Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-364/08-4/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko XXX, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Pismem z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) przesłano aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Kontrahent Spółdzielni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Nie był zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Za wykonane na rzecz x usługi wystawiał rachunki, o których mowa w art. 87 ustawy - Ordynacja podatkowa. Stwierdzono, że wskutek przekroczenia w roku 2001 kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, kontrahent powinien był się zarejestrować jako czynny podatnik VAT już od roku 2002. Dokonał tego jednak dopiero w styczniu 2007 r. Obecnie zamierza skorygować obroty za lata 2003-2006 i wystawić faktury korygujące za te lata (licząc każdą kwotę VAT metodą "w stu"). Kwota faktury (do zapłaty) nie ulegnie zmianie, tylko kwota netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia ma prawo zwiększyć kwoty podatku naliczonego o kwoty VAT zawarte w tych fakturach korygujących.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 17 ust. 4, Spółdzielnia może - jako nabywca otrzymujący fakturę korygującą - podwyższyć kwotę podatku naliczonego (jaka będzie wykazana w tych korektach) w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma ww. faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Najistotniejszym zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

* z tytułu nabycia towarów i usług,

* potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

* od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ponadto, w myśl przepisu art. 86 ust. 10 i ust. 11 ww. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Natomiast, zgodnie z dyspozycją, powołanego przez Wnioskodawcę, § 17 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Stosownie do zapisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ww. ustawy, podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nie stanowią faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących.

Z treści przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma faktury korygujące zawierające podatek VAT, które będą dokumentować świadczone, w latach 2003-2006, na jego rzecz usługi transportowe. Wystawca przedmiotowych faktur, pomimo wcześniej istniejącego obowiązku rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług dokonał tego dopiero w miesiącu styczniu 2007 r.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, należy stwierdzić, że stanowisko Spółdzielni jest nieprawidłowe, ze względu na fakt, iż w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, niedopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących do rachunków uproszczonych.

Należy zaznaczyć, iż w rozpatrywanym przypadku właściwe jest wystawianie korekt rachunków do rachunków uproszczonych dokumentujących świadczenie usług sprzed rejestracji w podatku VAT, co zostało rozstrzygnięte w interpretacji Ministra Finansów nr ILPP1/443-364/08-3/AT z dnia 2 lipca 2008 r. Zatem, konsekwentnie prawidłowym będzie skorygowanie rachunków (drugim rachunkiem) do kwoty "0" i wystawienie w jego miejsce faktury VAT z uwzględnieniem podatku należnego.

Podsumowując, należy podkreślić, iż w momencie wystawienia prawidłowych dokumentów przez kontrahenta posiadającego status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, Zainteresowanemu, zgodnie z zasadą rozliczeń w podatku od towarów i usług, będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach dokumentujących świadczone na jego rzecz usługi transportowe, o ile usługi te wiązały się z czynnościami opodatkowanymi i mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl