Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-760/08-4/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zdefiniowania czynności montażu i konserwacji systemów alarmowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zdefiniowania czynności montażu i konserwacji systemów alarmowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r. o symbol PKWiU świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonuje usługi montażu i konserwacji systemów alarmowych sklasyfikowanych w PKD pod numerem 45.31. Systemy alarmowe montowane są zarówno w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jak i niemieszkalnych (PKOB 12). Zamontowane systemy alarmowe objęte są umową na okresową konserwację, bieżące naprawy. Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W skład wykonywanej usługi wchodzi wiele czynności takich jak prace instalacyjne, przygotowanie projektu technicznego, zapewnienie materiałów do instalacji. Poszczególne czynności wchodzące w skład usługi wykonywane są zarówno przez pracowników Spółki jak i przez podwykonawców. Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół odbioru zawierający m.in. wykaz zamontowanych urządzeń.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że klasyfikuje wykonywane przez siebie usługi wg następujących symboli PKWiU:

* 45 31 1911 roboty instalacyjne elektryczne w budynkach mieszkalnych,

* 45 31 1921 roboty związane z instalowaniem systemów przeciwpożarowych,

* 45 31 1922 roboty związane z instalowaniem systemów przeciwwłamaniowych,

* 45 31 1941 roboty budowlane instalacyjne elektryczne dla sprzętu telekomunikacyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w oparciu o przepisy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Spółka wykonuje świadczenie usług czy dostawę towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowy zawierane przez Spółkę na wykonanie usługi montażu i konserwacji systemów alarmowych zawierają zlecenie wykonania systemu alarmowego, w skład którego wchodzą wszelkie czynności oraz materiały niezbędne do wykonania umowy. Cena określona w umowie dotyczy wykonania umowy jako całości świadczenia na rzecz zamawiającego bez określenia odrębnie dostawy poszczególnych materiałów jak również świadczenia poszczególnych rodzajów usług. Wszystkie elementy wykonania umowy sprowadzają się do jednej usługi instalacji systemu alarmowego, zapewniając prawidłowe jej wykonanie. Jednocześnie dla kalkulacji ceny usługi brane są pod uwagę zarówno zużywane w trakcie jej wykonania materiały jak i poszczególne czynności z uwzględnieniem ich pracochłonności czy zaawansowania technologicznego. W tej sytuacji nie ma miejsca dostawa towarów, ponieważ urządzenia są montowane w ramach wykonania instalacji systemu alarmowego i stanowią element składowy wykonanej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W praktyce gospodarczej występują jednak sytuacje, w których zestaw czynności polegających zarówno na dostawie towarów jak i świadczeniu usług, dla celów podatku VAT traktowany jest jako jedna kompleksowa usługa, bądź jedna dostawa towarów. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wykonywany przez dany podmiot zestaw czynności jest ze sobą tak ściśle powiązany, że obiektywnie w sensie gospodarczym tworzy jedną całość, jedną transakcję.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawiera umowy na wykonanie usługi montażu i konserwacji systemów alarmowych. W skład prac związanych z wykonaniem umowy wchodzą wszelkie czynności oraz materiały niezbędne do wykonania systemu alarmowego. Cena określona w umowie dotyczy wykonania usługi jako całości świadczenia na rzecz zamawiającego bez określenia odrębnie dostawy poszczególnych materiałów jak również świadczenia poszczególnych rodzajów usług.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca podpisuje ze swoimi kontrahentami umowy na wykonanie prac, których "produktem" finalnym jest montaż systemu alarmowego i jego późniejsza konserwacja. W celu realizacji ww. umów Spółka wykonuje szereg czynności jak również wykorzystuje różne materiały (urządzenia). Przekazania tych materiałów nie można jednakże rozpatrywać w oderwaniu od usługi ich montażu i konserwacji.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że prace dotyczące montażu i konserwacji systemu alarmowego wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy składają się na jedną kompleksową usługę.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zdefiniowania czynności montażu i konserwacji systemów alarmowych. W kwestii dotyczącej stawki podatku VAT dla czynności montażu i konserwacji systemów alarmowych w dniu 4 listopada 2008 r. została wydana odrębna interpretacja indywidualna nr ILPP1/443-760/08-5/KG.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl