ILPP1/443-380/07-3/AI

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-380/07-3/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu: 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług ochrony zabytków oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z kosztami realizacji tych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług ochrony zabytków oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z kosztami realizacji tych usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie realizował prace prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków, polegające na:

* renowacji drzwi zewnętrznych - oczyszczeniu, uzupełnieniu zniszczonych lub brakujących elementów, impregnacji, zabezpieczeniu grzybobójczym,

* konserwacji detalu wykonanego w zaprawie - oczyszczeniu poprzez piaskowanie istniejącego zachowanego detalu i uzupełnieniu go zaprawą sztukatorską,

* konserwacji gzymsów międzykondygnacyjnych, płycin oraz profilowanych obramień okiennych wykonanych w zaprawie, oczyszczeniu poprzez piaskowanie piaskiem szklarskim zdrowych, nie zagrzybionych części gzymsów, a następnie uzupełnieniu zaprawą sztukatorską, odtworzeniu zniszczonych i zainfekowanych fragmentów gzymsów,

* konserwacji detalu kamiennego.

Część prac zostanie wykonana bezpośrednio na elewacji budynku, a część w warsztacie. Prace będą wykonane podczas realizacji zamówienia obejmującego również roboty budowlane. Wyodrębnienie prac konserwatorskich od robót budowlanych jest możliwe. Przygotowane kosztorysy dla inwestora zawierają szczegółowo nazwaną każdą pozycję, klasyfikującą poszczególne prace.

Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy - znak: OK. (...)/2007, zakwalifikował ww. prace prowadzone w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, pod nadzorem konserwatora zabytków, które będą wykonywane przez renowatorów zabytków, pomocników konserwatorów i inny fachowy personel uznany za właściwy do wykonania tego rodzaju prac w zakresie grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 - "Usługi ochrony zabytków". Natomiast roboty budowlane związane z remontami, rozbudową, nadbudową lub adaptacją tych obiektów zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU 45 - "Roboty budowlane".

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przy sprzedaży robót mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 - "Usługi ochrony zabytków" należy zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług.

2.

Czy przy zakupie materiałów i usług koniecznych do wykonania robót mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 - "Usługi ochrony zabytków" podatnik traci prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów.

Zdaniem Wnioskodawcy

1.

Do sprzedaży robót mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 - "Usługi ochrony zabytków" należy - na podstawie poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług.

2.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem przy zakupie materiałów i usług koniecznych do wykonania robót mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 - "Usługi ochrony zabytków" podatnik traci prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad.1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 powoływanej ustawy, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy są zwolnione od podatku od towarów i usług. W pozycji 11 załącznika nr 4 zamieszczono korzystające ze zwolnienia usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 92. Dokładnie są to usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1)

usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2)

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3)

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4)

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6)

działalności agencji informacyjnych,

7)

usług wydawniczych,

8)

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Podkreślić należy, że wyłączenie ze zwolnienia, przewidziane w pkt 5, nie ma zastosowania do usług konserwacji zabytków, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.5, lecz wyłącznie do wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług wymienionych w tym przepisie.

Jak wskazuje Wnioskodawca, wystąpił on do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie pisemnej informacji dotyczącej posługiwania się symbolem PKWiU w ramach wykonywanych prac, prowadzonych w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, z której wynika, że przedmiot prowadzonych prac sklasyfikowany jest pod symbolem 92.52.12-00.00, tj. "Usługi ochrony zabytków". Prace te polegają na:

* renowacji drzwi zewnętrznych, oczyszczeniu, uzupełnieniu zniszczonych lub brakujących elementów, impregnacji, zabezpieczeniu grzybobójczym,

* konserwacji detalu wykonanego w zaprawie, polegającej na oczyszczeniu poprzez piaskowanie istniejącego zachowanego detalu i uzupełnieniu go zaprawą sztukatorską,

* konserwacji gzymsów międzykondygnacyjnych, płycin oraz profilowanych obramień okiennych wykonanych w zaprawie, oczyszczeniu poprzez piaskowanie piaskiem szklarskim zdrowych, nie zagrzybionych części gzymsów, a następnie uzupełnieniu zaprawą sztukatorską, odtworzeniu zniszczonych i zainfekowanych fragmentów gzymsów,

* konserwacji detalu kamiennego.

Wyżej wymienione prace wykonane będą przez renowatorów zabytków, pomocników konserwatorów i inny fachowy personel uznany za właściwy do wykonania tego rodzaju prac.

Natomiast roboty budowlane, związane z remontami, rozbudową, nadbudową lub adaptacją tych obiektów - sklasyfikowane zostały pod symbolem PKWiU 45 - tj. "Usługi budowlane".

W związku z powyższym, prace zaklasyfikowane do usług ochrony zabytków, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z pozycją 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Usługi budowlane wykonywane w obiektach objętych nadzorem konserwatorskim ze względu na klasyfikację statystyczną ze zwolnienia tego są wyłączone.

Ad.2

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powołanego wyżej przepisu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że część zakupionych materiałów i usług będzie wykorzystana do świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT, a część do świadczenia usług opodatkowanych. Dlatego przy zakupie materiałów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 - "Usługi ochrony zabytków", Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Natomiast przy zakupie materiałów i usług służących do świadczenia usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 45 - "Usługi budowlane" przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl