ILPP1/443-369/10-4/AT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-369/10-4/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2010 r. (data wpływu 29 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2010 r. (data wpływu 19 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego zadania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego zadania "Adaptacja części remizy strażackiej na świetlicę wiejską". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2010 r. (data wpływu 19 maja 2010 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 70, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) oraz statutu. Ponadto posiada status organizacji pożytku publicznego. Zainteresowany nie figuruje w bazie urzędu jako prowadzący działalność gospodarczą. Nie jest również zarejestrowany jako podatnik VAT.

Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadania. Na powyższy cel (zabezpieczenie wkładu własnego) jednostka pozyskała również dotację celową z budżetu Gminy.

Celem realizowanego zadania jest podniesienie standardu obiektu w celu rozwoju życia społeczno-kulturalnego mieszkańców. W ramach adaptacji remizy strażackiej na świetlicę wiejską zostaną wykonane roboty budowlane, instalacje sanitarne, wodociągowe i elektryczne oraz roboty wykończeniowe. Ponadto zostanie dokonany zakup mebli i wyposażenia. Wszystkie faktury w ramach realizacji powyższego projektu będą wystawiane na Zainteresowanego. Po zakończeniu inwestycji - świetlica wraz z urządzonym zapleczem socjalno-kuchennym stanie się ona centrum kulturalnym służącym społeczności lokalnej oraz miejscem spotkań dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców miejscowości C. Świetlica wiejska będzie ogólnodostępna. Z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca nie uzyskuje dochodów, które kwalifikowałyby go do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, tzn. wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł.

Jednostka dołączyła do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW oświadczenie o kwalifikowalności VAT. W związku z powyższym Zainteresowany wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, która będzie konieczna na etapie rozpatrywania wniosku o płatność.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1.

Właścicielem zakupionych w ramach przedmiotowego zadania towarów i usług będzie on sam.

2.

Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą przynosiły dochodów Zainteresowanemu, a tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

3.

Świetlica wiejska nie zostanie oddana do użytkowania innym podmiotom.

4.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał korzyści z tytułu prowadzonego zaplecza socjalno kuchennego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego zadania istnieje możliwość odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ wartość jego sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł, korzysta on ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, a więc nie będąc podatnikiem VAT czynnym, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, nabywanymi przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1666) przepis ten otrzyma brzmienie - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jednakże art. 2 ww. ustawy wskazuje, iż kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, dla 2010 r. przyjmuje się w wysokości 100 000 zł.

W świetle art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) oraz statutu. Ponadto, posiada status organizacji pożytku publicznego. Zainteresowany nie figuruje w bazie urzędu jako prowadzący działalność gospodarczą. Nie jest również zarejestrowany jako podatnik VAT.

Pozyskał on dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi", na realizację zadania. Na powyższy cel (zabezpieczenie wkładu własnego) jednostka pozyskała również dotację celową z budżetu Gminy.

Celem realizowanego zadania jest podniesienie standardu obiektu w celu rozwoju życia społeczno-kulturalnego mieszkańców. W ramach adaptacji remizy strażackiej na świetlicę wiejską zostaną wykonane roboty budowlane, instalacje sanitarne, wodociągowe i elektryczne oraz roboty wykończeniowe. Ponadto zostanie dokonany zakup mebli i wyposażenia. Wszystkie faktury w ramach realizacji powyższego projektu będą wystawiane na Zainteresowanego. Po zakończeniu inwestycji - świetlica wraz z urządzonym zapleczem socjalno-kuchennym stanie się ona centrum kulturalnym służącym społeczności lokalnej oraz miejscem spotkań dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców miejscowości C. Świetlica wiejska będzie ogólnodostępna. Z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca nie uzyskuje dochodów, które kwalifikowałyby go do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, tzn. wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł.

Jednocześnie Zainteresowany wskazał, że właścicielem zakupionych towarów i usług w ramach przedmiotowego zadania będzie on sam oraz, że nie będą one przynosiły mu dochodów, a tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Świetlica wiejska nie zostanie oddana do użytkowania innym podmiotom. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał korzyści z tytułu prowadzonego zaplecza socjalno kuchennego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, w odniesieniu do realizowanego zadania, Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na niego, z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl