ILPP1/443-460/07-2/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-460/07-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 29 listopada 2007 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT badań archeologiczno - architektonicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT badań archeologiczno - architektonicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 7 lutego 2007 r. Aktualnie zamierza świadczyć prace na zlecenie Urzędu Miasta w zakresie kompleksowych badań archeologiczno - architektonicznych.

Przedmiotowe badania poprzedzają, uczestniczą a także kończą pomocnicze prace ziemne, które obejmują:

a.

usunięcie hałdy zalegającej nad badanym terenem pod nadzorem archeologicznym,

b.

odgruzowanie piwnic - obiektów zabytkowych,

c.

usunięcie pozostałości starych konstrukcji murowanych - obiektów zabytkowych.

Wnioskodawca wykonywać będzie także prace na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod inwestycje drogowe w zakresie kompleksowych badań archeologicznych. Badania te poprzedzają pomocnicze prace ziemne obejmujące:

a.

odlesienie wycinka drzew,

b.

usunięcie humusu warstwy wierzchniej.

Wymienione wyżej prace należą do poprzedzających a także uczestniczących w trakcie badań archeologicznych na terenie zabudowanym i poza takim terenem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskiwane z badań archeologiczno - architektonicznych są zwolnione od podatku VAT czy też są opodatkowane stawką 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione prace są sklasyfikowane jako "usługi ochrony miejsc i budynków historycznych" pod symbolem PKWiU 92.52.12, a przychody osiągane z tego tytułu są zwolnione z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Dostawą towarów, o której mowa w cytowanym art. 5, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel o czym stanowi art. 7 powołanej ustawy. Świadczeniem usług w świetle art. 8 ust. 1 tejże ustawy, jest z kolei każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W myśl natomiast art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W świetle tych regulacji wykonywanie "usług ochrony miejsc i budynków historycznych", stanowi świadczenie usług - w rozumieniu ustawy o podatku VAT - i na podstawie powołanego przepisu - art. 5 ust. 1 pkt 1 - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%. Jej obniżenie lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy przewiduje to ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy.

W myśl zapisów art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy są zwolnione od podatku od towarów i usług. Zwolnienie, o którym mowa ma charakter przedmiotowy. Oznacza to, że od podatku zwolniona jest pewna czynność, niezależnie od tego, jaki podmiot ją wykonuje. W pozycji 11 załącznika numer 4, zamieszczono korzystające ze zwolnienia usługi sklasyfikowane pod symbolem ex 92 PKWiU. Dokładnie są to "usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1)

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2)

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3)

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4)

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6)

działalności agencji informacyjnych,

7)

usług wydawniczych,

8)

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Stosownie do przytoczonych wyżej przepisów ze zwolnienia od podatku VAT korzystają usługi sklasyfikowane pod symbolem ex 92 PKWiU, z wyłączeniem katalogu usług, do których zwolnienie nie ma zastosowania.

Jak wskazuje Wnioskodawca wykonywane przez niego usługi - związane z badaniami archeologiczno-architektonicznymi - sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 92.52.12. Taka klasyfikacja PKWiU pozwala zaliczyć świadczone usługi do zwolnionych od podatku VAT, pod warunkiem jednak, że wykonywane usługi de facto sklasyfikowane są pod wyżej wymienionym symbolem. Zgodnie bowiem z zapisami Działu 92, sekcji K rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podane przez Wnioskodawcę PKWiU - 92.52.12 - odnosi się do "usług ochrony zbytków".

W celu ustalenia prawidłowości symbolu PKWiU świadczonych usług należy wystąpić do Ośrodka Interpretacji Klasyfikacyjnych Urzędu Statystyczne. W świetle bowiem zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków usługodawcy. Obowiązek taki wynika z faktu, że to właśnie usługodawca posiada wszelkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do grupowania PKWiU.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przypadku zaklasyfikowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług do symbolu PKWiU 92.52.12, będą one korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl