Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-603/10-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2010 r. (data wpływu 31 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wyroby sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.81.12-00.00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wyroby sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.81.12-00.00.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka cywilna jest producentem wyrobów ciastkarskich niezawierających środków konserwujących, które mieszczą się w następujących grupowaniach:

1.

Ciastka kruche o przykładowych nazwach handlowych: "Gwiazdki", "Jacki Regionalne w cukrze", "Leśna Gromadka", "Szyszka", "Herbatniki domowe", "Listki deserowe", "Owocowe lato" o składzie: mąka pszenna, cukier, jaja w proszku, tłuszcz roślinny rafinowany i utwardzony, środek spulchniający: wodorowęglan amonu, woda, sól, aromat wanilina.

2.

Ciastka kruche dekorowane o nazwie handlowej: "Domowe dekorowane", "Korsetka" o składzie: mąka pszenna, cukier, jaja w proszku, tłuszcz roślinny rafinowany i utwardzony, środek spulchniający: wodorowęglany amonu, woda, sól, aromat: wanilina, nadzienie owocowe 5,5% (cukier, przecier jabłkowy, syrop glukozowo-fruktozowy, kwas cytrynowy).

3.

Ciastka kruche podlane masą czekoladopodobną, o nazwach handlowych: "Jacki", "Regionalne zdobione", "Listki", "Jajeczka", "Agatki", "Gwiazdki", "Martusie", "Regionalne w masie czekoladopodobnej" o składzie: mąka pszenna, cukier, jaja w proszku, tłuszcz roślinny i utwardzony, środek spulchniający: wodorowęglanamonu, woda, sól, aromat: wanilina, masa czekoladopodobna 7% (cukier, tłuszcz kakaopodobny, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator naturalny: lecytyna sojowa, aromat: waniliana).

4.

Ciastka kruche dekorowane o nazwie handlowej: "Domowe Dekorowane podlewane masą czekoladopodobną" o składzie mąka pszenna, cukier, jaja w proszku, tłuszcz roślinny rafinowany i utwardzony, środek spulchniający: wodoroweglan amonu, woda, sól, aromat: wanilina, nadzienie owocowe 5% (cukier, przecier jabłkowy, syrop glukozowo-fruktozowy, kwas cytrynowy), masa czekoladopodobna 7% (cukier, tłuszcz kakaopodobny, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator naturalny: lecytyna sojowa, aromat: wanilina).

Zdaniem Firmy przedstawione powyżej wyroby mieszczą się w wyrobach oznaczonych symbolem PKWiU 15.81.1 - "pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie świeże", a w szczególności w grupowaniu 15.81.12-00.00 - "wyroby ciastkarskie świeże".

W opinii Firmy o tym, czy wyrób jest świeży, czy o przedłużonej trwałości decyduje technologia jego wytworzenia. To, jaka technologia wyrobu zostanie zastosowana ma wpływ na to czy dany wyrób ciastkarski będzie świeży, czy też jego termin trwałości zostanie sztucznie przedłużony poprzez dodanie szczególnych środków konserwujących lub utrwalających trwałość wyrobu. Podkreślić należy, że proces technologiczny wszystkich wytwarzanych powyżej grup wyrobów nie obejmuje żadnych metod przedłużania trwałości wyrobów. Dla utrzymania świeżości wyrobów zastosowano technologię wytwarzania charakterystyczną dla wszystkich wyrobów Firmy. Wyroby należą do wyrobów świeżych i są w stanie tą świeżość zachowywać z uwagi na sterylne zapakowanie wyrobów w folie ochronne. Ponadto, sposobem Firmy na ochronę wyrobów przed utratą świeżości jest obniżenie aktywności wody czyli ilości wody dostępnej dla mikroorganizmów w danym wyrobie. Dla każdego z ww. wyrobów została określona znikoma aktywność wody oraz wilgotność produktów. Znikoma ilość wody, występująca w wyrobach zabezpiecza te produkty przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów, takich jak grzyby, pleśnie, dzięki czemu produkty zachowują świeżość bez konieczności sztucznego przedłużania trwałości. Najprostszym sposobem obniżenia zawartości wody jest przede wszystkim przedłużanie czasu wypieku. Ponadto z ważniejszych dodatków funkcjonalnych wskazać należy, że wszystkie ww. wyroby zawierają wyłącznie emulgatory oraz środki spulchniające i regulatory kwasowości. Składniki te spełniają ważne funkcje w procesie wytwarzania wyrobów przeciwdziałając czerstwieniu produktów. Jednak żaden z ww. składników nie stanowi środka sztucznie przedłużającego trwałość tych wyrobów. Przedstawione grupy wyrobów nie zawierają konserwantów ani innych antyseptyków, mimo podanego terminu przydatności i zawartości wody. Podkreślić należy, że okres przydatności do spożycia ww. wyrobów jest determinowany właściwością wyrobów, a nie dzięki dodanym środkom konserwującym. Głównym czynnikiem utrzymującym świeżość jest niska aktywność wody.

Wnioskodawca jest więc zdania, że ww. wyroby powinny być klasyfikowane jako "świeże" ponieważ wyroby te są wytwarzane w sposób, który nie dopuszcza sztucznego przedłużenia ich trwałości, a tylko umożliwia im zachowanie świeżości. Podkreślić należy, że wszystkie ww. wyroby, niezależnie od smaku, rodzaju i nazwy handlowej, będą wytwarzane z tej samej charakterystycznej, recepturowo zbliżonej do domowej technologii produkcji z zachowaniem sterylnych warunków pieczenia i pakowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ww. grupy wyrobów mieszczące się - zdaniem producenta wyrobu - w grupowaniu oznaczonym symbolem PKWiU 15.81.12-00.00 - "wyroby ciastkarskie świeże", są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. w niniejszym wniosku o interpretacje grupy wyrobów mieszczą się w grupowaniu 15.81.12-00.00 - wyroby ciastkarskie świeże i objęte są - zgodnie z poz. 25 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - 7% stawką podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE niniejszego stanowiska - według Zainteresowanego - jest następujące:

1.

Zgodnie z zasadą jednoznaczności grupowań, wynikającą z pkt 5.1.5 zasad metodycznych, zakresy poszczególnych grupowań pochodnych określonego grupowania macierzystego w żadnym przypadku nie mogą zachodzić na siebie, to znaczy nie może powstać sytuacja, w której określony produkt może być przyporządkowany więcej niż jednemu grupowaniu PKWiU.

2.

Oznacza to, że zgodnie z przyjętymi przez Firmę kryteriami surowcowymi i technologią wytwarzania, ww. grupy wyrobów należy zaliczyć do wyrobów świeżych i tym samym nie będzie ich można zaliczyć do wyrobów o przedłużonej trwałości.

3.

Skutkiem zaklasyfikowania ww. grup wyrobów do wyrobów ciastkarskich świeżych jest objęcie ich zakresem grupowania PKWiU 15.81.12-00.00 - wyroby ciastkarskie świeże, które wymienione zostały pod pozycją 25 załącznika Nr 3 do cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym 7% stawką podatku VAT.

4.

Wnioskodawca załącza pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11 marca 2010 r., znak: OK-5672/K W772/2010 w sprawie klasyfikowania wyrobów produkowanych przez Firmę, Spółka Cywilna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do zapisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Jak wynika z treści art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 25 tego załącznika wymieniono sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.81.1 pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże.

Zgodnie z definicją Współczesnego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996 r.) pod redakcją prof. Bogusława Dunaja, przez słowo "wyrób" należy rozumieć to, co zostało wytworzone, wyprodukowane w zakładzie rzemieślniczym, w przedsiębiorstwie produkcyjnym, to końcowy produkt procesu produkcyjnego, a także produkcja czegoś (s. 1284).

Natomiast słowo "świeży", zgodnie z wymienioną wyżej publikacją - (zwykle o produktach, przedmiotach nietrwałych) oznacza taki, który nie stracił jeszcze swoich walorów smakowych, zapachowych itp. nie zepsuł się, nie zeschnął, nie zwiądł; o artykułach spożywczych: nieprzetworzony, niekonserwowany, w stanie naturalnym; surowy (s. 1115).

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy o statystyce publicznej nie definiują pojęcia "świeży", dlatego też właściwym do określenia czy dany produkt jest świeży, czy też ma przedłużony okres trwałości jest producent wyrobu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest producentem wyrobów ciastkarskich niezawierających środków konserwujących, które mieszczą się w czterech grupach: ciastka kruche, ciastka kruche dekorowane, ciastka kruche podlane masą czekoladopodobną i ciastka kruche z masą czekoladową. Jak wskazał Zainteresowany produkowane wyroby oznaczone są symbolem PKWiU 15.81.12-00.00 - "wyroby ciastkarskie świeże". Wnioskodawca wyjaśnił, iż wyroby te uznane są za "świeże", gdyż wytwarzane są w sposób, który nie dopuszcza sztucznego przedłużenia ich trwałości.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że do produkowanych przez Wnioskodawcę ciastek kruchych, sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.81.12-00.00 jako wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego, należy stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 25 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem tut. Organ nie dokonywał oceny poprawności przedstawionych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl