Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-697/08-4/HW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 14 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 8 września 2008 r. o podpis Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego rzeczy, tj. transport krajowy i zagraniczny. Wykonując usługę firma zakupuje paliwo potrzebne do dojazdu do miejsca dostawy towaru i z powrotem. Kierowcy dokonują zakupu paliwa do poszczególnych samochodów na podstawie kart wydanych przez firmę "X", które są przyporządkowane do numeru rejestracyjnego każdego samochodu. Firma ta wystawiła ponadto karty dodatkowe tzw. wageny. Karty wageny używane są przez kierowców sporadycznie w przypadku, gdy nie działa karta podstawowa. Na koniec miesiąca "X"wystawia fakturę łączną za zakupione paliwo wykazując ilość zakupionego paliwa na podstawie posiadanej karty podporządkowanej do numeru rejestracyjnego samochodu oraz na podstawie kart wagenów, które nie zawierają nr rejestracyjnego samochodu. Jednakże firma posiada wiedzę do którego samochodu paliwo było tankowane i uzupełnia brakujące na fakturach numery rejestracyjne tankowanych samochodów. W firmie karty paliwowe są spersonalizowane i przypisane do danego numeru rejestracyjnego pojazdu ciężarowego. Wnioskodawca posiada również trzy karty niespersonalizowane nieprzypisane do pojazdu ciężarowego, wykorzystywane w nagłych przypadkach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można odliczać VAT od zakupu paliwa na podstawie kart wagenów, które nie są przyporządkowane do konkretnego samochodu i na wystawionej fakturze brak jest wskazania numerów rejestracyjnych tankowanych samochodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje z faktur zakupu paliwa mimo braku na fakturach numerów rejestracyjnych samochodów.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124. Kwestie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych reguluje art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stanowiący, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. Zgodnie zaś z treścią § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Wnioskodawca uważa, iż brak numeru rejestracyjnego samochodu nie jest niezbędnym elementem faktury i nie przesądza o braku możliwości odliczenia podatku VAT z faktur zakupu.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok NSA z dnia 22 września 1995 r. sygn. akt SA/Wr/33/95.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 i art. 124. Jednakże, na mocy art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Ograniczenie to dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, za wyjątkiem pojazdów wskazanych w art. 86 ust. 4 pkt 1-6, a także przypadków określonych w ust. 7 powołanego artykułu.

Z uwagi na powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytego paliwa do napędu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

* wykorzystywane samochody służą działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,

* samochody zaliczone zostały do kategorii pojazdów nie wymienionych w art. 86 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast, w myśl § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny samochodu.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że kierowcy dokonują zakupu paliwa do poszczególnych samochodów na podstawie kart, które są przyporządkowane do numeru rejestracyjnego każdego samochodu. Ponadto Wnioskodawca posiada karty wageny używane przez kierowców sporadycznie w przypadku, gdy nie działa karta podstawowa. Na koniec miesiąca firma wydająca karty wystawia fakturę łączną za zakupione paliwo, wykazując ilość zakupionego paliwa na podstawie posiadanej karty podporządkowanej do numeru rejestracyjnego samochodu oraz na podstawie kart wagenów, które nie zawierają numeru rejestracyjnego samochodu. Jednakże firma posiada wiedzę do którego samochodu paliwo było tankowane. W firmie karty paliwowe są spersonalizowane i przypisane do danego numeru rejestracyjnego pojazdu ciężarowego. Ponadto, Wnioskodawca posiada również trzy karty niespersonalizowane nieprzypisane do pojazdu ciężarowego, wykorzystywane w nagłych przypadkach.

Analizując powołane uregulowania, należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym brak numeru rejestracyjnego na fakturze nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego gdyż istnieje związek zakupionego paliwa z prowadzoną działalnością i sprzedażą opodatkowaną, z uwzględnieniem art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Reasumując, brak numeru rejestracyjnego nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl