Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-195/07-2/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług promocyjno-reklamowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług promocyjno-reklamowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca PPU "P-B" S.A. z siedzibą w R.prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobycia, przerobu i sprzedaży kruszyw bazaltowych od września 1997 r.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka podpisała w dniu 23 czerwca 2007 r. umowę sponsoringu z Polską Akademią Karate, która oświadczyła, że jest podatnikiem VAT i jest upoważniona do wystawiania faktur VAT.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Akademię na rzecz Sponsora usług reklamowych na imprezie sportowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego IV Puchar Świata w Karate oraz na imprezach towarzyszących temu wydarzeniu.

Na mocy umowy Sponsorowany zobowiązał się względem Sponsora do wzajemnego niepieniężnego świadczenia, obejmującego działania reklamowe i promocyjne na jego rzecz w celu zwiększenia popularności Sponsora, jego renomy oraz dotarcia do szerokiego grona odbiorców jego produktów.

Sponsorowany zobowiązał się w ramach niniejszej umowy do:

* zamieszczenia logo i informacji o Sponsorze w widoczny i odpowiednio eksponowany sposób na swojej stronie internetowej,

* dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora w czasie zawodów oraz na imprezach towarzyszących IV Pucharowi Świata,

* umieszczenia logo i nazwy Sponsora na plakatach informujących o IV Pucharze Świata oraz na imprezach towarzyszących IV Pucharowi Świata,

* eksponowania logo i nazwy Sponsora na zawodach, obozach, zgrupowaniach towarzyszących IV Pucharowi Świata,

* zamieszczania banerów z nazwą i logo Sponsora na zewnętrznej ekspozycji reklamowej podczas konferencji prasowej przed Pucharem Świata oraz w hali w czasie trwania zawodów,

* umieszczenia logo i nazwy Sponsora w materiałach promocyjnych tzn. na plakatach okazjonalnych, kartach wstępu, zaproszeniach, w wydawnictwach okolicznościowych (katalogach), płytach DVD.

Ponadto Sponsor ma prawo do wykorzystywania tytułu "Sponsor IV Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym" w swojej polityce promocyjnej i działalności reklamowej.

Za wykonywanie przez Sponsorowanego usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Sponsor zobowiązał się do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy Sponsorowanego oraz przekazania materiałów informacyjno-promocyjnych (banery, logo, materiały reklamowe itp.) niezbędnych do realizacji zobowiązań Akademii, wynikających z umowy.

Zgodnie z umową, podstawą zapłaty za usługi promocyjno-reklamowe jest faktura VAT (stawka 22%), wystawiona przez Sponsorowanego jako wynagrodzenie, które zgodnie z umową jest ekwiwalentne w stosunku do usług promocyjno-reklamowych objętych niniejszą umową.

Po otrzymaniu faktury VAT, podatnik uiścił zapłatę na usługi promocyjno-reklamowe zgodnie z zawartą umową Sponsoringu z konta bankowego obsługującego Spółkę na konto bankowe Sponsorowanego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 22% od zakupu usług promocyjno-reklamowych na podstawie otrzymanej faktury VAT na ogólnych zasadach.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powołany przepis wyłącza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli np. w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku. Natomiast w myśl przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy obniżenia kwoty zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki wydatki na wsparcie finansowe Akademii Karate Tradycyjnego można zaliczyć w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodów, tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez Sponsorowanego za usługi reklamowe na zasadach ogólnych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wobec powyższego, zgodnie z ogólnym założeniem, że opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, należy uznać, iż reklamowanie sponsora w zamian za otrzymane środki pieniężne jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przepisy podatkowe, w szczególności ustawa o podatku od towarów i usług, nie zawierają ustawowej definicji sponsoringu. Zgodnie ze Słownikiem wyrazów obcych (Wydawnictwo PWN), przez sponsoring rozumie się: "finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności".

Celem sponsoringu jest między innymi upowszechnianie znajomości firmy i jej produktów wśród klientów i potencjalnych nabywców produktów i usług. Ponadto jedną z podstawowych cech sponsoringu jest łączenie w sobie reklamy, aktywizacji sprzedaży oraz public relations.

Istotnym dla celów podatkowych jest fakt, iż umowa sponsoringu jest oparta na ekwiwalentności świadczeń, ponieważ sponsor ponosi pewne koszty w celu sfinansowania określonych działań sponsorowanego.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, nie wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powołany przepis wyłącza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami lub usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli np. w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku. Natomiast w myśl przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W kwestii uznania wymienionych we wniosku wydatków za koszt uzyskania przychodów, tutejszy organ wypowiedział się w interpretacji z dnia 30 listopada 2007 r. nr ILPB3/423-85/07-4/EK uznając wydatki Spółki poniesione w związku z umową sponsoringu, w zamian za świadczenie niepieniężne, ekwiwalentne, o charakterze reklamowym, za koszt uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze, Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach VAT wystawionych przez jednostkę sponsorowaną za usługę reklamowo-promocyjną na rzecz sponsora.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64 - 100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl