Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-585/10-2/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu: 24 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jako firma ciepłownicza prowadzi działalność m.in. w zakresie:

a.

instalowania w budynkach węzłów cieplnych, liczników ciepła, wodomierzy w węzłach,

b.

spuszczania i napełniania instalacji c.o. czynnikiem grzewczym,

c.

obsługi, konserwacji, kontroli stanu i działania instalacji: węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania budynków, armatury,

d.

wykonywania napraw i niezbędnych regulacji nastaw pogodowej automatyki sterującej,

e.

wymiany podzespołów, sprawdzania parametrów technicznych węzłów (np.: temperatury, ciśnienia, liczników ciepła, wody),

f.

uruchamiania i zatrzymywania pracy węzłów.

Spółka świadczy usługi na zlecenie odbiorców w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, które w zależności od udziału powierzchni mieszkalnej sklasyfikowane są w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jako budynki mieszkalne, bądź w dziale 12 PKOB, jako niemieszkalne, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opisane usługi wykonywane są w oparciu o umowy, które dotyczą budynku jako całości, przy czym płatność za usługi ustalana jest w oparciu o skalkulowaną stawkę ryczałtową. Jedyną możliwością podziału wartości wykonywanych prac na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się w budynku jest podział wartości netto faktury w proporcji jaka występuje pomiędzy lokalami mieszkalnymi, a użytkowymi.

Ponadto część wykonywanych prac, takich jak np. instalowanie węzła cieplnego i jego konserwacja, nie jest związanych z żadnym konkretnym lokalem, ale z budynkiem jako całością. Węzeł cieplny stanowi integralną część budynku.

Spółka zaznacza, iż nie świadczy usług, które byłyby wykonywane tylko w lokalach użytkowych, bądź mieszkalnych na podstawie odrębnych umów.

W celu prawidłowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów ze sprzedaży, Spółka wystąpiła na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego (dalej w skrócie: OSKUS) o sklasyfikowanie poszczególnych rodzajów wykonywanych usług w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Zgodnie z wyjaśnieniem z dnia (...), znak: (...) udzielonym Spółce przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, wszystkie ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWU 45.33 - "roboty instalacyjne gazowe, wodno - kanalizacyjne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania", a każdy obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem, przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu, np. budynek, budowla.

W przypadku budynków przeznaczonych lub użytkowanych do wielu celów, klasyfikuje się je w jednej pozycji PKOB, zgodnie z ich głównym użytkowaniem, wyrażonym w m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na ten cel (....).

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. OSKUS, w piśmie skierowanym do Spółki podkreślił dodatkowo, że "...do powierzchni użytkowej budynku nie zalicza się między innymi powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych oraz powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi. Natomiast część mieszkalna budynku obejmuje oprócz pomieszczeń mieszkalnych również pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. suszarnie).

W związku z powyższym, na przykład budynek, w którym co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne (jedno mieszkanie), należy sklasyfikować w grupowaniu PKOB grupa 111 klasa 1110 "budynki mieszkalne jednorodzinne".

W latach 2009 i 2010, Spółka stosowała przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskaźnik procentowy udziału powierzchni mieszkalnej w powierzchni ogółem przy wykonawstwie węzłów cieplnych oraz instalowaniu układów pomiarowych (liczników ciepła, wodomierzy), w budynkach przy udziale procentowym stosowała stawkę 7% dla powierzchni mieszkalnej, a dla pozostałej części sprzedaży stawkę 22%. Natomiast w przypadku pozostałych wskazanych wyżej usług Spółka stosowała stawkę VAT 22%.

Procentowy udział powierzchni mieszkalnej i użytkowej Spółka ustala na podstawie otrzymanych oświadczeń od zleceniodawców (wzory tych oświadczeń w załączeniu) względnie informacja ta zamieszczona była w umowie zawartej pomiędzy (...) Sp. z o.o. w (...) a zleceniodawcą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy właściwym jest zastosowanie 7% stawki VAT dla ww. usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz zleceniodawcy, wykonywanych w obiekcie budowlanym, sklasyfikowanym jako budynek mieszkalny (gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, tj. 50% i więcej), pomimo że część powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele niemieszkalne (mniej niż połowa).

2.

Czy w przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne i w związku z tym budynek taki zostanie sklasyfikowany jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem, to wykonywane usługi opisane na wstępie przez Wnioskodawcę na rzecz zleceniodawcy, powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, na tle otrzymanego wyjaśnienia z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, świadczone przez Spółkę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWU 45.33, spełniając kryterium robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.).

Zatem zgodnie z wyjaśnieniem OSKUS o zastosowaniu właściwej stawki podatku VAT przesądzać powinna klasyfikacja budynku, w którym świadczone są usługi.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), każdy obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu (np. budynek, budowla). W przypadku budynków przeznaczonych lub użytkowanych do wielu celów klasyfikuje się je w jednej pozycji PKOB, zgodnie z ich głównym użytkowaniem, wyrażonym w powierzchni użytkowej przeznaczonej na ten cel.

W dalszej części wyjaśnienia OSKUS wskazał, że "... w przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny w dziale 12 PKOB..." (koniec cytatu) i do całości prac, jakie Spółka wykonuje w ramach umowy zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT - 22%.

W przypadku, gdy więcej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne, budynek klasyfikowany jest jako mieszkalny w dziale 11 PKOB i w tym przypadku co całości wykonywanych robót zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT - 7%.

Takie samo stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej ITPP2/443-1003a/08/EŁ, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku na usługi budowlane związane z wykonaniem wewnętrznej sieci ciepłowniczej w budynkach mieszkalnych.

W powyższej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził m.in.: " (...) Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie świadczenia usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z ust. 12 powołanego artykułu, 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a cyt. ustawy, przez budownictwo, objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12b powołanego wyżej artykułu, nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

(...) W tym miejscu należy wskazać na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zatem dla właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego, a co za tym idzie, stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulacje wynikające z wyżej przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy. Z treści powołanych przepisów wynika więc, iż preferencyjnej 7% stawki podatku nie stosuje się do budowy remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, iż roboty te podlegają opodatkowaniu według stawki 22%.

(...) Jednocześnie najeży wskazać, iż w przypadku świadczenia przez firmę budowlaną przedmiotowych usług poza bryłą budynku oraz w przypadku, gdyby roboty te dotyczyły elementów budynku, urządzeń i instalacji związanych jedynie z lokalami użytkowymi, znajdującymi się w budynku mieszkalnym, wykonywanymi na podstawie odrębnej umowy, do robót tych należy zastosować stawkę podstawową w wysokości 22%".

Z kolei w interpretacji indywidualnej lBPP2/443-282/08/BM Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach czytamy: " (...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest wykonawcą budynków mieszkalnych z częścią handlowo - usługową oraz garażami, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Brak jest szczegółowego kosztorysowego rozdzielenia robót i cen ściśle przynależnych do poszczególnych ww. części (za wyjątkiem infrastruktury towarzyszącej). Wnioskodawca realizuje roboty w oparciu o umowę, której przedmiotem jest realizacja budynku jako całości. Zgodnie z umową zawartą ze zlecającym, nie ma możliwości wyodrębnienia wartości części mieszkalnej oraz wartości lokali użytkowych. Ponadto część robót, dotyczących np. elewacji budynku, dachu, fundamentów itp., nie jest związana ściśle z konkretnym lokalem.

Strony w umowach cywilno - prawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano - montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych) (...)".

Ponadto zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów I usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), w okresie do 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do;

1.

robót budowlano - montażowych i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

W związku z powyższym - zdaniem Spółki - sprzedaż usług:

a.

instalowania w budynkach węzłów cieplnych, liczników ciepła, wodomierzy w węzłach,

b.

spuszczania i napełniania instalacji c.o. czynnikiem grzewczym,

c.

obsługi, konserwacji, kontroli stanu i działania instalacji: węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania budynków, armatury,

d.

wykonywania napraw i niezbędnych regulacji nastaw pogodowej automatyki sterującej,

e.

wymiany podzespołów, sprawdzania parametrów technicznych węzłów (np.: temperatury, ciśnienia, liczników ciepła, wody),

f.

uruchamiania i zatrzymywania pracy węzłów

<

w budynkach przeznaczonych lub użytkowanych do wielu celów, jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 7%, jeżeli budynek ten zostanie sklasyfikowany zgodnie z jego głównym użytkowaniem, wyrażonym w m 2 powierzchni użytkowej, jako budynek mieszkalny i według stawki 22%, jeżeli budynek ten zostanie sklasyfikowany jako budynek niemieszkalny, stosując definicję wyrażoną przez OSKUS, uznającą, że budynkami mieszkalnymi są obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Do powierzchni użytkowej budynku nie zalicza się między innymi powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych oraz powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi. Natomiast część mieszkalna budynku obejmuje, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, również pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego używania (np. suszarnie). W związku z powyższym, na przykład budynek, w którym co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne (jedno mieszkanie), należy sklasyfikować w grupowaniu PKOB grupa 111 klasa 1110 "budynki mieszkalne jednorodzinne".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki.

Jak wynika z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12 ustawy, do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 7% stawkę podatku.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Według ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto zgodnie z treścią § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. - w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do ww. czynności realizowanych w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ponadto wskazać należy, iż klasyfikacji budynków dokonuje się na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.). W dziale objaśnień wstępnych, rozporządzenie wyjaśnia, iż Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej.

Odnosząc powyższe do powołanych wcześniej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podkreślić należy, iż wykonywanie robót budowlanych korzystających z 7% stawki podatku VAT, odnosi się do prac wykonywanych w budynkach sklasyfikowanych do działu PKOB 11 oraz wybranych z działu 12.

Wskazać należy, że nie zawsze budynki mają jednorodny charakter. W sytuacji, gdy część budynku wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, a pozostała część do innych celów, wówczas sposób zaklasyfikowania danego budynku znajduje się w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. W przepisach tych zdefiniowano m.in. pojęcia takie jak:

* obiekty budowlane - to konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych;

* budynki - to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne:

* budynki mieszkalne - to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem,

* budynki niemieszkalne - to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2).

Ponadto klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). W myśl przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zgodnie z tą klasyfikacją, robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 "Roboty budowlane", który obejmuje:

1.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

2.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

3.

instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Zastosowanie właściwej stawki podatku zależy więc od tego, co jest przedmiotem umowy cywilnoprawnej oraz rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane sklasyfikowane wg PKWiU 45, w ramach których podatnik wykonuje roboty budowlane w budynkach mieszkalnych wówczas do całej wartości usługi zastosowanie ma jednolita 7% stawka podatku.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jako firma ciepłownicza prowadzi działalność m.in. w zakresie:

* instalowania w budynkach węzłów cieplnych, liczników ciepła, wodomierzy w węzłach,

* spuszczania i napełniania instalacji c.o. czynnikiem grzewczym,

* obsługi, konserwacji, kontroli stanu i działania instalacji: węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania budynków, armatury,

* wykonywania napraw i niezbędnych regulacji nastaw pogodowej automatyki sterującej,

* wymiany podzespołów, sprawdzania parametrów technicznych węzłów (np.: temperatury, ciśnienia, liczników ciepła, wody),

* uruchamiania i zatrzymywania pracy węzłów.

Spółka świadczy usługi na zlecenie odbiorców w budynkach mieszkalnych i mieszkalno - usługowych, które w zależności od udziału powierzchni mieszkalnej sklasyfikowane są w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jako budynki mieszkalne, bądź w dziale 12 PKOB, jako niemieszkalne, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opisane usługi wykonywane są w oparciu o umowy, które dotyczą budynku jako całości, część wykonywanych prac, takich jak np. instalowanie węzła cieplnego i jego konserwacja, nie jest związanych z żadnym konkretnym lokalem, ale z budynkiem jako całością. Węzeł cieplny stanowi integralną część budynku. Spółka nie świadczy usług, które byłyby wykonywane tylko w lokalach użytkowych, bądź mieszkalnych na podstawie odrębnych umów.

Zgodnie z pismem wyjaśniającym, udzielonym Spółce przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, wszystkie ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWU 45.33 - "roboty instalacyjne gazowe, wodno - kanalizacyjne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania", a każdy obiekt budowlany, klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem, przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu, np. budynek, budowla.

W przypadku budynków przeznaczonych lub użytkowanych do wielu celów, klasyfikuje się je w jednej pozycji PKOB, zgodnie z ich głównym użytkowaniem, wyrażonym w m 2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na ten cel (....).

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego odpowiedź na zadane we wniosku pytania przedstawia się następująco:

Ad. 1

Świadczenie ww. usług, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 45, mieszczących się w pojęciu robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy, a więc w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Nadmienia się, że preferencyjna stawka podatku VAT ma zastosowanie wówczas, gdy roboty budowlane związane są z instalacjami wewnętrznymi, natomiast roboty związane z instalacjami zewnętrznymi (infrastruktura towarzysząca budownictwu) - podlegać będą opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, tj. 22%.

Ad. 2

Świadczenie ww. usług, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 45, mieszczących się w pojęciu robót budowlanych, wykonywanych w budynkach sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, jako budynki niemieszkalne, opodatkowane jest wg podstawowej stawki, tj. 22%.

Wskazać ponadto należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii stosowania przez Spółkę "przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskaźnika procentowego udziału powierzchni mieszkalnej w powierzchni ogółem przy wykonawstwie węzłów cieplnych oraz instalowaniu układów pomiarowych (liczników ciepła, wodomierzy)...".

Podkreślić również należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego powołanych klasyfikacji statystycznych, a zatem niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w ww. art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl