Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-532/14-2/HW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej... przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej oraz działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej oraz działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadził działalność, której głównym profilem była sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - apteka. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka powstała w dniu 27 listopada 2008 r. i zgodnie z umową spółki udziały zostały wniesione w całości wkładami niepieniężnymi (aportem) w postaci gruntu działki 1169 obręb 0004 o obszarze 294 m2 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (mieszczącym cztery lokale usługowe) wraz z udziałem 0,11 we współwłasności działki drogowej 1158 o obszarze 519 m2 oraz nieruchomości jako prawo własności gruntu działki 1082 obręb 0004 o obszarze 137 m2 zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,40 m2. Składniki majątku objęte zostały zwolnieniem VAT, zatem w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca wprowadził nieruchomości w stan środków trwałych i wykorzystywał je do czynności opodatkowanych.

W dziale III Księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym zapisano ograniczone prawo rzeczowe jako służebność mieszkania polegająca na bezpłatnym i dożywotnim użytkowaniu jednego pokoju od strony południowej położonego na poddaszu oraz wspólne użytkowanie łazienki położonej na poddaszu i kuchni położonej na parterze budynku o łącznej rocznej wartości tego prawa 12.000,00 PLN.

Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które przewyższyły 30% wartości początkowej obiektów.

Dnia 5 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki obejmującą likwidację jej majątku.

Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomości opisane powyżej, tj.:

* prawo własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (cztery lokale usługowe) wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej;

* nieruchomość jako prawo własności gruntu działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym.

Zakłada się, że sprzedaż może nastąpić zarówno na rzecz czynnego podatnika VAT jak i osoby nie będącej podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w przedstawionym stanie sprawy sprzedaż prawa własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (cztery lokale usługowe) wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej oraz prawem własności gruntu działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT.

2. Czy w przypadku możliwości zastosowania zwolnienia od VAT w stosunku do tej sprzedaży wnioskodawca ma prawo do ewentualnej rezygnacji z tego zwolnienia i opodatkowania tej sprzedaży stawką podstawową (tekst jedn.: obecnie 23%).

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa prawa własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (cztery lokale usługowe) wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej oraz prawo własności gruntu działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca odnosząc się do budynków i gruntów uważa, że dostawa prawa własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oraz prawa własności gruntu działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym nie podlegają opodatkowaniu w ramach pierwszego zasiedlenia. Wymienione nieruchomości nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy bądź użytkownikowi budynków lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zarówno prawo własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (cztery lokale usługowe) jak i (...) została wniesiona do spółki w postaci aportu 27 listopada 2008 r. i w tym czasie nie były dokonywane remonty stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości.

Natomiast udział we współwłasności działki drogowej potraktowany został jako obiekt budowlany. Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych drogi zaliczone są do grupy 211.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budowli z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem upłynął okres krótszy niż 2 lata. W związku z powyższym sprzedaż udziałów we współwłasności działek stanowiących drogę dojazdową do budynków wg Wnioskodawcy będzie podlegała zwolnieniu.

Wnioskodawca może skorzystać także z możliwości wyboru opodatkowania przedmiotowej dostawy, jaką oferuje art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług i zrezygnować ze zwolnienia opodatkowując tę sprzedaż stawką podstawową, tj. obecnie 23%. Warunkiem jest jedynie, aby zarówno sprzedawca jak i nabywca byli zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi oraz złożyli przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie tej dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiektem liniowym - na podstawie art. 3 pkt 3a ww. ustawy - jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zatem, droga - jako obiekt liniowy - stanowi budowlę w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane.

Mając zatem na uwadze ww. przepisy należy wskazać, że grunty, budynki i drogi spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podkreślić należy, że dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - według art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie "w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu" wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności - może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział również zwolnienie dla dostawy nieruchomości w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza powołanych przepisów regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że - co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku

W konsekwencji zważywszy, że dostawa ww. budynków oraz drogi, będzie korzystać ze zwolnienia, ze zwolnienia od podatku korzystać będzie także - na mocy art. 29a ust. 8 ustawy - zbycie gruntu, na którym posadowione są ww. obiekty.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadził działalność, której głównym profilem była sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - apteka. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka powstała w dniu 27 listopada 2008 r. i zgodnie z umową spółki udziały zostały wniesione w całości wkładami niepieniężnymi (aportem) w postaci gruntu działki 1169 obręb 0004 o obszarze 294 m2 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (mieszczącym cztery lokale usługowe) wraz z udziałem 0,11 we współwłasności działki drogowej 1158 o obszarze 519 m2 oraz nieruchomości jako prawo własności gruntu działki 1082 obręb 0004 o obszarze 137 m2 zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,40 m2. Składniki majątku objęte zostały zwolnieniem od VAT, zatem w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca wprowadził nieruchomości w stan środków trwałych i wykorzystywał je do czynności opodatkowanych. W dziale III Księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym zapisano ograniczone prawo rzeczowe jako służebność mieszkania polegająca na bezpłatnym i dożywotnim użytkowaniu jednego pokoju od strony południowej położonego na poddaszu oraz wspólne użytkowanie łazienki położonej na poddaszu i kuchni położonej na parterze budynku o łącznej rocznej wartości tego prawa 12.000,00 PLN. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które przewyższyły 30% wartości początkowej obiektów. Dnia 5 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki obejmującą likwidację jej majątku.

Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. nieruchomości, tj.:

* prawo własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (cztery lokale usługowe) wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej;

* nieruchomość jako prawo własności gruntu działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym.

Zakłada się, że sprzedaż może nastąpić zarówno na rzecz czynnego podatnika VAT jak i osoby nie będącej podatnikiem VAT.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy dostawa wskazanych wyżej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości - budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Przy czym, dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa nieruchomości nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz czy od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Z kolei w celu skorzystania przy dostawie nieruchomości zabudowanej (która nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy) ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą zostać spełnione warunki: w stosunku do budynków, budowli lub ich części nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Uwzględniając definicję pierwszego zasiedlenia zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy wskazać należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów. Istotą pierwszego zasiedlenia - jak wynika z powołanego przepisu - jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że planowana dostawa budynku handlowo-usługowego wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej oraz budynku usługowo-mieszkalnego, nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w chwili wniesienia ich aportem, w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, aczkolwiek korzystającej ze zwolnienia. W niniejszej sytuacji spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych nieruchomości minie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które przewyższyły 30% wartości początkowej ww. obiektów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że - jak wskazano wyżej - na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Podsumowując w odpowiedzi na zadane pytania, należy stwierdzić, że:

Ad. 1

W przedstawionym stanie sprawy sprzedaż prawa własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (cztery lokale usługowe) wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej oraz prawem własności gruntu działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Ad. 2

W stosunku do planowanej sprzedaży Wnioskodawca będzie miał prawo do ewentualnej rezygnacji z ww. zwolnienia od podatku od towarów i usług, i opodatkowania tych dostaw, pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy.

Ponadto tut. Organ nadmienia, że Wnioskodawca we własnym stanowisku wskazał, że: "dostawa prawa własności gruntu działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (cztery lokale usługowe) wraz z udziałem we współwłasności działki drogowej oraz prawo własności gruntu działki zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług". Należy zauważyć, że organ uznał powołaną przez Wnioskodawcę w ww. stanowisku podstawę prawną za omyłkę pisarską, gdyż w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest przepisu art. 29a ust. 1 pkt 8.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W konsekwencji, wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się wyłącznie na opisie sprawy zawartym we wniosku, w którym wskazano m.in., że aport składników majątku w roku 2008 został objęty zwolnieniem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl