ILPP1/443-339/10-4/AT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-339/10-4/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2010 r. (data wpływu 22 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2010 r. (data wpływu 20 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 maja 2010 r. (data wpływu 20 maja 2010 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca na podstawie decyzji Wojewody nabył z mocy prawa nieodpłatnie prawo własności do nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, w której funkcjonował szpital. Nieruchomość znajdowała się we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (jednostka posiadająca osobowość prawną) - na podstawie umowy zawartej w dniu 31 grudnia 1998 r., przekazującej nieruchomość w nieodpłatne użytkowanie. Od dnia 1 stycznia 1999 r. organem założycielskim dla SPZOZ była Rada Powiatu. Natomiast z dniem 31 grudnia 2007 r. umowa ta została rozwiązana. Następnie, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. została zawarta na 20 lat przez Zarząd Powiatu umowa dzierżawy z niepublicznym podmiotem - Spółką z o.o., w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto, część pomieszczeń w budynkach wchodzących w skład nieruchomości jest wydzierżawiona innym niepublicznym podmiotom świadczącym usługi w zakresie badań laboratoryjnych i stacji dializ. Czynsz dzierżawny jest opłacany przez te podmioty na podstawie faktur VAT ze stawką 22%, wystawianych przez Starostwo Powiatowe, jako jednostkę obsługującą Zarząd Powiatu. Naliczony podatek w całości bez obniżania przekazywany jest do Urzędu Skarbowego. Przez okres ostatnich 5 lat tak SPZOZ, jak i obecnie Spółka z o.o., ponosiły nakłady na ulepszenia i remonty budynków i budowli wchodzących w skład przedmiotowej nieruchomości. Nie ponosił ich natomiast Zainteresowany, będący jej właścicielem i dlatego nie korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Obecnie Wnioskodawca przystępuje do sprzedaży wydzierżawionej ww. podmiotom niepublicznym nieruchomości.

Zainteresowany poinformował, że w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa, jak również nie została skierowana skarga do sądu administracyjnego. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich za wyjątkiem umów dzierżawy, o których mowa wyżej.

W uzupełnieniu wniosku zostało wskazane, że:

1.

Przedmiotem transakcji sprzedaży będzie cała nieruchomość zabudowana, tj. grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami.

2.

Wnioskodawca, jako wydzierżawiający, nie zwróci dzierżawcom nakładów inwestycyjnych na remonty, ulepszenia oraz adaptację budynków i budowli przed dokonaniem transakcji.

3.

Przedmiotem dzierżawy jest cała nieruchomość wraz ze wszystkimi budynkami, budowlami i urządzeniami.

4.

Dostawa ww. nieruchomości (poszczególnych budynków, pomieszczeń, budowli, urządzeń) nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również nie zostanie dokonana przed nim.

5.

Między pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą przedmiotowej nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży nieruchomości Zainteresowany może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nakłady ponoszone przez użytkownika - SPZOZ i następnie dzierżawcę - Spółka z o.o. na ulepszenia i remonty na nieruchomości oraz ich wielkość i czas, w którym były ponoszone oraz ewentualne obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez te podmioty, nie ma wpływu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przez właściciela, który nie ponosił tych nakładów i nie dokonywał z tego tytułu obniżeń podatku. Wobec powyższego Zainteresowany uważa, że zostały spełnione warunki, aby dostawę używanej nieruchomości zabudowanej uznać za towar używany zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 29 ust. 5 powołanej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. z powołanego przepisu wynika pośrednio, że w przypadku transakcji, których przedmiotem jest także grunt, na którym znajdują się budynki i budowle, opodatkowaniu według właściwej stawki podlega sprzedaż budynków, natomiast grunt nie stanowi samodzielnego przedmiotu takiej transakcji. Jego wartość podwyższa wartość budynków i budowli. w konsekwencji, o tym czy w określonym przypadku sprzedaż taka podlega opodatkowaniu, przesądza status budynków czy budowli. Jeśli zatem budynki i budowle, które są przedmiotem transakcji spełniają kryteria towaru używanego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, to grunt także jest zwolniony z opodatkowania. Wobec powyższego, dostawa (sprzedaż) przez Powiat budynków i budowli wraz z gruntem, na którym są położone, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w jej treści, jak i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Generalnie, zwolnienia od podatku VAT zawarte są w art. 43 ustawy.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy definicją, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Analizując powyższe wydaje się, że na potrzeby definicji pierwszego zasiedlenia należy przyjąć, iż oddanie do użytkowania jest sformułowaniem odnoszącym się do faktycznej czynności przekazania budynku, budowli lub ich części w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu, np. aportu.

Oddanie budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu musi nastąpić na rzecz pierwszego nabywcy lub użytkownika.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stwierdza, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy. Na podstawie tego przepisu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki (budowle) na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzystać będzie ze zwolnienia od tego podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie decyzji Wojewody nabył z mocy prawa nieodpłatnie prawo własności do nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, w której funkcjonował szpital. Nieruchomość znajdowała się we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (jednostka posiadająca osobowość prawną) - na podstawie umowy zawartej w dniu 31 grudnia 1998 r. przekazującej nieruchomość w nieodpłatne użytkowanie. Od dnia 1 stycznia 1999 r. organem założycielskim dla SPZOZ była Rada Powiatu. Natomiast z dniem 31 grudnia 2007 r. umowa ta została rozwiązana. Następnie, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. została zawarta na 20 lat przez Zarząd Powiatu umowa dzierżawy z niepublicznym podmiotem Spółką z o.o. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto część pomieszczeń w budynkach wchodzących w skład nieruchomości jest wydzierżawiona innym niepublicznym podmiotom świadczącym usługi w zakresie badań laboratoryjnych i stacji dializ. Czynsz dzierżawny jest opłacany przez te podmioty na podstawie faktur VAT ze stawką 22%, wystawianych przez Starostwo Powiatowe jako jednostkę obsługującą Zarząd Powiatu. Naliczony podatek w całości bez obniżania przekazywany jest do Urzędu Skarbowego. Przez okres ostatnich 5 lat tak SPZOZ, jak i obecnie Spółka z o.o., ponosiły nakłady na ulepszenia i remonty budynków i budowli wchodzących w skład przedmiotowej nieruchomości. Nie ponosił ich natomiast Zainteresowany będący jej właścicielem i dlatego nie korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Obecnie Wnioskodawca przystępuje do sprzedaży wydzierżawionej ww. podmiotom niepublicznym nieruchomości.

Wnioskodawca, jako wydzierżawiający, nie zwróci dzierżawcom nakładów inwestycyjnych na remonty, ulepszenia oraz adaptację budynków i budowli przed dokonaniem transakcji.

Przedmiotem dzierżawy jest cała nieruchomość wraz ze wszystkimi budynkami, budowlami i urządzeniami.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany doprecyzował, że przedmiotem transakcji sprzedaży będzie cała nieruchomość zabudowana, tj. grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz analizując powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotowych nieruchomości na rzecz ich najemców nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Jak zostało wskazane przez Wnioskodawcę, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Zatem, sprzedaż nieruchomości będących przedmiotem pytania będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania powołany przez Wnioskodawcę art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem dotyczy on zwolnienia od podatku dostawy towarów używanych, przez które w myśl ust. 2 powołanego artykułu, rozumie się ruchomości. Biorąc pod uwagę fakt, iż jak doprecyzowano w uzupełnieniu wniosku, przedmiotem sprzedaży przez Zainteresowanego będzie grunt z posadowionymi na nim budowlami i budynkami, art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z ust. 2 tego artykułu nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl