prowadzenia zajęć muzycznych w szkole Wnioskodawczyni przez zatrudnionego nauczyciela.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy. świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Artykuł 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476).

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, ze zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 ustawy punktów 26 - 29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, str. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Ponadto, stosownie do art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne mogą zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych.

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

W tym miejscu wskazać należy, iż dla zastosowania zwolnienia wynikającego z powyższego przepisu nie jest konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak usługi w zakresie wychowania.

Ponadto zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Z kolei, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazialnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołaną wyżej regulację zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów.v

Stanowisko takie potwierdza analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej który w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie C-445/05 Werner Haderer przeciwko Finanzamt Wilmersdorf orzekł, iż działalność osoby fizycznej posiadającej status niezależnego współpracownika polegająca na udzielaniu lekcji wyrównawczych a także na prowadzeniu kursów ceramiki i garncarstwa w ośrodkach kształcenia dla dorosłych może być objęta zwolnieniem od podatku od wartości dodanej przewidzianym w art. 13 część A ust. 1 lit. j) szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jedynie wówczas, gdy działalność ta polega na udzielaniu lekcji przez nauczyciela na własny rachunek i własną odpowiedzialność i obejmuje edukację szkolną lub uniwersytecką. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi czy też jednocześnie większej liczbie osób.

W świetle powyższego zwolnienie od podatku VAT przysługuje w sytuacji, w której nauczyciel prowadzi działalność edukacyjną na własny rachunek i odpowiedzialność (tj. działa we własnym imieniu). Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji świadczone na podstawie umowy pomiędzy nauczycielem a uczniem (studentem). Przy czym zgodnie z orzecznictwem ETS tak samo należy traktować usługę świadczoną na rzecz jednej, jak i kilku osób.

Co więcej ETS uznał, że brak jest podstaw do dokonywania na gruncie VAT rozróżnienia między nauczaniem uczniów bądź studentów a osób, które legitymują się już dyplomem (szkolnym bądź uniwersyteckim) i kontynuują naukę.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jest z wykształcenia nauczycielką muzyki i jest zatrudniona na etacie nauczyciela muzyki w szkole podstawowej. Dodatkowo Wnioskodawczyni prowadzi własną działalność gospodarczą, opierającą się wyłącznie na edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym (podstawowym) i gimnazjalnym. Zainteresowana prowadzi zajęcia muzyczno-edukacyjne w przedszkolach, jak również w prowadzonej przez siebie Szkole. Uczy gry na instrumentach, poznawania instrumentów, uczy śpiewania, rozbudzania zamiłowania do muzyki, ruchu przy akompaniamencie muzycznym. Działalność Wnioskodawczyni opiera się wyłącznie na nauczaniu dzieci.

Na świadczenie usług edukacyjnych w przedszkolach umowy podpisywane są z Radami Rodziców poszczególnych przedszkoli, za wiedzą i akceptacją Dyrekcji tych placówek. Natomiast w prowadzonej przez Zainteresowaną Szkole umowy podpisywane są z rodzicami lub opiekunami dzieci biorących udział w zajęciach muzyczno - edukacyjnych. Zajęcia muzyczno - edukacyjne w przedszkolach, jak i własnej Szkole Wnioskodawczyni prowadzi osobiście. Jednakże dodatkowo w Szkole zatrudnia nauczyciela, na umowę zlecenie, który prowadzi zajęcia muzyczne. Wnioskodawczyni nie jest podmiotem objętym systemem oświaty oraz nie posiada wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Realizowane przez nią usługi są usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

W opisie stanu faktycznego Zainteresowana wskazała, iż świadczy usługi muzyczno-edukacyjne w prowadzonej przez siebie Szkole. Działalność szkół niepublicznych, takich jak prowadzona przez Wnioskodawczynię Szkoła Muzyczna, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, pod warunkiem, ze jednostka taka jest objęta systemem oświaty oraz świadczy usługi kształcenia wymienione w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Zainteresowana wskazała natomiast, iż nie jest podmiotem objętym systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wobec powyższego realizowane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej Szkoły Muzycznej usługi muzyczno-edukacyjne nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy. W tej sytuacji należy przeanalizować, czy spełnione są przesłanki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

Zwolnione od podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane.

W przedmiotowej sprawie Zainteresowana świadcząc usługi w ramach prowadzonej Szkoły Muzycznej podpisuje umowy z rodzicami lub opiekunami dzieci biorących udział w zajęciach muzyczno-edukacyjnych. Z kolei świadcząc usługi w przedszkolach podpisuje umowy z Radami Rodziców. Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o systemie oświaty, w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. W obu przypadkach stwierdzić zatem należy, iż przy świadczeniu usług prywatnego nauczania Wnioskodawczynię łączy z uczniami bezpośrednia relacja, pomimo faktu podpisywania umów z rodzicami czy też Radami Rodziców reprezentującymi rodziców, którzy z kolei reprezentują uczniów.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok ETS, sprawa C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, w którym Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające "prywatnie" w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j) VI Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE). W wyroku tym wskazano także, że "Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci - EIPOS. W świetle ustaleń sądu krajowego podmiot ten - a nie Thomas Eulitz - pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów".

Zaznaczyć także należy, że wszelkie przepisy regulujące zwolnienia podatkowe, jako odstępstwa od zasady powszechności i równości opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Przy czym, jak zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE (powołany wcześniej wyrok C-473/08), prócz dokonywania interpretacji zwolnień w sposób ścisły, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane zgodnie z celami, do jakich dążą te zwolnienia oraz ich interpretacja powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT.

Reasumując, usługi muzyczno - edukacyjne świadczone przez Wnioskodawczynię na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym (podstawowym) i gimnazjalnym, realizowane w przedszkolach oraz prowadzonej przez siebie Szkole Muzycznej, korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. W przedmiotowej sprawie spełnione bowiem zostały wszystkie przesłanki warunkujące zwolnienie - Wnioskodawczyni będąca nauczycielem, świadczy na własny rachunek i własną odpowiedzialność, usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym.

Powyższe zwolnienie natomiast nie ma zastosowania do usług prowadzenia zajęć muzycznych, tj. nauki gry na keyboardzie, świadczonych w Szkole Wnioskodawczyni. Usługi nauczania gry na keyboardzie są bowiem świadczone przez nauczyciela zatrudnionego przez Zainteresowaną (który nie świadczy tych usług na własny rachunek), a więc związanego umową z Wnioskodawczynią, a nie bezpośrednio z uczniami (rodzicami). W przedmiotowej sprawie nie zostały również spełnione przesłanki warunkujące zwolnienie od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy i tym samym ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi prowadzenia zajęć muzycznych świadczone przez zatrudnionego nauczyciela nie zostały także wymienione w ustawie ani w przepisach wykonawczych do niej jako opodatkowane stawkami obniżonymi, stąd podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl