Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-436/08-4/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 25 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu: 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia. Wniosek ten uzupełniono pismem z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu: 23 maja 2008 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz dodatkową opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka organizuje dla swoich pracowników imprezy w postaci:

a.

imprez (spotkań) integracyjnych w lokalu gastronomicznym,

b.

wyjazdowych imprez integracyjnych połączonych z noclegiem i wyżywieniem,

c.

imprez okolicznościowych.

Część tak organizowanych imprez zawiera elementy szkoleniowe lub informacyjne, w szczególności o realizowanych przez Spółkę projektach, wdrażanych obecnie i przyszłych procesach budowlanych oraz planowanym rozwoju firmy, a część ma wyłącznie charakter integracyjny. W aspekcie integracyjnym ww. imprezy mają na celu przede wszystkim zintegrowanie pracowników i zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia pracowników z wykonywania pracy w Spółce. W aspekcie szkoleniowym i informacyjnym, celem Podatnika jest podnoszenie wiedzy pracowników dotyczącej szeroko pojętej działalności Spółki oraz jej otoczenia gospodarczego. Realizowane tak imprezy są następnie analizowane w celu poprawy organizacji i efektywności pracy. Forma organizacji imprezy ma zróżnicowany charakter, albo jest ona w całości organizowana przez pracowników, w takim przypadku Spółka odrębnie kupuje usługę gastronomiczną, przejazdy, noclegi etc., albo też zleca podmiotowi trzeciemu całościową organizację imprezy włącznie z organizacją przejazdów, noclegami, wyżywieniem oraz programem artystycznym.

W drugim przypadku Wnioskodawca dokumentuje zakup imprezy fakturą opiewającą na całość zakupionej usługi.

Pismem uzupełniającym z dnia 20 maja 2008 r. Spółka wyjaśniła ponadto, iż:

1.

W organizowanych imprezach integracyjnych uczestniczą wyłącznie zatrudnieni pracownicy. Forma organizacji imprezy ma zróżnicowany charakter. Jest ona albo w całości organizowana przez pracowników i w takim przypadku Spółka odrębnie kupuje usługę gastronomiczną, przejazdy, noclegi etc., albo też całościowa organizacja imprezy, włącznie z organizacją przejazdów, noclegami, wyżywieniem oraz programem artystycznym zlecana jest podmiotowi trzeciemu. W tym drugim przypadku, Spółka dokumentuje jej zakup fakturą opiewającą na całość zakupionej usługi.

2.

Celem organizowanych imprez jest integracja oraz szkolenie. Część organizowanych spotkań zawiera elementy szkoleniowe lub informacyjne o realizowanych przez Spółkę projektach, wdrażaniu obecnych i przyszłych procesów budowlanych oraz o planowanym rozwoju firmy. Część imprez ma charakter wyłącznie integracyjny. W zakresie integracyjnym ww. imprezy mają na celu przede wszystkim zintegrowanie pracowników i zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia pracowników z wykonywania pracy w Spółce. W aspekcie szkoleniowym i informacyjnym, celem Podatnika jest podnoszenie wiedzy pracowników dotyczącej szeroko pojętej działalności Spółki oraz jej otoczenia gospodarczego. Realizowane tak imprezy są następnie analizowane w celu poprawy organizacji i efektywności pracy.

3.

Imprezy integracyjne są organizowane bez okazji, co wynika z ich charakteru. Natomiast imprezy okolicznościowe mające na celu integrację pracowników organizowane są np. z okazji Wigilii, Nowego Roku czy szczególnie istotnych zdarzeń dla Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem towarów na ww. cele.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT naliczony w związku z wydatkami na zakup towarów i usług związanych z organizacją ww. imprez, bądź zakup całościowej usługi organizacji przedmiotowych imprez od podmiotu trzeciego, które udokumentowano fakturami VAT, podlega odliczeniu za zasadach ogólnych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym, podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest istnienie związku ponoszonych wydatków z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Wskazane przez Spółkę wydatki poniesione są między innymi w celu zwiększenia wydajności pracy, a więc przychodów Spółki i udokumentowane fakturami VAT, tym samym Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku zawartego w tych fakturach.

Na poparcie swoich argumentów, Podatnik powołał stanowisko Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, zawarte w postanowieniu z dnia 23 lutego 2007 r. Nr 1471/VUR1/443-438/06/GW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Przepisy przewidują również sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnia on generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jednocześnie stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie przysługuje także podatnikowi, który nabywa usługi noclegowe i gastronomiczne, z wyjątkiem:

a.

przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

b.

w przypadku nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka organizuje dla swoich pracowników imprezy (spotkania) integracyjne w lokalach gastronomicznych, wyjazdowe imprezy integracyjne połączone z noclegiem i wyżywieniem oraz imprezy okolicznościowe.

Celem organizowanych imprez jest integracja oraz szkolenie pracowników. Część imprez ma charakter wyłącznie integracyjny, natomiast część z nich zawiera również elementy szkoleniowe lub informacyjne.

W dniu 23 lipca 2008 r. tut. Organ wydał interpretację indywidualną Nr ILPB3/423-236/08-4/MM dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. W interpretacji tej potwierdzono, że wydatki poniesione przez Spółkę na organizację imprez integracyjnych oraz szkoleniowo - integracyjnych dla pracowników (tj. na organizację przejazdów, usługi gastronomiczne, wyżywienie, noclegi, zakwaterowanie, program artystyczny), przy spełnieniu wskazanych warunków, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego w sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, wówczas podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez szkoleniowo - integracyjnych dla swoich pracowników podlega odliczeniu w trybie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże ze stanu faktycznego wynika ponadto, że wśród ponoszonych przez Podatnika kosztów znajdują się również wydatki dotyczące usług noclegowych i gastronomicznych. W związku z powyższym, w świetle cyt. wyżej art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i wynikających z tej regulacji ograniczeń w prawie do odliczenia - podatek VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych nie podlega odliczeniu.

Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest cała impreza integracyjna, czyli co do istoty jedna usługa na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi noclegowe, czy gastronomiczne.

Zatem w sytuacji otrzymania od podmiotu trzeciego - usługodawcy świadczącego usługę - faktury VAT za całościową organizację imprezy, w której poszczególne elementy stanowią integralną część usługi, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tej faktury.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydana została interpretacja nr ILPB1/415-286/08-4/RP z dnia 23 lipca 2008 r.

Równocześnie tut. organ zauważa, iż powołane przez Wnioskodawcę postanowienie dotyczy konkretnej sprawy podatnika osadzonej w określonym stanie faktycznym, a rozstrzygnięcie w nim dokonane wiąże w sprawie, w której zostało wydane.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl