ILPP1/443-466/12-2/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-466/12-2/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2012 r. (data wpływu 22 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zapisu na fakturze VAT RR dotyczącego terminu płatności dłuższego niż 14 dni, tj. 30 dni, za zawarcie umowy określającej dłuższy niż 14-dniowy termin płatności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zapisu na fakturze VAT RR dotyczącego terminu płatności dłuższego niż 14 dni, tj. 30 dni, za zawarcie umowy określającej dłuższy niż 14-dniowy termin płatności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na skupie żywca od rolników. W związku z wykonywaną działalnością chce wystawić na podstawie art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług faktury VAT RR z 30-dniowym terminem zapłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura VAT RR podpisana przez podatnika (nabywcę) oraz rolnika, od którego podatnik nabywa produkty rolne określająca dłuższy termin zapłaty niż 14 dni, tj. 30 dni może być uznana za umowę, o której mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT RR z chwilą jej podpisania przez podatnika jako nabywcę oraz rolnika, od którego nabywane są produkty rolne, spełnia wymagania zarówno dokumentu księgowego, jak również umowy cywilnoprawnej, ponieważ zawiera wszystkie istotne elementy umowy sprzedaży, tj. oświadczenia woli dwóch stron określające datę sprzedaży, przedmiot umowy, cenę oraz termin zapłaty. W związku z powyższym, podatnik stoi na stanowisku, że faktura VAT RR zaopatrzona w podpisy nabywcy i rolnika, określająca termin zapłaty dłuższy niż 14 dni, przykładowo 30 dni - stanowi umowę, o której mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, i zapłata w ustalonym przez strony terminie będzie spełniać warunek z art. 116 ust. 6 pkt 2, co oznacza, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, po spełnieniu trzech warunków:

1.

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,

2.

zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 30 dnia, licząc od dnia zakupu,

3.

w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Na mocy art. 115 ust. 2 ustawy, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z art. 146a pkt 3 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

Stosownie do postanowień art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentująca nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

W świetle z art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:

1.

imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

3.

numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

4.

datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

5.

nazwy nabytych produktów rolnych;

6.

jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

7.

cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

8.

wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

9.

stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

10.

kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

11.

wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

13.

czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług" (art. 116 ust. 3 ustawy).

Należy zatem wskazać, iż faktura VAT RR, o której mowa w ww. art. 116 ust. 2 ustawy potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług.

Przez sprzedaż natomiast, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumieć należy odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego wskazać należy, iż zgodnie z ustawą podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który nabywa produkty rolne, tudzież usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów bądź usług, z czego oryginał przekazuje dostawcy, a więc rolnikowi ryczałtowemu. Faktura taka musi być oznaczona jako faktura VAT RR. Od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych wynosi 7%. Zaznacza się, że w odróżnieniu od innych faktur, faktury VAT RR muszą być podpisane zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę oraz zawierać oświadczenie sprzedawcy, że jest on rolnikiem ryczałtowym.

Zasadniczym uprawnieniem, jakie przysługuje nabywcom produktów rolnych od rolników ryczałtowych, jest możliwość odzyskania kwoty zryczałtowanego podatku płaconej rolnikowi przez podatnika.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1.

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2.

zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3.

w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Z treści wniosku wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na skupie żywca od rolników. W związku z powyższym, Zainteresowany zamierza wystawić, na podstawie art. 116 ustawy, faktury VAT RR z 30-dniowym terminem zapłaty.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania faktury VAT RR podpisanej przez podatnika (nabywcę) oraz rolnika, określającej dłuższy termin zapłaty niż 14-dniowy, tj. 30-dniowy, za umowę, o której mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy.

Jak wynika z powołanego art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy, jednym z warunków, aby podatnik mógł zwiększyć kwotę podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku rolnikowi ryczałtowemu jest zachowanie sposobu i terminu płatności tego zwrotu. Zapłata winna nastąpić zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu. Ustawodawca jednocześnie wskazał, iż w przypadku dłuższego niż 14-dniowy termin płatności nabywca produktów rolnych zachowuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, jeśli termin ten wynika z umowy zawartej z rolnikiem. Z punktu widzenia zachowania tego prawa istotne jest więc, aby nabywca zawarł umowę z rolnikiem ryczałtowym i wskazał w niej termin rozliczeń (płatności).

Zaznacza się, iż kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zatem, w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. W związku z tym, przy ustalaniu terminu zapłaty należności ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowanych decyzji.

Mając na względzie przepisy prawa cywilnego należy stwierdzić, że pod pojęciem umowy rozumieć należy dwustronną czynność prawną (zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych), będącą powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania więzi gospodarczych przez podmioty prawa (jest instrumentem wymiany dóbr i usług w formie towarowo-pieniężnej). Ponadto, umowa stanowi podstawowe źródło powstania stosunku cywilnoprawnego (zobowiązaniowego) pomiędzy stronami, które ją zawarły. Zatem, podatnik i rolnik ryczałtowy mogą dowolnie ustalić termin zapłaty za produkty rolne.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 613 § 1 k.c., przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. W myśl art. 616 k.c., umowa kontraktacyjna powinna być zawarta na piśmie. Zgodnie z treścią art. 73 § 1 k.c., jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna (...).

Tak więc umowa kontraktacji zawarta w innej formie niż pisemna jest nieważna. Umowa kontraktacji winna nadto zawierać oznaczenie elementów przedmiotowo istotnych (m.in. rodzaj produktów, ich ilość) nie chodzi bowiem o jakąkolwiek umowę kontraktacji.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż faktura VAT RR jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Zatem, wystawiona faktura VAT RR nie określa warunków, jedynie dokumentuje konkretne zdarzenie gospodarcze (potwierdza nabycie określonych towarów) czy też transakcję. Ponadto, to zawarcie umowy a nie wystawienie faktury VAT RR kreuje stosunki zobowiązaniowe (cywilnoprawne) pomiędzy stronami. Również na gruncie umowy strony mogą dowolnie kształtować jej treść w granicach wyznaczonych przez prawo. Tym samym, w przedmiotowej sprawie podatnik i rolnik ryczałtowy poprzez zawarcie stosownej umowy mogą dowolnie ustalić termin zapłaty za produkty rolne np. przedłużyć go do 30 dni.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych powyżej przepisów prawnych należy stwierdzić, iż faktura VAT RR podpisana przez podatnika (nabywcę) oraz rolnika, od którego podatnik nabywa produkty rolne określająca dłuższy termin zapłaty niż 14 dni, tj. 30 dni, nie może być uznana za umowę, o której mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl