ILPP1/443-655/11-4/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-655/11-4/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 19 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, która ze spółek, Dzielona czy Przejmująca, uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji, gdy prawo do odliczenia powstanie przed dniem wydzielenia oraz po dniu wydzielenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, która ze spółek, Dzielona czy Przejmująca, uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji, gdy prawo do odliczenia powstanie przed dniem wydzielenia oraz po dniu wydzielenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej: Spółka Dzielona) jest przedsiębiorcą zajmującym się produkcją napojów alkoholowych. Spółka Dzielona planuje dokonać podziału przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa służąca dystrybucji produktów Spółki Dzielonej na terenie kraju. Spółką przejmującą, zgodnie z planem podziału, będzie Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmująca). Zgodnie z planem podziału, Spółka Przejmująca ma przejąć składniki majątkowe związane z dotychczasową krajową działalnością dystrybucyjną Spółki Dzielonej. W związku z tym nastąpi sukcesja praw i obowiązków prawnopodatkowych, związanych z magazynowaniem oraz dystrybucją na terenie kraju wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych) produkowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wydzielenie majątku związanego z działalnością dystrybucyjną do istniejącej Spółki Przejmującej będzie rodziło konsekwencje podatkowe, także na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

Rodzaje wydatków

W przypadku podziału przez wydzielenie istotne jest ustalenie w jakim zakresie nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, realizowanych w ramach działalności wydzielanej. Z uwagi na to można rozróżnić trzy możliwe sytuacje:

a.

nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych związanych z majątkiem niepodlegającym podziałowi - w przypadku, gdy nabyte towary i usługi nie są związane z majątkiem wydzielonym (np. koszty produkcji napojów alkoholowych),

b.

nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych związanych zarówno z majątkiem wydzielonym, jak i nieobjętym podziałem - mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy towar lub usługa nabyta przed dniem podziału przez Spółkę Dzieloną będzie związana zarówno z majątkiem wydzielanym, jak i pozostającym w Spółce Dzielonej. Nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania takich wydatków wyłącznie do działalności dystrybucyjnej (wydzielanej) (np. koszty energii elektrycznej zużywanej w budynkach administracji),

c.

nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych związanych z majątkiem podlegającym podziałowi (np. koszty transportu wyrobów do hurtowni).

Dostawy towarów i świadczenie usług

Może się zdarzyć, że dostawa towarów lub świadczenie usług zostaną zrealizowane przed dniem wydzielenia, podczas gdy obowiązek podatkowy dla VAT powstanie po dniu wydzielenia. Obowiązek podatkowy może powstać po dniu wydzielenia, np. w sytuacji gdy dostawa towarów zostanie zrealizowana tuż przed dniem wydzielenia, a faktura VAT potwierdzająca dokonanie dostawy towarów zostanie wystawiona po dniu wydzielenia. Umiejscowienie momentu powstania obowiązku podatkowego względem dnia wydzielenia będzie miało wpływ na to, który podmiot będzie obowiązany do rozliczenia podatku VAT należnego w deklaracji - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca.

Nabycie towarów i usług

W przypadku podziału przez wydzielenie mogą wystąpić sytuacje, w których usługi lub towary zostaną nabyte przed dniem wydzielenia i będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością podlegającą podziałowi. W takich przypadkach nabycie towarów i usług nastąpi przed dniem wydzielenia, a prawo do odliczenia powstanie po dniu wydzielenia. W związku z tym, powstaje wątpliwość, który podmiot, zgodnie z przepisami podatkowymi, będzie mógł zrealizować prawo do odliczenia VAT w takim przypadku.

Korekta podstawy opodatkowania

W praktyce obrotu zdarzają się sytuacje, w których wystąpi konieczność korekty podstawy opodatkowania, np. na skutek udzielenia rabatu, bądź pomyłki w cenie lub ilości dostarczonego towaru. W związku z zaistnieniem takich okoliczności przed dniem wydzielenia, Spółka Dzielona będzie zobowiązana do wystawienia faktury korygującej VAT. Następnie Spółka Dzielona otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, lecz dopiero po dniu wydzielenia.

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których z treści otrzymanego potwierdzenia odbioru faktury korygującej będzie wynikać, iż odbiór faktury korygującej przez kontrahenta nastąpił przed dniem wydzielenia, a samo potwierdzenie Spółka Dzielona otrzyma jeszcze przed upływem terminu na złożenie deklaracji VAT obejmującej okres rozliczeniowy zawierający dzień otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, jeśli prawo do odliczenia VAT powstanie przed dniem wydzielenia, to podatek VAT naliczony będzie podlegał odliczeniu przez Spółkę Dzieloną, a jeśli prawo do odliczenia VAT powstanie pod dniu wydzielenia, to będzie ono realizowane przez Spółkę Przejmującą.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy prawo do odliczenia VAT powstanie przed dniem wydzielenia, wówczas podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego będzie Spółka Dzielona. Natomiast, jeśli prawo do odliczenia powstanie po dniu wydzielenia, wtedy to Spółka Przejmująca będzie realizować prawo do odliczenia.

Zgodnie z ogólnymi zasadami sukcesji prawnopodatkowej prawo do odliczenia VAT podlega sukcesji. Tym samym w zależności od tego, kiedy powstanie prawo do odliczenia (przed dniem wydzielenia, czy po dniu wydzielenia), wówczas podmiotem uprawnionym do realizacji tego prawa będzie Spółka Dzielona lub Spółka Przejmująca.

Ustawa o VAT przewiduje różne momenty, w których powstaje prawo do odliczenia dla podatnika. Katalog tych przypadków został zawarty w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT.

Jeżeli moment powstania prawa do odliczenia, np. otrzymanie faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług, nastąpi przed dniem wydzielenia, wówczas prawo do odliczenia nie będzie podlegało sukcesji prawnopodatkowej i będzie mogło zostać zrealizowane przez Spółkę Dzieloną. W innym przypadku, tj. jeżeli moment powstania prawa do odliczenia nastąpi po dniu wydzielenia, wtedy prawo do odliczenia (niezależnie od tego, czy nabycie towaru lub usług nastąpiło przed dniem wydzielenia) będzie podlegało sukcesji i będzie realizowane przez Spółkę Przejmującą.

Dopuszczalność takiego rozwiązania potwierdzają stanowiska organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 listopada 2007 r., sygn. IPPP1-443-313/07-5/RK stwierdził, iż: "Z cytowanych przepisów wynika, iż w przypadku podziału osoby prawnej następuje sukcesja jej praw i obowiązków. Zakres sukcesji związany jest z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku. Warunkiem sukcesji jest, aby majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Zatem w sytuacji, gdy przeniesiony majątek stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało już po wydzieleniu nowej Spółki, Spółce tej przysługiwać będzie odliczenie stosownie do postanowień art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy, o ile pozostaje ono w związku z przydzielonymi jej składnikami".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych,

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych,

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Z cytowanych przepisów prawa wynika, że w przypadku podziału osoby prawnej następuje sukcesja jej praw i obowiązków. Zakres sukcesji związany jest z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku. Warunkiem sukcesji jest, aby majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Nadmienić przy tym należy, iż zgodnie z art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Zagadnienie podziału spółek jest również uregulowane w tytule IV dziale II ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h.

W treści art. 529 § 1 k.s.h. wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 k.s.h.). Podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek nowo tworzonych. Instytucję podziału spółek regulują przepisy art. 528-550 k.s.h.

Stosownie do art. 531 § 1 k.s.h. spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 2 k.s.h.).

Artykuł 532 § 1 k.s.h. wprost stanowi, że do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych.

Istotą podziału przez wydzielenie w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych jest to, że przy takim trybie podziału nie dochodzi do wniesienia aportu do nowo powstałej spółki.

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 93c Ordynacji podatkowej w powiązaniu z art. 531 § 1 k.s.h. Z przepisów tych jednoznacznie wynika, iż osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Jednakże podział przez wydzielenie ma szczególny charakter, ze względu na fakt, iż spółka dzielona nie traci swojej podmiotowości prawnej, a jedynie zmniejsza swój majątek o część, która jest przenoszona do istniejącego podmiotu. Zatem następstwo prawne, w zakresie o którym mowa powyżej dotyczy tylko i wyłącznie określonej w planie podziału części przenoszonej na inny podmiot (sukcesja uniwersalna częściowa).

Należy również podkreślić, iż przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej przewidzianej w art. 93c Ordynacji podatkowej będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Przepis art. 93c Ordynacji podatkowej zakłada możliwość wyodrębnienia praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz że tak wyodrębnione zespoły praw i obowiązków są objęte sukcesją. Powyższy przepis wprowadza zatem do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż w wyniku podziału przez wydzielenie przejmowane są prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, ale pod warunkiem, że majątek przejmowany na skutek podziału, a także majątek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Kwestie dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały uregulowane w Dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Należy zaznaczyć, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Jednakże, w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, o czym stanowi art. 86 ust. 11 ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka Dzielona jest przedsiębiorcą zajmującym się produkcją napojów alkoholowych. Planuje ona dokonać podziału przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa służąca dystrybucji produktów Spółki Dzielonej na terenie kraju. Zgodnie z planem podziału, Spółka Przejmująca ma przejąć składniki majątkowe związane z dotychczasową krajową działalnością dystrybucyjną Spółki Dzielonej. W związku z tym nastąpi sukcesja praw i obowiązków prawnopodatkowych związanych z magazynowaniem oraz dystrybucją na terenie kraju wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych) produkowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Z wniosku wynika ponadto, iż możliwe są sytuacje, w których usługi lub towary zostaną nabyte przed dniem wydzielenia i będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością podlegającą podziałowi. W takich przypadkach nabycie towarów i usług nastąpi przed dniem wydzielenia, a prawo do odliczenia powstanie po dniu wydzielenia.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie przed dniem wydzielenia, uprawnioną do odliczenia podatku naliczonego będzie Spółka Dzielona. Natomiast, jeśli prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie po dniu wydzielenia, to wówczas uprawnioną do odliczenia będzie Spółka Przejmująca, o ile w wyniku podziału przez wydzielenie prawo to pozostaje w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej składnikami.

Końcowo należy również dodać, że niniejsza interpretacja nie dotyczy oceny, czy wydzielona część majątku jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, kwestia ta stanowi element zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek dotyczący zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, która ze spółek, Dzielona czy Przejmująca, uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji, gdy prawo do odliczenia powstanie przed dniem wydzielenia oraz po dniu wydzielenia.

Natomiast, pozostałe kwestie dotyczące zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług zostały rozstrzygnięte w odrębnych interpretacjach indywidualnych z dnia 19 lipca 2011 r., w zakresie:

* ustalenia, czy Spółka Dzielona ma prawo odliczyć w całości podatek VAT naliczony związany z towarem lub usługą nabytą przed dniem wydzielenia w stosunku do których prawo do odliczenia powstało po dniu wydzielenia w przypadku, gdy nabyty towar lub usługa nie może być jednoznacznie przypisana do czynności związanych z działalnością dystrybucyjną, nr ILPP1/443-655/11-2/AW,

* ustalenia, która ze spółek, Dzielona czy Przejmująca, zobowiązana będzie do rozliczenia podatku należnego, w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstanie przed dniem wydzielenia oraz po dniu wydzielenia, nr ILPP1/443-655/11-3/AW,

* ustalenia, która ze spółek, Dzielona czy Przejmująca, uprawniona będzie do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku gdy kontrahent otrzymał fakturę korygującą przed dniem wydzielenia, a otrzymanie potwierdzenia odbioru tej faktury przez Spółkę Dzieloną nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT bądź w przypadku gdy kontrahent otrzymał fakturę korygującą po dniu wydzielenia, a otrzymanie takiego potwierdzenia przez Spółkę Dzieloną nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT, nr ILPP1/443-655/11-5/AW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl