Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-542/11-2/MP
Prawo do odliczenia przez powiat podatku VAT naliczonego od nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Restauracja i konserwacja" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Restauracja i konserwacja".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat w myśl art. 4 ust. 1, pkt 1, pkt 7 i pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in.: edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z uwagi na nałożone ustawą zadania, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Powiat zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pn.: "Restauracja i konserwacja". Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego. Elementy wyposażenia i wystroju są w bardzo złym stanie zachowania. Planowane prace konserwatorskie i restauratorskie przywrócą obiektowi pierwotne walory artystyczne, estetyczne i użytkowe oraz wpłyną na poprawę stanu zachowania zabytku. Zakres realizacji projektu obejmuje prace restauratorskie i konserwatorskie stropu, ściany, pieca oraz prace konserwatorskie drzwi drewnianych, boazerii, ościeży dwóch okien oraz dwóch zabudów kaloryferów. Środki na ten cel będą pochodziły częściowo z budżetu powiatu, a częściowo z innych źródeł finansowania. Powiat zamierza ubiegać się o dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI Odnowa Obszarów Miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacaja obszarów problemowych gdzie interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej stanowi załącznik do wniosków o dofinansowanie dla ww. projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Powiat realizując wyżej opisaną inwestycję ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat reprezentuje stanowisko, że nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego do nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji, co wynika wprost z zapisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 i art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124. Z powyższego uregulowania wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczania podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. W związku z faktem, iż poniesione przez Powiat wydatki związane z realizacją inwestycji nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczania podatku naliczonego w określonych terminach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy).

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat należą zadania m.in. w zakresie edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1, pkt 7, pkt 19 ww. ustawy).

Z wniosku wynika, że Powiat zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pn.: "Restauracja i konserwacja". Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego. Elementy wyposażenia i wystroju są w bardzo złym stanie zachowania. Planowane prace konserwatorskie i restauratorskie przywrócą obiektowi pierwotne walory artystyczne, estetyczne i użytkowe oraz wpłyną na poprawę stanu zachowania zabytku. Zakres realizacji projektu obejmuje prace restauratorskie i konserwatorskie stropu, ściany, pieca oraz prace konserwatorskie drzwi drewnianych, boazerii, ościeży dwóch okien oraz dwóch zabudów kaloryferów. Środki na ten cel będą pochodziły częściowo z budżetu powiatu, a częściowo z innych źródeł finansowania. Powiat zamierza ubiegać się o dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI Odnowa Obszarów Miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Jak wskazał Wnioskodawca poniesione przez Powiat wydatki związane z realizacją inwestycji nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, w związku z czym, nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku.

Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane we wniosku oraz powołane wyżej przepisy, stwierdza się, iż zakupione towary i usługi związane z realizacją zadania, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec tego, w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy. Zatem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w ramach realizowanego zadania.

Reasumując, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Restauracja i konserwacja", gdyż realizacja inwestycji nie przewiduje jej związku z czynnościami opodatkowanymi.

Nadmienia się również, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl