Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-422/08-5/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie postępowania w przypadku zmiany stanowiska Ministerstwa Finansów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie postępowania w przypadku zmiany stanowiska Ministerstwa Finansów. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 maja 2008 r. o brakujący podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Spółka) zajmuje się przetwórstwem ryb i pozostałych produktów rybactwa, a także ich hurtową sprzedażą. Spółka zawiera umowy i porozumienia handlowe ze swoimi odbiorcami, w których szczegółowo określony zostaje poziom obrotów powodujący konieczność wypłaty premii pieniężnej ze strony Spółki. Z uwagi na szeroki asortyment oferowanych towarów, okresy rozliczeniowe dla poszczególnych odbiorców są ujęte jednolicie, co oznacza, że premie pieniężne dla poszczególnych odbiorców są ustalane za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie osiągniętego obrotu w danym okresie rozliczeniowym odbiorca wystawia jako usługodawca fakturę VAT na zasadach ogólnych. Spółka tym samym przyjęła wykładnię przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wyrażoną w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 zgodnie z którą, premia pieniężna wypłacana z tytułu nabywania określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym czasie i w określony sposób, jest świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zmiany stanowiska Ministerstwa Finansów Spółka będzie zobowiązana do korekty wcześniejszych rozliczeń - dokonywanych w oparciu o stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone w piśmie z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowanie się do ww. interpretacji nie może szkodzić podatnikowi, a w przypadku jej uchylenia nie ma podstaw prawnych do dokonania korekty deklaracji (do dnia wydania zmienionej interpretacji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2007 r. zgodnie z art. 14 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Z powołaniem na ten przepis wydano przedmiotową interpretację dotyczącą sytuacji związanych z ustanowieniem premii pieniężnych (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026). Interpretację opublikowano dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 22). Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 1 lipca 2007 r. zgodnie z przepisem art. 14 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa zastosowanie się przez podatnika, płatnika lub inkasenta, a także następcę prawnego lub osobę trzecią odpowiedzialną za zaległości podatkowe do interpretacji, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może im szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi albo następcy prawnemu lub osobie trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe podatnika nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do dnia jej uchylenia albo zmiany, a także:

1.

nie ustala dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

2.

nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się;

3.

nie stosuje się innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

Również po dokonaniu z dniem 1 lipca 2007 r. nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217, poz. 1590), zgodnie z art. 14k § 2, zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Reasumując, zastosowanie się przez Spółkę do interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego nie może szkodzić, co w powyższej sytuacji oznacza, że w przypadku jej uchylenia, za okres jej obowiązywania Spółka nie ma obowiązku dokonania korekt deklaracji w zakresie w jakim zastosowała się do interpretacji.

Należy zaznaczyć, że pismo Ministra Finansów nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 wydane w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jest interpretacją, która nie uległa zmianie i nadal obowiązuje.

Ponadto informuje się, iż interpretacja prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania premii pieniężnej jako usługi i prawa do odliczenia podatku naliczonego została wydana w dniu 16 lipca 2008 r., nr ILPP1/443-422/08-4/AI.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl