ILPP1/443-248/10-5/KG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-248/10-5/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 4 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2010 r. (data wpływu 6 maja 2010 r.) oraz pismem z dnia 14 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 maja 2010 r. (data wpływu 6 maja 2010 r.) oraz pismem z dnia 14 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), w których doprecyzowano pytanie oraz przedstawiono własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolno-ogrodnicze, w którym produkuje kapustę białą głowiastą, jako warzywo świeże. w społeczności wiejskiej istnieje tradycja szatkowania i kiszenia kapusty. w wyniku postępu, Zainteresowany chciałby zachować ową tradycję naturalnej metody konserwacji kapusty w gospodarstwie domowym klienta. Poza tym, jego intencją jest szerzenie metod tradycyjnych wśród młodzieży i dzieci, poprzez współpracę ze szkołą i gminnym ośrodkiem kultury.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że nie jest on podatnikiem podatku VAT. Przeprowadzona przez niego adaptacja budynku gospodarczego na warsztat do szatkowania kapusty będzie współfinansowana z programu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.

W założeniach, warsztat szatkowania kapusty ma dwa cele:

* zachowanie tradycji przekazu zwyczajów dotyczących przetwarzania kapusty oraz

* usługi dostarczania okolicznym mieszkańcom szatkowanej kapusty do gospodarstw domowych.

W przyszłości działalność warsztatu nie będzie obciążona podatkiem od towarów i usług. Urząd statystyczny, pismem z dnia 5 lutego 2010 r. skierowanym do Zainteresowanego, określił kapustę białą głowiastą szatkowaną w grupie PKWiU 01.12.13-00.11. Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że kapusta będzie pochodziła z jego produkcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od wydatków związanych z inwestycją adaptacji budynku na warsztat szatkowania kapusty przysługuje odliczenie podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym do dofinansowania. Ani w obecnej chwili, ani w przyszłości Zainteresowany nie posiada możliwości odzyskania poniesionego nakładu na podatek od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zauważa się, iż Zainteresowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 maja 2010 r. dokonał modyfikacji pytania. w interpretacji została przyjęta wersja pytania wynikająca z uzupełnienia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podatnikami - w świetle art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany posiada gospodarstwo rolno-ogrodnicze, w którym produkuje kapustę białą głowiastą, jako warzywo świeże. Chciałby on zachować tradycję szatkowania kapusty naturalną metodą konserwacji w gospodarstwie domowym. Poza tym, jego intencją jest szerzenie metod tradycyjnych wśród młodzieży i dzieci, poprzez współpracę ze szkołą i gminnym ośrodkiem kultury.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że nie jest on podatnikiem podatku VAT. Przeprowadzona przez niego adaptacja budynku gospodarczego na warsztat do szatkowania kapusty będzie współfinansowana z programu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.

W założeniach warsztat szatkowania kapusty ma na celu zachowanie tradycji przekazu zwyczajów dotyczących przetwarzania kapusty oraz dostarczanie okolicznym mieszkańcom szatkowanej kapusty do gospodarstw domowych. Działalność warsztatu nie będzie obciążona podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez zarejestrowanego czynnego podatnika tego podatku.

W przedmiotowej sprawie nie zostaną jednak spełnione wskazane wyżej warunki, ponieważ wydatki poniesione na adaptację budynku na warsztat szatkowania kapusty, nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją adaptacji budynku na warsztat szatkowania kapusty.

Dodatkowo zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl