ILPP1/443-362/07-4/AI

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-362/07-4/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. O.-K., przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2007 r. (data wpływu: 30 października 2007 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu: 28 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem (data wpływu: 28 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawca ma otrzymać od rodzeństwa (siostry) w formie darowizny 2 działki, każda o powierzchni powyżej 3000 m 2. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast są objęte studium zagospodarowania z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Działki powstaną w wyniku podziału większego terenu w tzw. podziale rolnym i będą nieuzbrojone. Sprzedaż przedmiotowych działek przez Wnioskodawcę miałaby nastąpić w takiej samej postaci, czyli działki objęte studium o powierzchni powyżej 3000 m 2, nieuzbrojone.

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać działek w działalności rolniczej i nie będzie rolnikiem ryczałtowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przedmiotowych działek będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. działek nie powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT. Według Wnioskodawcy sprzedaż dwóch działek z majątku osobistego nie będzie sprzedażą częstotliwą.

Zainteresowany przywołuje treść art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Według Wnioskodawcy, o przeznaczeniu terenu decydują zapisy planu miejscowego lub warunki zabudowy. Natomiast studium zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, jest dokumentem tworzonym na potrzeby dalszych prac, które określają przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy przeznaczenie działek w studium pod budownictwo mieszkaniowe nie jest równoznaczne z tym, że działki są budowlane, a zatem korzystają ze zwolnienia. Ponadto Wnioskodawca powołuje się na wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt I FSK 603/06.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - na podstawie art. 15 ust. 2 powołanej ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwość", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat), ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. W związku z tym w każdym przypadku należy rozstrzygnąć czy intencją danej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne, było dokonywanie tej czynności wielokrotnie.

Okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę w opisanym zdarzeniu przyszłym nie spełniają przesłanek, które pozwalałyby na uznanie czynności sprzedaży działek za czynności podlegające opodatkowaniu. Podatnik ma nabyć działki nie w drodze zakupu w celu dalszej odsprzedaży, ale w drodze darowizny od siostry. Dokonując sprzedaży dwóch przedmiotowych działek, nie można stwierdzić, że Wnioskodawca będzie działał w charakterze handlowca. Czynność sprzedaży dwóch działek nie ma charakteru częstotliwego i nie nosi znamion przedsięwzięcia realizowanego w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie wykracza poza zwykłe czynności konieczne dla zbycia składników majątku. Ewentualna sprzedaż przez Wnioskodawcę byłaby sprzedażą incydentalną. Ponadto Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać działek w działalności rolniczej i nie będzie rolnikiem ryczałtowym.

W związku z powyższym jeżeli przedmiotowe grunty nigdy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej (w tym również w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług), a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, należy uznać, że ich sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl