Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-197/13-4/AWa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2013 r. (data wpływu 12 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 27 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 maja 2013 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony - jak wskazał Zainteresowany w uzupełnieniu do wniosku z dnia 23 maja 2013 r. - następujący stan faktyczny.

Klub (...) Sp. z o.o. (zwany dalej: Spółką) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a podstawową działalność gospodarczą prowadzi w ramach PKD 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem).

Spółka prowadzi również działalność pomocniczą w zakresie restauracji, z której przychody w całości są przeznaczone na dofinansowanie działalności podstawowej.

W ramach podstawowej działalności Spółka:

* prowadzi sekcje szachowe we wszystkich grupach wiekowych zarówno seniorów, jak i juniorów,

* organizuje turnieje szachowe i inne imprezy sportowe, związane z prowadzoną sekcją sportową,

* propaguje kulturę fizyczną i sport,

* kształtuje rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,

* propaguje i zachęca do gry w szachy, która to gra pomaga w wyrobieniu umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, koncentracji, konsekwencji, logicznego myślenia.

Spółka nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysku, a w przypadku gdyby zysk został wypracowany przeznaczy go na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Spółka, realizując wyżej wymienione zadania, zamierza zorganizować turniej szachowy, w którym uczestniczyć będą szachiści w różnych grupach wiekowych (zarówno dzieci, młodzież, jak i seniorzy) z całej Europy. Turniej ten odbędzie się pod patronatem Europejskiej Federacji Szachowej (zwanej dalej: Federacją).

Wszelkie osiągnięte z tytułu organizacji turnieju dochody Spółka w pierwszej kolejności przeznaczy na sfinansowanie turnieju, tj.: zakup sprzętu szachowego, wynajem sal, wynagrodzenia dla sędziów i obsługi administracyjnej, usługi informatyczne związane ze stroną internetową turnieju oraz relacje on-line, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.

Uczestnikami turnieju będą zarówno zawodnicy indywidualni, jak i zawodnicy reprezentujący inne kluby szachowe - z Polski i zagranicy. Turnieje tej klasy cieszą się dużą popularnością wśród zawodników i klubów szachowych, ponieważ gwarantują rozgrywki na bardzo wysokim poziomie z najlepszymi zawodnikami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki udziałowi w tak prestiżowej imprezie szachowej zawodnicy z niższymi rankingami mają możliwość zmierzenia się z najwyżej notowanymi w rankingach zawodnikami.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest opłacenie przez zawodników wpisowego do turnieju. Aby zwiększyć prestiż turnieju i zachęcić jak największą liczbę zawodników do wzięcia w nim udziału Spółka proponuje odpłatnie uczestnikom miejsca noclegowe i wyżywienie. W tym celu zawarto z placówkami noclegowo-gastronomicznymi umowy gwarantujące odpowiednią ilość miejsc i posiłków dla zawodników, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Spółka zdecydowała się na odsprzedaż uczestnikom noclegów i gastronomii po cenach wyższych niż sama zostanie obciążona w ramach zawartych umów - dzięki czemu uzyska większe środki na zorganizowanie turnieju na jak najwyższym poziomie. Ze względu na to, że turniej odbywać się będzie poza (...), restauracja Spółki nie będzie świadczyć usług gastronomicznych na rzecz zawodników biorących udział w turnieju.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż:

1.

Podstawową działalność gospodarczą Spółka prowadzi w ramach PKD 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem), natomiast organizacja turnieju szachowego, mieści się zdaniem Wnioskodawcy, w PKWiU 93.19.19.0, tj. pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją.

2.

Organizacja przez Spółkę turnieju szachowego jest usługą ściśle związaną ze sportem, natomiast sprzedawane przez Spółkę usługi gastronomiczne i noclegowe miały na celu zwiększenie prestiżu turnieju i zachęcenia jak największej liczby zawodników do wzięcia w nim udziału oraz uzyskanie dodatkowych środków na zorganizowanie turnieju na jak najwyższym poziomie; zawodnicy nie byli zobligowani do korzystania z noclegów i wyżywienia oferowanego przez Spółkę - nie był to warunek konieczny do wzięcia udziału w turnieju. Organizowany przez Spółkę turniej tej klasy zapewnia zawodnikom rozgrywki na bardzo wysokim poziomie, z najlepszymi zawodnikami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki udziałowi w tak prestiżowej imprezie szachowej zawodnicy z niższymi rankingami mają możliwość zmierzenia się z najwyżej notowanymi w rankingach zawodnikami i rozwinięcia swoich umiejętności gry w szachy przez co Spółka realizuje swoją działalność statutową.

3.

Spółka jest klubem sportowym, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a organizacja turnieju szachowego jest jednym z elementów organizacji i uprawiania sportu lub wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Organizacja turnieju szachowego jest świadczona na rzecz osób uprawiających sport - dyscyplinę: szachy, będących zawodnikami (członkami) klubów i federacji szachowych, i klasyfikowanych w oficjalnych rankingach szachowych.

4.

Przedmiotowe usługi świadczone podczas turnieju, a związane z działalnością marketingową, reklamowo-promocyjną, odpłatnym zakwaterowaniem pozostają w ścisłym związku z działalnością statutową Spółki, tj. z uprawianiem sportu i wychowaniem fizycznym.

5.

Przy określaniu miejsca świadczenia usług związanych z organizacją turnieju szachowego, w tym odsprzedaży usług hotelowych i gastronomicznych Spółka kierowała się zapisami art. 28e, 28g i 28i ustawy o podatku od towarów i usług, i stosuje te przepisy zarówno do związków i federacji szachowych, jak i zawodników indywidualnych zrzeszonych w tych organizacjach.

6.

Usługi, będące przedmiotem pytania, wykonywane są na rzecz federacji i związków szachowych, a także na rzecz indywidualnych osób (zawodników), którzy zgłosili pisemną chęć uczestnictwa w turnieju; w zgłoszeniu należało podać dane osobowe zawodników, określić czy będą oni korzystali z usług transportowych, zakwaterowania (w tym: w jakim hotelu) i wyżywienia oferowanego przez Spółkę. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do wniesienia opłaty za zadeklarowane usługi łącznie, jako opłaty za udział w turnieju.

7.

Zdaniem Spółki, organizacja turnieju szachowego stanowi czynność złożoną w tym przypadku również polegającą na odsprzedaży usług hotelowych i gastronomicznych uczestnikom, którzy zgłosili Spółce zapotrzebowanie na nie i biorącym udział w turnieju (po cenach wyższych niż oferowane Spółce przez placówki hotelowe i gastronomiczne). Odsprzedaż usług gastronomicznych i hotelowych nie jest dla Spółki celem samym w sobie, a służy jedynie lepszemu wykorzystaniu usługi podstawowej, czyli organizacji turnieju. Nie jest możliwe traktowanie tych usług jako odrębnie świadczonych, ponieważ gdyby nie organizacja turnieju, Spółka nie dokonywałaby ich odsprzedaży. Umowy sponsoringowe zawierane przez Spółkę z innymi podmiotami również są ściśle związane z tym wydarzeniem sportowym.

8.

Spółka na fakturach w pozycji "usługa" wskazuje "Udział w EICC 2013", gdzie EICC - angielski skrót oznaczający "Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach".

Jednocześnie Spółka informuje, że przedmiotowy turniej odbył się w dniach 4-11 maja 2013 r., tak więc uzupełnienie wniosku o interpretację podatkową dotyczy już zaistniałego stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z tytułu organizacji turnieju szachowego przez Spółkę, na którą składać się będą wpisowe do turnieju, usługi hotelowe i gastronomiczne - a w szczególności interpretacji czy można zastosować na fakturach sprzedaży stawkę VAT zwolnioną powołując się na fakt, że świadczenie główne jest zwolnione od VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: ustawą o VAT), a świadczenia pomocnicze (w tym przypadku usługi hotelowe i gastronomiczne) winny być opodatkowane wg tej samej stawki co świadczenie główne zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 73 i 78 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, organizacja turnieju szachowego należy do jednych z działań, które Spółka realizuje w związku ze swoją działalnością podstawową. Wysoki poziom organizacji przez Spółkę turnieju pod patronatem Federacji ma ogromny wpływ na postrzeganie jej w środowisku szachowym zarówno w Polsce, jak i poza granicami, co może się przełożyć na dalszą współpracę z Federacją oraz instytucjami zajmującymi się szachami w Polsce, a także potencjalnymi sponsorami czy darczyńcami. Aby móc zrealizować swoje cele statutowe jak najlepiej, w tym przypadku zorganizować turniej szachowy, Spółka musi mieć odpowiednią ilość środków finansowych, czego nie osiągnie z działalności bieżącej oraz z wpisowego do turnieju. Konieczne okazało się dodatkowe źródło, tj. sprzedaż usług hotelowych i gastronomicznych. Sprzedaż tych usług nie jest dla Spółki celem samym w sobie, a jedynie służy lepszemu wykorzystaniu usługi podstawowej opodatkowanej wg stawki zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Natomiast art. 29 ustawy o VAT interpretowany łącznie z art. 78 Dyrektywy VAT sugeruje, że świadczenie o charakterze pomocniczym (usługi noclegowe i gastronomiczne) w stosunku do świadczenia zasadniczego (organizacja turnieju przez klub szachowy), będące dodatkowym kosztem dla uczestników turnieju powinno być włączone do podstawy opodatkowania. W rezultacie zwrot kosztów powinien być rozliczany przy zastosowaniu stawki obowiązującej dla świadczenia podstawowego, tj. organizacji turnieju, ponieważ każdy koszt bezpośrednio związany ze świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że Spółka nabywa usługi hotelowe i gastronomiczne jedynie, by zapewnić jak najlepsze wykonanie zleconego zadania - organizacji turnieju szachowego - usługi będą sprzedawane wyłącznie zawodnikom indywidualnym oraz klubom szachowym, biorącym udział w tym konkretnym turnieju.

Spółka nie zakłada, że osiągnie z tytułu organizacji turnieju zysk - wszelkie środki ze sprzedaży wpisowego oraz miejsc noclegowych i gastronomii będą przeznaczone na turniej. W przypadku niewykorzystania w całości środków finansowych na potrzeby turnieju, zostaną one spożytkowane na bieżącą działalność statutową Spółki.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, usługi hotelowe i gastronomiczne jako usługi pomocnicze służące jak najlepszej organizacji turnieju szachowego, należy opodatkować wg stawki VAT usługi podstawowej, tj. zwolnionej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

I tak, w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy wskazano, iż zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c.

są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Zatem, podmioty takie jak: kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu świadcząc usługi marketingowe, reklamowo-promocyjne, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością, nie mogą względem niniejszych usług korzystać z ww. zwolnienia niezależnie od tego, że są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu oraz są świadczone na rzecz osób uprawiających sport a świadczący usługę nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia przeznacza je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

W myśl art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym podstawową działalność gospodarczą w ramach PKD 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem). Spółka prowadzi również działalność pomocniczą w zakresie restauracji, z której przychody w całości są przeznaczone na dofinansowanie działalności podstawowej. W ramach podstawowej działalności Spółka: prowadzi sekcje szachowe we wszystkich grupach wiekowych zarówno seniorów, jak i juniorów, organizuje turnieje szachowe i inne imprezy sportowe, związane z prowadzoną sekcją sportową, propaguje kulturę fizyczną i sport, kształtuje rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, propaguje i zachęca do gry w szachy, która to gra pomaga w wyrobieniu umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, koncentracji, konsekwencji, logicznego myślenia. Spółka nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysku, a w przypadku, gdyby zysk został wypracowany przeznacza go na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Spółka, realizując wyżej wymienione zadania, organizuje turniej szachowy, w którym uczestniczą szachiści w różnych grupach wiekowych (zarówno dzieci, młodzież, jak i seniorzy) z całej Europy. Turniej ten odbywa się pod patronatem Europejskiej Federacji Szachowej. Wszelkie osiągnięte z tytułu organizacji turnieju dochody Spółka w pierwszej kolejności przeznaczy na sfinansowanie turnieju, tj.: zakup sprzętu szachowego, wynajem sal, wynagrodzenia dla sędziów i obsługi administracyjnej, usługi informatyczne związane ze stroną internetową turnieju oraz relacje on-line, usługi hotelowe i gastronomiczne itp. Uczestnikami turnieju będą zarówno zawodnicy indywidualni, jak i zawodnicy reprezentujący inne kluby szachowe - z Polski i zagranicy. Turnieje tej klasy cieszą się dużą popularnością wśród zawodników i klubów szachowych, ponieważ gwarantują rozgrywki na bardzo wysokim poziomie z najlepszymi zawodnikami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki udziałowi w tak prestiżowej imprezie szachowej zawodnicy z niższymi rankingami mają możliwość zmierzenia się z najwyżej notowanymi w rankingach zawodnikami. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest opłacenie przez zawodników wpisowego do turnieju. Aby zwiększyć prestiż turnieju i zachęcić jak największą liczbę zawodników do wzięcia w nim udziału Spółka proponuje odpłatnie uczestnikom miejsca noclegowe i wyżywienie. W tym celu zawarto z placówkami noclegowo-gastronomicznymi umowy gwarantujące odpowiednią ilość miejsc i posiłków dla zawodników, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Spółka zdecydowała się na odsprzedaż uczestnikom noclegów i gastronomii po cenach wyższych niż sama zostanie obciążona w ramach zawartych umów - dzięki czemu uzyska większe środki na zorganizowanie turnieju na jak najwyższym poziomie. Ze względu na to, że turniej odbywać się będzie poza (...), restauracja Spółki nie będzie świadczyć usług gastronomicznych na rzecz zawodników biorących udział w turnieju. Organizacja turnieju szachowego, mieści się w grupowaniu PKWiU 93.19.19.0, tj. pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją. Organizacja przez Spółkę turnieju szachowego jest usługą ściśle związaną ze sportem, natomiast sprzedawane przez Spółkę usługi gastronomiczne i noclegowe miały na celu zwiększenie prestiżu turnieju i zachęcenia jak największej liczby zawodników do wzięcia w nim udziału oraz uzyskanie dodatkowych środków na zorganizowanie turnieju na jak najwyższym poziomie; zawodnicy nie byli zobligowani do korzystania z noclegów i wyżywienia oferowanego przez Spółkę - nie był to warunek konieczny do wzięcia udziału w turnieju. Spółka jest klubem sportowym, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a organizacja turnieju szachowego jest jednym z elementów organizacji i uprawiania sportu lub wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Organizacja turnieju szachowego jest świadczona na rzecz osób uprawiających sport - dyscyplinę: szachy, będących zawodnikami (członkami) klubów i federacji szachowych i klasyfikowanych w oficjalnych rankingach szachowych. Przedmiotowe usługi świadczone podczas turnieju, a związane z działalnością marketingową, reklamowo-promocyjną, odpłatnym zakwaterowaniem pozostają w ścisłym związku z działalnością statutową Spółki, tj. z uprawianiem sportu i wychowaniem fizycznym. Usługi, będące przedmiotem pytania, wykonywane są na rzecz federacji i związków szachowych, a także na rzecz indywidualnych osób (zawodników), którzy zgłosili pisemną chęć uczestnictwa w turnieju; w zgłoszeniu należało podać dane osobowe zawodników, określić czy będą oni korzystali z usług transportowych, zakwaterowania (w tym: w jakim hotelu) i wyżywienia oferowanego przez Spółkę. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do wniesienia opłaty za zadeklarowane usługi łącznie, jako opłaty za udział w turnieju. Zdaniem Spółki, organizacja turnieju szachowego stanowi czynność złożoną w tym przypadku również polegającą na odsprzedaży usług hotelowych i gastronomicznych uczestnikom, którzy zgłosili Spółce zapotrzebowanie na nie i biorącym udział w turnieju (po cenach wyższych niż oferowane Spółce przez placówki hotelowe i gastronomiczne). Odsprzedaż usług gastronomicznych i hotelowych nie jest dla Spółki celem samym w sobie, a służy jedynie lepszemu wykorzystaniu usługi podstawowej, czyli organizacji turnieju. Nie jest możliwe traktowanie tych usług jako odrębnie świadczonych, ponieważ gdyby nie organizacja turnieju Spółka nie dokonywałaby ich odsprzedaży. Umowy sponsoringowe zawierane przez Spółkę z innymi podmiotami również są ściśle związane z tym wydarzeniem sportowym.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna (art. 3 ust. 2 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń - art. 6 ust. 2 powołanej ustawy o sporcie.

Jak wskazał Wnioskodawca, jest on klubem sportowym, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a zatem spełnia on kryterium podmiotowe niezbędne do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto, jak wynika z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę, przedmiotowe usługi organizowania turnieju szachowego spełniają również kryterium przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, bowiem:

* usługi te są ściśle związane ze sportem,

* Wnioskodawca nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysku, a w przypadku gdyby zysk został wypracowany przeznaczy go na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług,

* usługi są świadczone na rzecz osób uprawiających sport - dyscyplinę: szachy, będących zawodnikami (członkami) klubów i federacji szachowych i klasyfikowanych w oficjalnych rankingach szachowych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę, będącego klubem sportowym, polegające na organizowaniu turnieju szachowego na rzecz uczestników, od których pobierane jest wpisowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem imprezy sportowej, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą opodatkowania na tej samej zasadzie - zwolnienia od podatku VAT - co świadczenie główne, świadczeń pomocniczych (w tym przypadku usług hotelowych i gastronomicznych).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podkreślić należy, iż co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas, gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

Natomiast, aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Stanowisko takie przedstawił również TSUE w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r., nr C-349/96 stwierdzając, iż: "Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej".

Z opisu sprawy wynika, iż sprzedawane przez Spółkę usługi noclegowe i gastronomiczne miały na celu zwiększenie prestiżu turnieju i zachęcenie jak największej liczby zawodników do wzięcia w nim udziału oraz uzyskanie dodatkowych środków na zorganizowanie turnieju na jak najwyższym poziomie. Wszelkie bowiem osiągnięte z tytułu organizacji turnieju dochody Spółka w pierwszej kolejności przeznacza na sfinansowanie turnieju, tj.: zakup sprzętu szachowego, wynajem sal, wynagrodzenia dla sędziów i obsługi administracyjnej, usługi informatyczne związane ze stroną internetową turnieju oraz relacje on-line, usługi hotelowe i gastronomiczne itp. Odsprzedaż usług gastronomicznych i hotelowych nie jest zatem dla Spółki celem samym w sobie, lecz służy jedynie lepszemu wykorzystaniu usługi podstawowej, czyli organizacji turnieju. Ponadto, Spółka informuje, iż gdyby nie organizacja turnieju nie dokonywałaby Ona odsprzedaży wskazanych wyżej usług.

Na podstawie powyższych uregulowań, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, iż usługi organizacji turnieju szachowego dla różnych grup sportowych uznaje się za usługi złożone, składające się z kombinacji różnych czynności. Można bowiem w powyższych okolicznościach mówić o jednym świadczeniu głównym - usłudze związanej ze sportem i rekreacją, na którą składają się również: zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, świadczone przez Zainteresowanego usługi w zakresie organizacji turnieju szachowego dla różnych grup sportowych, tj. zawodników indywidualnych, jak i zawodników reprezentujących inne kluby szachowe, można uznać za usługi kompleksowe, gdzie usługę zasadniczą stanowi usługa związana z organizacją tego turnieju szachowego, zaś inne czynności składające się na usługę główną (usługi noclegowe i gastronomiczne) są traktowane jako usługi pomocnicze.

Reasumując, świadczoną przez Spółkę usługę organizacji turnieju szachowego można uznać za usługę kompleksową, składającą się z kombinacji różnych czynności, na które składają się: wpisowe do turnieju, usługi hotelowe i gastronomiczne, korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Tutejszy Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności sprawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług na rzecz odbiorców zagranicznych. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, czy odbiorca usług (zagraniczna grupa sportowa) spełnia definicję podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy, zatem przyjęto, że przedmiotowe usługi świadczone są dla podmiotów krajowych i miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl