ILPP1/443-394/13-5/MK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP1/443-394/13-5/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-394/13-5/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2013 r. (data wpływu 9 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu 26 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wykonania usługi wpięcia wybudowanego przez Wnioskodawcę przyłącza do sieci a także usługi wpięcia przyłącza wybudowanego przez podmiot trzeci - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wykonania usługi wpięcia wybudowanego przez Wnioskodawcę przyłącza do sieci a także usługi wpięcia przyłącza wybudowanego przez podmiot trzeci. Dnia 26 lipca 2013 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gminny Zakład został powołany Uchwałą Rady Gminy w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład, zmienioną Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy. Zgodnie z zapisem § 2 Uchwały przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie zadań własnych Gminy w zakresie:

1.

gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

2.

dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3.

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

4.

zieleni gminnej i zadrzewień,

5.

cmentarzy.

Zakład dostarcza wodę i odbiera ścieki z terenu Gminy. Na rzecz przyszłych odbiorców usług dostarczania wody i usług odbioru ścieków, Zakład wykonuje usługi budowy przyłączy wodociągowych lub usługi budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Zakład wykonuje również usługę przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zarówno odbiorcom którym wykonuje usługę budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, jak również odbiorcom, którzy wykonanie budowy przyłączy powierzyli innym podmiotom gospodarczym lub wykonali we własnym zakresie. Za wykonane usługi zakład pobiera opłatę przyłączeniową.

Dnia 26 lipca 2013 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego wskazując, iż:

1.

1. Symbol PKWiU dla wymienionych niżej usług jest następujący:

a.

wykonanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 43.22.11.0.

b.

wpięcie wybudowanego przez Zakład przyłącza do sieci wodociągowej oraz wpięcie wybudowanego przez Zakład przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa) odpowiednio:

* dla przyłącza wodociągowego: 36.00.20.0,

* dla przyłącza kanalizacyjnego: 37.00.11.0.

c.

wpięcie wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (opłata przyłączeniowa): 36.00.20.0 oraz wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa): 37.00.11.0.

2. Opisane we wniosku usługi świadczone są dla budynków mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Zakład, który wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez Zakład przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia wybudowanego przez Zakład przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę, słusznie dokonuje naliczenia i odprowadzenia wartości podatku od towarów i usług w wysokości 23% podstawy opodatkowania - tj. zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

2. Czy Zakład, który wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług dostawy wody (świadczonych przez Zakład) przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług odbioru ścieków (świadczonych przez Zakład), przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę, słusznie dokonuje naliczenia i odprowadzenia wartości podatku od towarów i usług w wysokości 23% podstawy opodatkowania - tj. zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie wpięcia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej oraz wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, bez względu na podmiot dokonujący budowy tego przyłącza (tekst jedn.: bez znaczenia czy przyłącze wybudował odpłatnie Zakład, czy też odbiorca usług dostawy wody lub odbiorca usług odbioru ścieków), służy dostarczaniu wody za pośrednictwem sieci wodociągowych - a więc usług określonych w poz. 140, 141 załącznika nr 3 do ustawy oraz odbiorowi ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych - czyli usług określonych w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy. Zakład - pobierając opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej - winien naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, stosując 8% stawkę podatku, wynikającą z art. 41 ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zaznacza się, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - stawką podatku w wysokości 8% w poz. 140-142 wymieniono:

* PKWiU 36.00.20.0 - "usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych",

* PKWiU 36.00.30.0 - "usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych",

* PKWiU ex 37 "usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Ponadto, przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Pozycja 140 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych - PKWiU 36.00.20.0. Grupowanie to według klasyfikacji towarów i usług obejmuje:

* usługi związane z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy,

* usługi uzdatniania wody dla celów przemysłowych i innych,

* usługi związane z rozprowadzaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,

* usługi związane z obsługą systemów irygacyjnych,

* usługi konserwacji wodomierzy.

Grupowanie to natomiast nie obejmuje:

* usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

* usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,

* usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,

* usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0

* odczyty wskazań wodomierzy, sklasyfikowane w 82.99.19.0.

W pozycji 141 załącznika nr 3 do ustawy, wskazano "usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych" - symbol PKWiU 36.00.30.0.

Natomiast poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, wskazuje "usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków"- PKWiU 37.00.11.0. Grupowanie to według klasyfikacji wyrobów i usług obejmuje:

* usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,

* usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.), w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,

* usługi związane z utrzymywaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Grupowanie powyższe nie obejmuje:

* usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,

* usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20,

* budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,

* usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy. Działalnością Zakładu jest prowadzenie zadań własnych Gminy w zakresie:

* gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

* dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

* wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną

* zieleni gminnej i zadrzewień,

* cmentarzy.

Zakład dostarcza wodę i odbiera ścieki z terenu Gminy. Ponadto, wykonuje usługi budowy przyłączy wodociągowych lub usługi budowy przyłączy kanalizacyjnych. Wnioskodawca wykonuje również usługę przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zarówno odbiorcom którym wykonuje usługę budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, jak również odbiorcom, którzy wykonanie budowy przyłączy powierzyli innym podmiotom gospodarczym lub wykonali we własnym zakresie. Za wykonane usługi Zakład pobiera opłatę przyłączeniową.

Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU dla usług:

* wpięcia wybudowanego przez Zakład przyłącza do sieci wodociągowej oraz wpięcia wybudowanego przez Zakład przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa) odpowiednio:

* dla przyłącza wodociągowego: 36.00.20.0,

* dla przyłącza kanalizacyjnego: 37.00.11.0.

* wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (opłata przyłączeniowa): 36.00.20.0 oraz wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa): 37.00.11.0.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny wskazać należy, że usługa wpięcia wybudowanego przez Zakład przyłącza do sieci wodociągowej lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci oraz wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej a także wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, korzystają z obniżonej, tj. 8% stawki podatku od podatku od towarów i usług, na podstawie poz. 140 do poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy. Powyższe wynika z faktu, że usługi te zostały przez Wnioskodawcę sklasyfikowane pod następującym symbolem PKWiU - odpowiednio - 36.00.20.0, 37.00.11.0, i zawarte zostały we wskazanym wyżej załączniku do ustawy, który określa katalog towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawką. W konsekwencji - na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy - Wnioskodawca uprawniony jest do zastosowania względem wskazanych wyżej usług preferencyjnej stawki podatku, tj. 8%.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż z obniżonej stawki korzystają usługi o określonym symbolu PKWiU bez ograniczeń lub zastrzeżeń dotyczących podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. Czynnością podlegającą opodatkowaniu jest usługa wpięcia do sieci wodnej lub kanalizacyjnej, dokonana przez podatnika podatku VAT.

Reasumując, Zakład, który wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez siebie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia wybudowanego przez siebie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę, obowiązany jest naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług w wysokości 8% podstawy opodatkowania, tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 140-142 załącznika nr 3 do ustawy.

Analogiczną stawkę podatku VAT - na tej samej podstawie prawnej wskazanej wyżej - winien zastosować Zakład, gdy wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług dostawy wody przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę.

Ponadto, tut. Organ wyjaśnia, iż nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stawki podatku VAT dla wykonania usługi wpięcia wybudowanego przez Wnioskodawcę przyłącza do sieci a także usługi wpięcia przyłącza wybudowanego przez podmiot trzeci. Natomiast kwestię stawki podatku VAT dla wykonania usługi przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych, załatwiono w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr ILPP1/443-394/13-4/MK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl