Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-502/11-5/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu: 22 marca 2011 r.), uzupełnionym pismami z dni: 11 czerwca 2011 r. i 20 czerwca 2011 r. (data wpływu: 15 czerwca 2011 r. i 24 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: "Wyposażenie sali i zaplecza socjalnego świetlicy" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: "Wyposażenie sali i zaplecza socjalnego świetlicy". Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dni: 11 czerwca 2011 r. i 20 czerwca 2011 r. (data wpływu: 15 czerwca 2011 r. i 24 czerwca 2011 r.) o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego oraz ostateczne sformułowanie nazwy realizowanego projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie w ramach Działań PROW 2007-2013 sfinansowało zakup wyposażenia świetlicy w sprzęt komputerowy i zaplecza świetlicy wiejskiej. Zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom wsi. Powstały w ten sposób dostęp do internetu oraz możliwość spotkań młodzieży i dorosłych mieszkańców przy realizacji wspólnych działań na rzecz obu miejscowości.

W wyniku realizacji Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z tym projektem pn.: "Wyposażenie sali i zaplecza socjalnego świetlicy" nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy i Stowarzyszenie nie stanie się czynnym płatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma statusu wyższej użyteczności publicznej.

W uzupełnieniu z dnia 11 czerwca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż efekty zadania zrealizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, PROW 2007-2013 będą służyły następującym czynnościom:

1.

Korzystanie przez młodzież szkolną z internetu na świetlicy.

2.

Poprawa warunków do odrabiania lekcji z możliwością korzystania z internetu i drukowania potrzebnych materiałów.

3.

Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci.

4.

Przeprowadzanie nieodpłatnych imprez kulturalnych sportowych i okolicznościowych:

* Dzień Dziecka,

* Dzień Matki,

* zabawa mikołajkowa dla dzieci,

* obchody Dnia Niepodległości itp.

5.

Przeprowadzanie zebrań mieszkańców wsi.

6.

Prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia.

W uzupełnieniu z dnia 20 czerwca 2011 r. Wnioskodawca ostatecznie sformułował nazwę projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym płatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczania podatku naliczonego w określonych terminach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Należy zauważyć, iż na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie w ramach Działań PROW 2007-2013 sfinansowało zakup wyposażenia świetlicy w sprzęt komputerowy i zaplecza świetlicy wiejskiej. Zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom wsi. Powstały w ten sposób dostęp do internetu oraz możliwość spotkań młodzieży i dorosłych mieszkańców przy realizacji wspólnych działań na rzecz obu miejscowości.

W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z tym projektem nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym płatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma statusu wyższej użyteczności publicznej.

Efekty zadania zrealizowanego w ramach ww. działania będą służyły następującym czynnościom: korzystaniu przez młodzież szkolną z internetu na świetlicy, poprawie warunków do odrabiania lekcji z możliwością korzystania z internetu i drukowaniu potrzebnych materiałów, organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci, przeprowadzanie nieodpłatnych imprez kulturalnych sportowych i okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, zabawa mikołajkowa dla dzieci, obchody Dnia Niepodległości itp., przeprowadzanie zebrań mieszkańców wsi, prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wyjaśnić należy, iż w świetle powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupowane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach opisanego zadania nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków.

Reasumując, Stowarzyszenie, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu pn.: "Wyposażenie sali i zaplecza socjalnego świetlicy" sfinansowanego ze środków funduszów strukturalnych Unii Europejskiej na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl