ILPP1/443-293/10-3/KG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-293/10-3/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2010 r. (data wpływu 15 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2010 r. (data wpływu 5 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z posadowionymi na nich budynkami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z posadowionymi na nich budynkami. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 kwietnia 2010 r. (data wpływu 5 maja 2010 r.), w którym doprecyzowano pytanie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący zakładem pracy chronionej jest wieczystym użytkownikiem gruntu składającego się z trzech działek, które są zabudowane. Budynki są jego własnością. Nieruchomość nabyta została w drodze uwłaszczenia, na podstawie art. 204-205 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nabycie nastąpiło w roku 1994. Jako zakład pracy chronionej Zainteresowany nie płaci podatku od nieruchomości. Nakładów finansowych na ulepszenie posadowionych budynków gospodarczych nie czynił (działki nr 6/10, 6/11 będące przeznaczone do sprzedaży). Działki te są wyodrębnione geodezyjnie i ujawnione we wspólnej księdze wieczystej. Nieruchomość położona jest w strefie przemysłowej, dla której nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynki posadowione na działkach przeznaczonych do sprzedaży nabyte zostały nieodpłatnie. Od nabycia nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na działce nr 6/10 jest budynek starej portierni. Na działce nr 6/11 mieści się stary budynek stodoły. Budynki te, były w użytkowaniu Zainteresowanego od lat siedemdziesiątych XX wieku. Wnioskodawca nabył je nieodpłatnie w drodze uwłaszczenia. Ulepszeń tych budynków nie czynił.

W rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT:

* budynek portierni nie jest sprzedawany w ramach pierwszego zasiedlenia,

* budynek stodoły nie jest sprzedawany w ramach pierwszego zasiedlenia.

Od nabycia (uwłaszczenia) upłynęło 16 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonując sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 6/10 i nr 6/11 wraz z posadowionymi na nich budynkami, Zainteresowany korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wyżej nieruchomość jest użytkowana od wielu lat. Nakładów na jej ulepszenie nie czyniono, zatem nie odliczano podatku należnego o podatek naliczony.

W ocenie Zainteresowanego, czynność sprzedaży jest z mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 zwolniona od podatku VAT.

Jednak Wnioskodawca uważa, że jawi się niepewność, czy taki sam pogląd mieć będą właściwe organy podatkowe. Dla usunięcia niepewności pożądana jest interpretacja, o jakiej mowa w rozdziale 1a Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Podstawowa stawka podatku, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne, jak również daje możliwość stosowania zwolnień od podatku.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na mocy art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy podkreślić, że stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zakładem pracy chronionej jest wieczystym użytkownikiem gruntu składającego się z trzech działek, które są zabudowane. Budynki posadowione na gruncie są jego własnością. Nieruchomość ta, nabyta została w drodze uwłaszczenia na podstawie art. 204-205 ustawy o gospodarce nieruchomościami w roku 1994. Działki te, są wyodrębnione geodezyjnie i ujawnione we wspólnej księdze wieczystej. Nieruchomości położone są w strefie przemysłowej, dla której nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Budynki posadowione na działkach przeznaczonych do sprzedaży nabyte zostały nieodpłatnie. Od nabycia nie przysługiwało Zainteresowanemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na działce nr 6/10 jest budynek starej portierni. Na działce nr 6/11 mieści się stary budynek stodoły. Budynki te, były w użytkowaniu Wnioskodawcy od lat siedemdziesiątych XX wieku. Nabyte one zostały nieodpłatnie w drodze uwłaszczenia. Ulepszeń tych budynków Zainteresowany nie czynił.

Jak poinformował Wnioskodawca, sprzedaż budynku portierni i stodoły nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

Od nabycia (uwłaszczenia) upłynęło 16 lat.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dostawa ww. budynków, nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata, ich sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

Reasumując, Wnioskodawca dokonując sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 6/10 i nr 6/11, wraz z posadowionymi na nich budynkami, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z § 12 ust. 1 pkt 11 cyt. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż przez niego wskazane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl