ILPP1/443-602/11-5/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-602/11-5/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej, Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu 7 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. (data wpływu 30 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu aportu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

"A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Z. (dalej jako: Spółka komandytowa) jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Komplementariuszem Spółki komandytowej jest "B" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka z o.o.). 13 listopada 2008 r. Spółka z o.o. nabyła działkę, na której rozpoczęła inwestycję budowlaną (10 sierpnia 2009 r. Spółka z o.o. otrzymała pozwolenie na budowę), polegającą na wzniesieniu Budynku Produkcyjno-Biurowego z parkingiem oraz budowie zbiornika na ścieki, zbiornika wodnego do celów ppoż. i odbioru wód deszczowych o powierzchni ponad 30,0 m 2 i dwóch zbiorników na gaz propan o poj. 6,7 m 3 każdy oraz zjazdu z drogi gminnej - działki nr 328/1 obręb K. na działkę Inwestora w K. działka nr geod. 126/13, 328/1. W dniu 15 grudnia 2010 r. nastąpiło zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie obiektu do odbioru.

Odbiór budowy nastąpił 17 lutego 2011 r.

Obecnie Spółka z o.o. planuje wnieść aportem do Spółki komandytowej wyżej opisaną nieruchomość zabudowaną w zamian za prawa udziałowe w Spółce komandytowej. Kwota należnego podatku VAT podlegać ma zwrotowi w gotówce na rzecz Spółki z o.o., na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spółkę z o.o., w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność zabudowanej nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem wkładu nie będzie stanowiła przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

Przedmiotowa nieruchomość będzie stanowić w Spółce komandytowej środek trwały, w związku z czym zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W uzupełnieniu z dnia 27 czerwca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę komandytową do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Oprócz opodatkowanych dostaw na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Spółka komandytowa świadczy również usługi, dla których miejsce opodatkowania wyznaczone jest poza terytorium kraju na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce komandytowej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury dokumentującej aport na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury aportowej na ogólnych zasadach. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę komandytową do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju (oprócz opodatkowanych dostaw na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru Spółka świadczy również usługi, dla których miejsce opodatkowania wyznaczone jest poza terytorium kraju, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje w jego ocenie potwierdzenie w treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę naliczonego podatku VAT oraz w treści art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z uwagi na te okoliczności Spółce komandytowej będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę z o.o. po dokonaniu transakcji wniesienia nieruchomości zabudowanej aportem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami - w oparciu o art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjątek od tej zasady przewidziany został m.in. w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy. Z tego przepisu wynika bowiem, iż podatnik ma również możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Spółka z o.o. wykonała inwestycję budowlaną, obejmującą wybudowanie Budynku Produkcyjno-Biurowego z parkingiem oraz zbiornika na ścieki, zbiornika wodnego do celów ppoż. i odbioru wód deszczowych i dwóch zbiorników na gaz propan oraz zjazdu z drogi gminnej. Obecnie Spółka z o.o. planuje wnieść aportem do Spółki komandytowej wyżej opisaną nieruchomość zabudowaną w zamian za prawa udziałowe w Spółce komandytowej.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę komandytową do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju. Oprócz opodatkowanych dostaw na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, Spółka komandytowa świadczy również usługi, dla których miejsce opodatkowania wyznaczone jest poza terytorium kraju, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy.

Jak wskazano w interpretacji z dnia 7 lipca 2011 r. nr ILPP1/443-602/11-4/AW, czynność wniesienia aportem przez Spółkę z o.o. nieruchomości zabudowanej do Spółki komandytowej w zamian za prawa udziałowe, prowadzić będzie do przeniesienia prawa do rozporządzania nią jak właściciel, a zatem stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie warunek ten zostanie spełniony, bowiem jak wskazała Spółka, nabyta w drodze aportu nieruchomość zabudowana będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, m.in. pod warunkiem, że nabyta nieruchomość będzie dotyczyła dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Reasumując, Spółce komandytowej będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej przedmiotowy aport, zgodnie z art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, przy niezaistnieniu przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Należy zauważyć, iż podstawę odliczenia stanowi wyłącznie faktura VAT wystawiona zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu aportu. Kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania aportu nieruchomości zabudowanej za czynność podlegającą ustawie o VAT została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2011 r. nr ILPP1/443-602/11-4/AW. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty należnej przedmiotu aportu została załatwiona postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 7 lipca 2011 r., nr ILPP1/443-602/11-6/AW.

Ponadto, informuje się, że kwestie dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną załatwione odrębnymi pismami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl