Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-368/11-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2011 r. (data wpływu 2 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i w związku z tym jest właścicielem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorstwo to jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ma zamiar wnieść ww. przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny (aport) do nowo zakładanej spółki akcyjnej, w celu pokrycia kapitału zakładowego. Ze względu na fakt, że spółka akcyjna nie została jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawca zamierza w umowie spółki akcyjnej, zawieranej w formie aktu notarialnego, zobowiązać się do wniesienia przedsiębiorstwa do spółki, w celu pokrycia wkładu niepieniężnego. Całość przedsiębiorstwa prowadzonego przez podatnika ma być wniesiona jako wkład do spółki akcyjnej.

Wnioskodawca po dokonaniu wniesienia przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej, w celu pokrycia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym nie zamierza dokonać wyrejestrowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy czynność wniesienia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki akcyjnej podlega opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej w całości lub zorganizowanej części jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług reguluje kwestie dotyczące opodatkowania odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy.

Towarami, na podstawie art. 2 ust. 6 ww. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W związku z ww. wskazanym zakresem, stwierdzić należy, iż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część nie spełnia przesłanek składających się na legalną definicję towaru, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

Ustawa o podatku o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji przedsiębiorstwa, tym samym w tej kwestii należy oprzeć się na regulacjach zamieszczonych w części ogólnej Kodeksu cywilnego. W sytuacji będącej przedmiotem zapytania, przedsiębiorstwo które ma zostać wniesione jako aport do spółki akcyjnej, mieści się we wskazanej w Kodeksie cywilnym definicji przedsiębiorstwa. Wobec powyższego wniesienie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub jej zorganizowanej części do spółki, jest czynnością wyłączoną od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast w sytuacji, gdy wnoszone aportem do spółki akcyjnej są jedynie poszczególne składniki przedsiębiorstwa, czynność ta stanowić będzie dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów", w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Artykuł 2 pkt 27e ustawy definiuje pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod którym to pojęciem rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują natomiast terminu "przedsiębiorstwo". Dlatego też posłużyć należy się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Na mocy art. 551; Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i w związku z tym jest właścicielem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorstwo to jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ma zamiar wnieść całość ww. przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny (aport) do nowo zakładanej spółki akcyjnej, w celu pokrycia kapitału zakładowego. Ze względu na fakt, że spółka akcyjna nie została jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawca zamierza w umowie spółki akcyjnej, zawieranej w formie aktu notarialnego, zobowiązać się do wniesienia przedsiębiorstwa do spółki, w celu pokrycia wkładu niepieniężnego.

Wnioskodawca po dokonaniu wniesienia przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej, w celu pokrycia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym nie zamierza dokonać wyrejestrowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Reasumując, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego, stanowiącego - jak wskazał Zainteresowany - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Dodatkowo podkreśla się, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opisane zdarzenie przyszłe, przy założeniu, iż przedmiotem aportu będzie jak wskazał Wnioskodawca zespół wszystkich składników spełniających definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu przedsiębiorstwa. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej. została załatwiona interpretacją z dnia 19 maja 2011 r. nr ILPB1/415-257/11-2/IM.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl