Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-717/08-2/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej na roboty budowlane obejmujące:

1.

budynki mieszkalne wielorodzinne - jest prawidłowe;

2.

infrastrukturę towarzyszącą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej na roboty budowlane obejmujące:

1.

budynki mieszkalne wielorodzinne;

2.

infrastrukturę towarzyszącą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 3 czerwca 2008 r. TBS Sp. z o.o. zawarła umowę o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych na wykonanie budynków mieszkalnych z firmą "X" Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa mieszkań wg umowy stanowi 70,2% natomiast powierzchnia miejsc postojowych i lokali usługowych stanowi 29,8%.

Umowę o roboty budowlane zawarto przy założeniach:

* 70,2% wartości robót VAT 7%,

* 29,8% wartości robót VAT 22%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. wydał interpretację indywidualną nr ILPP1/443-316/08-2/MK, z której wynika, że dla całości robót budowlanych, realizowanych w budynkach PKOB 112 należy stosować 7% stawkę podatku VAT.

Ww. interpretacja została wydana na potrzeby Spółki "X", z którą Wnioskodawczyni podpisała umowę o roboty budowlane. W celu zachowania poprawności procedur przetargowych niezbędne jest potwierdzenie stanowiska Zainteresowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy od dnia 1 stycznia 2008 r. do czynności wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego można nadal stosować stawkę podatku 7% do całości robót.

2.

Czy powinno się dokonać wyodrębnienia wartości robót dotyczących:

- lokali mieszkalnych stosując stawkę podatku VAT 7%,

- lokali użytkowych stosując stawkę podatku VAT 22%,

- garaży lub miejsc postojowych w halach garażowych stosując stawkę podatku VAT 22%.

3.

Czy w sytuacji konieczności wyodrębnienia wartości robót z podziałem na ww. lokale, wyodrębnienie takie winno być udokumentowane kosztorysem, proporcją powierzchni czy też w inny sposób.

4.

Czy do wyodrębnionych części budynku należy stosować odrębne stawki VAT.

5.

Czy roboty budowlane dotyczące infrastruktury towarzyszącej opodatkowane są stawką podatku w wysokości 22%.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z faktem, iż budynek realizowany jest w całości, w ramach jednego symbolu PKOB (przeważająca część budynku to lokale mieszkalne) oraz niemożliwe jest precyzyjne określenie wartości robót dotyczących lokali użytkowych i garaży, to całość robót powinna być opodatkowana stawką podatku VAT 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie stawki podatkowej na roboty budowlane obejmujące:

1.

budynki mieszkalne wielorodzinne - jest prawidłowe;

2.

infrastrukturę towarzyszącą - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki.

Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 3 cyt. ustawy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r., infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu obejmowała:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Roboty budowlano-montażowe związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu korzystały do 31 grudnia 2007 r. z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% na podstawie dyspozycji art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy. Zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzone ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382) (art. 41 ust. 12) oraz zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 249, poz. 1861) (§ 5 ust. 1a), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., przewidują możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego. Od 1 stycznia 2008 r. prace związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki w wysokości 22%.

Na podstawie art. 41 ust. 2 powołanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 7% stawkę podatku.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto, na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 - 12c ustawy.

Artykuł 2 pkt 12 ww. ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni zawarła umowę o roboty budowlane na wykonanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach tych budynków wyodrębnia się lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże lub miejsca postojowe. Usługi (obejmujące ukończony budynek wielorodzinny) dokumentowane są fakturą, w której wykonane usługi klasyfikowane są jako roboty budowlane realizowane w budynku posiadającym symbol PKOB 112.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż uznanie danego budynku mieszkalnego za obiekt budownictwa mieszkaniowego skutkuje tym, iż wszelkie roboty związane z jego budową korzystają z obniżonej do wysokości 7% stawki podatku VAT.

Reasumując, wykonawca ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w odniesieniu do całości robót budowlanych związanych z budową budynku zaklasyfikowanego do symbolu PKOB 112, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe.

W przedmiocie zawartych we wniosku pytań 2, 3 i 4, tut. Organ wyjaśnia, iż w związku z prawidłowym stanowiskiem w zakresie pytania pierwszego, zagadnienia zawarte w tych pytaniach stały się bezprzedmiotowe.

Natomiast w zakresie robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - czynności te od 1 stycznia 2008 r. podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, tj. 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl