Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-187/07-3/IN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana właściciela firmy "P", przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu: 29 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu: 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegającej na drukowaniu książek za dostawę towarów oraz określenia stawki podatkowej dla tej czynności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegającej na drukowaniu książek za dostawę towarów oraz określenia stawki podatkowej dla tej czynności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca otrzymał zlecenie od krajowego wydawcy na dostawę 1000 egzemplarzy książki oznaczonej symbolem ISBN. Zlecenie zostało zrealizowane poprzez wydrukowanie książki na papierze i z wykorzystaniem materiałów poligraficznych będących własnością drukarni. Wykonując zlecenie Wnioskodawca wytworzył produkt (książkę), który jest gotowy i nie podlega dalszej obróbce. W nadanej formie produkt mógł być wykorzystany do bezpośredniej dystrybucji (sprzedaży).

Po wydrukowaniu książki i przekazaniu jej wydawcy, Wnioskodawca nie posiada już żadnych praw do rozporządzania tą książką.

Właścicielem praw autorskich do książki podczas całego procesu był wydawca.

Wnioskodawca ww. czynności potraktował jako wykonanie usługi drukarskiej i opodatkował 22% stawką VAT.

Z takim rozwiązaniem nie zgodził się kontrahent Wnioskodawcy, który domagał się zastosowania do tej transakcji 0% stawki podatku. Książki bowiem drukowane są przy wykorzystaniu materiałów będących własnością zleceniobiorcy, a w momencie dostarczania ich zleceniodawcy następuje przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel na zamawiającego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy realizując zlecenie polegające na dostawie książek (również albumów i katalogów uznawanych za książki i zaliczanych do symbolu PKWiU 22.11), oznaczonych symbolami ISBN, wydrukowanych na papierze i przy wykorzystaniu innych materiałów będących własnością drukarni Wnioskodawca dokonuje dostawy towaru.

2.

Czy w przypadku realizacji takiego zlecenia Zainteresowany ma prawo zastosować 0% stawkę VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja zlecenia na dostawę książek, które zgodnie z PKWiU mogą być zaliczone do grupowania 22.11, oznaczonych symbolem ISBN powinna być potraktowana jako wykonanie usługi drukarskiej i opodatkowana 22% stawką VAT.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdza się, co następuje.

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy. Z art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 powołanej ustawy wynika, że towary i usługi, za wyjątkiem usług elektronicznych, identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Dla określenia właściwej stawki podatku istotne jest ustalenie czy mamy do czynienia z dostawą towarów czy też ze świadczeniem usług, ponieważ ustawodawca przy dostawie niektórych towarów przewidział preferencyjną stawkę VAT.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Z kolei na podstawie art. 41 ust. 2 oraz poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu według stawki w wysokości 7% podlegają książki (PKWiU ex 22.11) oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W myśl pkt 4.1 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - zakres rzeczowy PKWiU (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

* pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie,

* pod pojęciem usług rozumie się wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji, wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż pojęcie usług zawarte w zasadach metodycznych PKWiU nie jest tożsame z definicją usług zawartą w art. 8 ustawy o VAT, a pojęcie dostawy i towaru we wskazanym rozporządzeniu w ogóle nie występuje.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (z wyjątkiem usług elektronicznych). Oznacza to, że najpierw koniecznym jest ustalenie czy dane świadczenie jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT, a następnie sprawdzenie czy ta usługa została wymieniona w klasyfikacji usług.

Zgodnie bowiem z definicją zawartą art. 2 pkt 6 powołanej ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich część, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika natomiast, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W związku z przytoczonymi wyżej przepisami, w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć czy w danym wypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca drukuje książki, albumy i katalogi (zaliczane w PKWiU do symbolu 22.11) w całości z należących do niego materiałów poligraficznych. W wyniku dokonywanych czynności dostarcza kontrahentowi gotowy produkt wykonany w całości z własnych surowców. Do czasu oddania gotowego produktu zleceniodawcy, Wnioskodawca dysponuje nim jak właściciel. Natomiast zleceniodawca jest jedynie właścicielem praw autorskich co do treści zawartych w produkcie. Po zakończeniu procesu drukowania następuje przeniesienie prawa do rozporządzania tymi gotowymi produktami jak właściciel przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. Dopiero fakt wydania gotowego produktu przez podmiot realizujący zlecenie, tj. przeniesienia prawa do dysponowania nim jak właściciel na zleceniodawcę powoduje, że konkretna pozycja wydawnicza może być przedmiotem dalszego obrotu realizowanego przez kontrahenta.

W wyniku procesu produkcyjnego powstaje nowe dobro materialne, które już bez dalszych procesów technologicznych może być przeznaczone wprost dla ostatecznego odbiorcy. Wnioskodawca dysponując wykonanym już nakładem książek stawia go do dyspozycji wydawcy (zamawiającego), przekazując jednocześnie odpłatnie prawo do dysponowania tymi produktami jak właściciel.

Z powyższego wynika, że Podatnik z chwilą wydania towaru traci prawo własności materiału, na którym książka, album lub katalog zostały wydrukowane i przenosi władztwo nad rzeczą na kontrahenta.

Oznacza to, że w wyniku wykonywanych czynności zostaje wytworzony z materiału własnego nowy produkt, a następnie przeniesione zostaje prawo do rozporządzania tym produktem na nabywcę, a zatem czynności te należy uznać za dostawę towarów.

Czynności polegające na tworzeniu i dostawie książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2007 r. opodatkowane są 0% stawką podatku.

Z prawa do zastosowania 0% stawki wyłączone są książki adresowe o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książki telefoniczne, teleksy i telefaksy (PKWiU 22.11.20-60.10) nuty, mapy i ulotki.

Informuje się również, że dostawa książek, które do dnia 31 grudnia 2007 r. korzystają z prawa do 0% stawki VAT po tej dacie podlega opodatkowaniu 7% stawką, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z treścią poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Podatnika w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl