ILPP1/443-1596/09-5/AT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1596/09-5/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 28 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2010 r. (data wpływu 26 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie od kontrahenta premii w roku 2009 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie od kontrahenta premii w roku 2009. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 lutego 2010 r. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako podatnik podejmuje różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom.

Spółka udzieliła swojemu odbiorcy w roku 2009 jednorazowej premii pieniężnej za zakup towarów. Premia uzależniona była od wielkości rocznych zakupów dokonywanych przez tego odbiorcę i obliczona procentowo od wartości sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę na rzecz tego kontrahenta. Premia ta nie była związana z konkretną dostawą towarów, fakturą, czy zapłatą. Dotyczyła natomiast ogółu zakupów towarów zrealizowanych przez kontrahenta od Spółki w określonym czasie, tj. w okresie roku 2008.

W związku z udzieleniem premii kontrahentowi Spółka otrzymała od kontrahenta fakturę VAT, w której kontrahent doliczył do kwoty premii przypadającą na nią kwotę podatku VAT. Spółka nie odliczyła podatku VAT wynikającego ze wspomnianej faktury z uwagi na błąd techniczny w systemie księgowym polegający na niezaewidencjonowaniu kwoty podatku naliczonego wynikającej z przedmiotowej faktury jako kwoty do odliczenia.

Opisana wyżej premia pieniężna była dotychczas jednorazowym zdarzeniem gospodarczym.

W następnych latach podatkowych Spółka planuje w dalszym ciągu podejmować działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży, w wyniku których będzie wypłacać premie pieniężne. Planowane są przypadki wypłacania kontrahentom następujących rodzajów premii pieniężnych:

1.

premie związane z konkretną dostawą, w zakresie których będzie istniała możliwość przypisania premii do określonej dostawy towarów na rzecz danego kontrahenta. Premia będzie ustalona jako procent od wielkości zakupu towarów przez kontrahenta. Premie tego typu będą udzielane w przeważającej części w okresach następujących po dokonaniu dostawy na rzecz kontrahenta. Spółka nie wyklucza jednak możliwości udzielenia tego typu premii już w momencie dostawy.

2.

premie uzależnione od wielkości obrotów zrealizowanych przez kontrahentów Spółki z tytułu zakupów towarów od Spółki w danym okresie, np. w okresie danego roku. Premie te nie będą związane z żadną konkretną dostawą. Będą dotyczyły ogółu dostaw dokonanych w danym okresie rozliczeniowym ustalonym między Spółką a kontrahentem. Premia będzie ustalona jako procent od wielkości obrotu z kontrahentem w danym okresie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 lutego 2010 r. Wnioskodawca poinformował, że:

1.

Premia wypłacona w roku 2009 przez Spółkę oraz premie, które będą wypłacane w przyszłych okresach będą mieć charakter wyłącznie pieniężny.

2.

W zamian za udzielenie w roku 2009 premii nie miało miejsca świadczenie innych usług na rzecz Spółki. Premia była związana wyłącznie z osiągnięciem określonego poziomu zakupów towarów przez kontrahenta od Wnioskodawcy.

3.

W zamian za udzielenie premii w przyszłych okresach nie będzie miało miejsce świadczenie innych usług na rzecz Spółki.

4.

Premia wypłacona w roku 2009 była uzależniona wyłącznie od poziomu obrotów zrealizowanych przez kontrahenta ze Spółką. Wnioskodawca zakłada, że premie, które będą wypłacane w przyszłości będą również uzależnione wyłącznie od osiągnięcia określonego poziomu obrotów.

5.

Wysokość premii pieniężnych była/będzie różnicowana ze względu na wielkość obrotów. Zrealizowanie wyższego poziomu obrotów będzie uprawniało kontrahenta do otrzymania wyższej premii.

6.

Zarówno premia wypłacona w roku 2009, jak również premie, które dopiero będą wypłacone będą uzależnione wyłącznie od zrealizowania ze Spółką określonego poziomu obrotów przez kontrahentów (określonego poziomu zakupów towarów przez kontrahentów od Spółki).

7.

Umowy nie określały oraz przyszłe umowy nie będą określać działań, jakie miały/mają zostać podjęte przez kontrahenta celem intensyfikacji sprzedaży produktów Spółki, z uwagi na to, iż premia wypłacona w roku 2009 oraz premie, które mają być wypłacane w przyszłości będą uzależnione wyłącznie od osiągnięcia określonego poziomu zakupów towarów od Spółki.

8.

Premia pieniężna wypłacona w roku 2009 oraz premie, które dopiero będą wypłacone w przyszłości będą uzależnione wyłącznie od zrealizowania ze Spółką określonego poziomu obrotów przez kontrahentów - kontrahentowi będzie przysługiwać premia o charakterze wyłącznie pieniężnym dopiero po zrealizowaniu określonego poziomu zakupów. Zatem, jeśli kontrahent nie zrealizuje określonego poziomu zakupów, nie uzyska premii pieniężnej od Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo odliczyć kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury otrzymanej od kontrahenta na okoliczność wypłaconej w roku 2009 premii pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Premia pieniężna wypłacona w roku 2009.

Premię pieniężną wypłacaną w roku 2009 należy traktować jako wynagrodzenie za usługę, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Premia ta nie była związana z żadną konkretną dostawą, lecz ze wszystkimi zakupami zrealizowanymi przez kontrahenta Spółki w określonym okresie, a w związku z tym była związana z określonym zachowaniem się nabywcy wobec Spółki. Tym "zachowaniem się" było dokonywanie zakupów towarów od Spółki w określonej ilości i wartości, uprawniającej do otrzymania premii.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż wypłacona premia została prawidłowo uznana za wynagrodzenie za określone zachowanie się kontrahenta, przez co spełnia definicję świadczenia usług, określoną w art. 8 ustawy. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy świadczenie to stanowi zatem czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka opiera swoje stanowisko w tym zakresie na piśmie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., sygn. PP3-812-1222/04/AP/4026.

W związku z tym, iż usługi świadczone przez kontrahenta na rzecz Spółki służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółka uważa, iż na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury otrzymanej od kontrahenta na okoliczność wypłaty premii. Ponieważ Spółka nie dokonała odliczenia kwoty podatku naliczonego w ustawowym terminie z powodu błędu w systemie księgowym, prawo do odliczenia podatku naliczonego może zrealizować poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

b.

w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Z powyższego przepisu wynika, iż w przypadku, gdy wystawione faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w nich zawartego.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca udzielił swojemu odbiorcy w roku 2009 jednorazowej premii pieniężnej za zakup towarów. Premia uzależniona była od wielkości rocznych zakupów dokonywanych przez tego odbiorcę i obliczona procentowo od wartości sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę na rzecz tego kontrahenta. Premia ta nie była związana z konkretną dostawą towarów, fakturą, czy zapłatą. Dotyczyła natomiast ogółu zakupów towarów zrealizowanych przez kontrahenta od Spółki w określonym czasie, tj. w okresie roku 2008.

W wydanej w dniu 22 marca 2010 r. interpretacji nr ILPP1/443-1596/09-4/AT uznano, iż w opisanym we wniosku stanie faktycznym wypłacona przez Wnioskodawcę w zamian za zrealizowanie określonego obrotu premia pieniężna nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u podmiotu otrzymującego premię.

Tym samym - z uwagi na treść art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług - Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej tą premię.

Reasumując, Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury otrzymanej od kontrahenta na okoliczność wypłaconej w roku 2009 premii pieniężnej.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie od kontrahenta premii w roku 2009. Natomiast, kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnej wypłaconej odbiorcy w roku 2009 oraz kwestie dotyczące zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i dokumentowania wypłacanych kontrahentom w przyszłości premii pieniężnych związanych z konkretną dostawą oraz uzależnionych od wielkości zrealizowanych obrotów (zakupów) oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących otrzymanie od kontrahenta w przyszłości premii pieniężnych, załatwiono w interpretacjach nr: ILPP1/443-1596/09-4/AT, ILPP1/443-1596/09-6/AT oraz ILPP1/443-1596/09-7/AT z dnia 22 marca 2010 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl