Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-263/10-4/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 19 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 marca 2010 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do wystawiania faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży. Wnioskodawca jest właścicielem samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem w budynkach mieszkalnych. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przewiduje przedmiot działalności 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Usługa, którą świadczy jest wynajem tychże mieszkań klientom na cele mieszkalne na różne okresy czasu z przedziału od kilku dni do kilku lat. W wykazie usług zwolnionych od podatku VAT pod poz. 4 wymieniono usługę o symbolu PKWiU ex 70.20.11. Usługa taka jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Natomiast w wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% pod poz. 140 wymieniono usługę o symbolu PKWiU ex 55.2 - usługa krótkotrwałego zakwaterowania, która opodatkowana jest podatkiem 7%, przy czym ustawodawca nie definiuje jednoznacznie co oznacza krótkotrwałe zakwaterowanie.

Ponadto, z pisma z dnia 2 marca 2010 r., stanowiącego uzupełnienie do wniosku wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi odbywają się w obiektach budownictwa mieszkaniowego, które według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych mają symbole 1122 i 1130. Wnioskodawca dla świadczonych usług stosuje PKWiU 70.20.11, ma natomiast wątpliwości czy nie należy stosować PKWiU 55.2.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wg jakiej stawki podatku VAT należy wystawiać fakturę dokumentującą świadczenia usługi z zakresu wynajmowania mieszkania na cele mieszkaniowe znajdującego się w budynku mieszkalnym na okres opisany w przedstawionym stanie faktycznym.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa ta jest zwolniona od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 cytowanej ustawy.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy zauważyć, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Na podstawie § 1 tego rozporządzenia, do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej wprowadzona została Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) stanowiąca załącznik do ww. rozporządzenia.

Jednakże na podstawie § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2010 r., do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział jednakże stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

I tak, w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Wskazany załącznik, w poz. 140, przewiduje, że ww. stawka podatku znajduje zastosowanie względem usług o symbolu PKWiU ex 55.2, świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15).

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, pod pozycją 4 zostały wymienione usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe objęte symbolem PKWiU ex 70.20.11.

Wskazać należy, że użycie przez ustawodawcę "ex" przy grupowaniu PKWiU, korzystającym z obniżonej stawki podatku lub ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oznacza, że obniżona stawka lub zwolnienie dotyczą tylko danej usługi z danego grupowania.

Z powołanych wyżej regulacji wynika, iż prawidłowo dokonana przez Wnioskodawcę klasyfikacja statystyczna przesądza o możliwości, bądź braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług lub obniżonej (7%) stawki podatku VAT.

Okoliczności sprawy wskazują, że Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do wystawiania faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży. Wnioskodawca jest właścicielem samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem w budynkach mieszkalnych. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przewiduje przedmiot działalności 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Usługa, którą świadczy to wynajem tychże mieszkań klientom na cele mieszkalne na różne okresy czasu z przedziału od kilku dni do kilku lat. W wykazie usług zwolnionych od podatku VAT pod poz. 4 wymieniono usługę o symbolu PKWiU ex 70.20.11 usługa taka jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Natomiast w wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% pod poz. 140 wymieniono usługę o symbolu PKWiU ex 55.2 - usługa krótkotrwałego zakwaterowania, która opodatkowana jest podatkiem 7%, przy czym ustawodawca nie definiuje jednoznacznie co oznacza krótkotrwałe zakwaterowanie. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi odbywają się w obiektach budownictwa mieszkaniowego, które według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych mają symbole 1122 i 1130. Wnioskodawca dla świadczonych usług stosuje PKWiU 70.20.11, ma natomiast wątpliwości czy nie należy stosować PKWiU 55.2.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi, o których mowa we wniosku, mieszczą się pod symbolem PKWiU 70.20.11 jako usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiące majątek własny - to jako wymienione w poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Natomiast, jeżeli przedmiotowe usługi sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 55.2, obejmującym usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, opodatkowane są według 7% stawki podatku VAT.

Zatem, o ile świadczone usługi - jak wskazał Wnioskodawca - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.20.11, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, to jako wymienione w poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jednocześnie, należy zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji przedmiotowych usług, a obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania ich do właściwego grupowania statystycznego spoczywa na Wnioskodawcy. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości zaklasyfikowania danej czynności Wnioskodawca może zwrócić się do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93 - 176 Łódź. W związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl