Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-238/07-3/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. "A.", przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek na poczet dostawy budynku mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek na poczet dostawy budynku mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której dużą część stanowi działalność deweloperska. Z klientami zawierane są przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości, w których określona jest cena i zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Zapłata ceny sprzedaży podzielona jest na raty opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, które kupujący ma obowiązek wpłacić zgodnie z harmonogramem zapłaty zawartym w umowie. Zapytanie dotyczy nieruchomości - domu jednorodzinnego o powierzchni 580 m#178;, która zostanie oddana w użytkowanie w roku 2008. W tym też roku podpisany zostanie protokół przekazania wraz z aktem notarialnym przeniesienia własności. Obecnie dom ten jest realizowany, została podpisana umowa przedwstępna w całości opłacona.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W jaki sposób opodatkować podatkiem od towarów i usług transakcję dostawy budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy przed sfinalizowaniem umowy w drodze aktu notarialnego kupujący uiści zaliczki opodatkowane obecnie stawką 7%, a w chwili podpisania aktu notarialnego obowiązywać będzie stawka 22%.

Czy w takiej sytuacji wpłacone zaliczki z tytułu umowy sprzedaży pozostaną niezmienne, a stawka podatku w wysokości 22% obowiązywać będzie wyłącznie do wpłat po zmianie stawki, czy też całą transakcję należy opodatkować w chwili podpisania aktu notarialnego wg obowiązującej wtedy stawki VAT 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy zapłata zaliczek z tytułu nabywanej nieruchomości do 31 grudnia 2007 r. gwarantuje zastosowanie stawki VAT w wysokości 7% w odniesieniu do kwoty uiszczonych zaliczek i niezmieniania jej mimo dostawy budynku mieszkalnego, dokonanej w drodze podpisania aktu notarialnego po tej dacie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

* odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

* eksport towarów,

* import towarów,

* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę (zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy) należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do brzmienia art. 19 ust. 10 cyt. ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11. Uzupełnieniem tego zapisu jest, zdaniem Spółki art. 19 ust. 15 ustawy, z którego wynika, że otrzymanie części zapłaty z tytułu dostawy budynku lub lokalu powoduje powstanie obowiązku podatkowego od tej części.

W myśl art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Jak zostało wskazane wyżej, kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania także części należności. Zatem podstawą opodatkowania w niniejszym stanie faktycznym będzie kwota otrzymanej zaliczki, pomniejszona o przypadającą od niej kwotę podatku.

Zgodnie z powyższym przyjęcie zapłaty w formie zaliczki przed dokonaniem fizycznej dostawy lokalu mieszkalnego w postaci zawarcia aktu notarialnego, powoduje powstanie obowiązku podatkowego do wysokości otrzymanej kwoty z uwzględnieniem właściwej stawki podatku w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się obniżoną do 7% stawkę podatku w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Powyższe dotyczy także zaliczek wpłaconych do dnia 31 grudnia 2007 r. na poczet nabywanych ww. obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W związku z tym, zdaniem Spółki, zaliczki wpłacone do dnia 31 grudnia 2007 r. na poczet lokalu mieszkalnego, które Wnioskodawca opodatkowuje stawką VAT w wysokości 7% pozostaną niezmienne. Jeżeli jednak nabywca będzie uiszczał jeszcze część należności po dniu 1 stycznia 2008 r., a stawka VAT na nabywany przez niego lokal ulegnie podwyższeniu, wówczas tą nową stawką VAT zostanie objęta już tylko ta część wpłaty, która będzie uiszczona w nowym stanie prawnym. Powyższe potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2484/06, z którego wynika, iż zaliczki wpłacone przed 1 maja 2004 r. na rzecz dewelopera, na poczet przeniesienia praw do gruntu związanego z nabywanym mieszkaniem nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Okoliczność, że przeniesienie własności gruntu wystąpiło później, tzn. po 1 maja 2004 r. - także nie daje podstaw do opodatkowania sprzedaży w zakresie, w jakim należność została uregulowana zaliczką wpłaconą przed powyższą datą. Zdaniem Sądu zaliczki podlegają opodatkowaniu w momencie ich otrzymania, zarówno pod rządami starej jak i nowej ustawy o VAT. Fizyczne wydanie towaru, bądź podpisanie aktu notarialnego nie miało - zdaniem Sądu wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do otrzymanych wcześniej zaliczek. Mając na względzie przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przyjętego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl