ILPP1/443-1593/09-2/AI

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1593/09-2/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Ośrodka, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 22 grudnia 2009 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 28 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe - w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

* nieprawidłowe - w zakresie sporządzania kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

* prawidłowe - w zakresie udostępniania baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy,

* nieprawidłowe - w zakresie opiniowania usytuowania budynków, obiektów budowlanych czy sporządzania odpisu protokołu uzgodnienia projektu i poświadczenia dokumentacji,

* nieprawidłowe - w zakresie wystawiania rachunków zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; sporządzania kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, udostępniania baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy; opiniowania usytuowania budynków, obiektów budowlanych czy sporządzania odpisu protokołu uzgodnienia projektu i poświadczenia dokumentacji oraz wystawiania rachunków zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Miejski Ośrodek jest gminną jednostką budżetową Miasta. Wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy.

Za wykonywane czynności związane z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, a także wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Natomiast, opłaty za sporządzanie kopii dokumentów udostępnianych z zasobu i za pozostałe czynności zostały określone w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka.

Czynności polegające na udostępnianiu baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) - dokumentowane są fakturą VAT ze stawką 22%.

Czynności polegające na udzielaniu informacji z operatu ewidencyjnego, wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opiniowanie usytuowania budynków i tzw. małej architektury, sprzedaż kopii map prawnych, lokalizacyjnych i ewidencyjnych, przyjmowanie zgłoszeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych - jako mieszczące się w grupowaniu PKWiU 75.14 - dokumentowane są fakturami VAT, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego.

Pozostałe czynności (informatyczne, reprodukcyjne) - dokumentowane są fakturami VAT ze stawką 22%. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za które pobierane są opłaty wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy ww. czynności powinny być dokumentowane za pomocą faktur VAT.

2.

Czy sporządzanie kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, które jest czynnością nierozerwalnie związaną z udostępnianiem zasobu podlega objęciu podatkiem VAT. Czy potwierdzeniem wykonania wskazanych wyżej kopii powinny być faktury VAT.

3.

Czy udostępnianie baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy powinno być dokumentowane fakturami VAT.

4.

Czy opiniowanie usytuowania budynków, obiektów budowlanych czy sporządzanie odpisu protokołu uzgodnienia projektu i poświadczenie dokumentacji projektowej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej jest czynnością niepodlegającą VAT. Czy powinna być dokumentowana fakturą VAT. Jeśli tak, to jaką stawkę opodatkowania należy przy tej czynności zastosować.

5.

Czy Wnioskodawca, wykonując czynności związane z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, a także wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, za które pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, może na żądanie wnoszącego opłatę, wystawić rachunek zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wykonywanie ww. czynności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności polegające na udostępnianiu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizowane w ramach zadań ustawowych są czynnościami o charakterze publicznoprawnym, a za ich wykonanie pobierane są opłaty, do których zastosowania nie mają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. w związku z powyższym czynności te nie powinny być dokumentowane fakturą VAT.

Ad.2

Według Zainteresowanego, czynność ta nie podlega objęciu podatkiem VAT, pomimo iż opłata za jej wykonanie ustalona została w drodze zarządzenia - w tym przypadku Dyrektora Miejskiego Ośrodka, a nie rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - określa wysokość opłat m.in. za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego, wskazując jednocześnie, iż opłaty określone w tabelach nie obejmują kosztów sporządzenia kopii dokumentów z państwowego zasobu geodezji i kartografii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej, co wynika z pkt 9.12 załącznika nr 1, pkt 6 załącznika nr 2, pkt 12 załącznika nr 3, pkt 3 i 8 załącznika nr 4 oraz pkt 11 załącznika nr 5 do cyt. wyżej rozporządzenia. Opłaty za "udzielenie informacji poprzez udostępnienie map w formie kopii" ustalone we wspomnianym rozporządzeniu dotyczą informacji zawartej w udostępnianej kopii, a nie kosztów jej sporządzenia.

W sytuacji, w której nie można wypożyczyć dokumentu z zasobu na zewnątrz (a jest to zasada wynikająca z przepisów bezwzględnie obowiązujących), wykonanie kopii możliwe jest tylko przez organ prowadzący państwowy zasób geodezji i kartografii. Wykonanie kopii dokumentu nie stanowi w tym przypadku czynności dodatkowej, jej wykonanie jest konieczne, aby można było przekazać informację, za udostępnienie której pobrana została opłata administracyjna.

W związku z powyższym czynności te są nierozerwalnie związane z udostępnianiem zasobu, dotyczą więc realizacji zadań ustawowych Starosty, realizowanych w tym wypadku przez Miejski Ośrodek. Ze względu na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca w zakresie przedmiotowych czynności - pomimo pobierania za ich wykonanie należności - występuje jako organ publiczny. Wynika to z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Potwierdza to również art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE l z 2006 r. Nr 347/1 z późn. zm.), zgodnie z którym lokalne organy władzy nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają m.in. należności w związku z takimi działaniami, a wykluczenie ich z kategorii podatników nie prowadzi do znaczących zakłóceń konkurencji.

Podobne stanowisko zajął Główny Geodeta Kraju w piśmie IZ-802-85-06I07 z dnia 26 stycznia 2007 r. skierowanym do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa.

Jeżeliby przyjąć odmienne stanowisko do reprezentowanego przez Wnioskodawcę, pomijając nawet dyspozycje poszczególnych przepisów, to z praktycznego punktu widzenia dochodziłoby do paradoksalnej sytuacji, w której obywatel zainteresowany uzyskaniem szeroko pojmowanej informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, otrzymywałby fakturę na np. 40 groszy z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę kopii (kserokopii), a ponadto dodatkowo uiszczałby opłatę z tytułu wykonanej czynności administracyjnej. Zdaniem Wnioskodawcy należność z tytułu sporządzania tych kopii nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, ponieważ nie podlega objęciu podatkiem VAT. Tym samym Wnioskodawca nie jest w tym wypadku podatnikiem VAT.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy udostępnianie baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie powinno więc być udokumentowane fakturą VAT. Wnioskodawca udostępnia bazy danych w drodze umów zawartych na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837). Wysokość należności za udostępniane bazy danych ustalana jest według zasad uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), zatem pobierane opłaty stanowią daninę publiczną. Teoretycznie wskazane wyżej umowy wykazują cechy umów o charakterze cywilnoprawnym, jednakże nie można je za takie uznać. Umowy cywilnoprawne bowiem opierają się na jednej z fundamentalnych zasad prawa cywilnego, dokładniej rzecz biorąc prawa zobowiązań, a mianowicie na zasadzie swobody umów. w wypadku wskazanych wyżej umów o zasadzie swobody umów mowy być nie może, a to przede wszystkim z tego względu, że ustawodawca narzucił konkretne postanowienia, które w tej umowie muszą się znaleźć, tym samym strony tej umowy nie mają możliwości swobodnego kształtowania wzajemnych praw i obowiązków. Podkreślić z całą mocą należy, że strony pozbawione są możliwości kształtowania jednego z podstawowych elementów zaliczanych do esentialia negotii tego rodzaju umów, a mianowicie ceny, czy też wartości przedmiotu umowy. Zgodnie bowiem z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. wysokość należności za udostępniane bazy danych ustalana jest według zasad uregulowanych w odrębnych przepisach, a mianowicie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacja, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Tak więc, mamy tu do czynienia z pobieraniem opłat za dokonane czynności administracyjne, a nie wykonaną usługę, świadczenie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedmiotem tej umowy są więc czynności administracyjne sensu stricte. Przytoczone wyżej argumenty, a zwłaszcza fakt określenia wysokości opłat w drodze rozporządzenia za - Wnioskodawca podkreśla - wykonane czynności administracyjne wynikające z cyt. wyżej rozporządzenia wykonawczego do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - bezsprzecznie nie pozwalają uznać przedmiotowej umowy za typową umowę cywilnoprawną. Umowę tę należałoby uznać co najwyżej za umowę regulującą zasady współdziałania organu administracji publicznej z innym podmiotem.

W związku z powyższym czynności polegające na udostępnianiu baz danych systemu informacji o terenie wykonywane na podstawie zawartych umów mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, co oznacza. że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, opiniowanie usytuowania budynków, obiektów budowlanych czy sporządzanie odpisu protokołu uzgodnienia projektu i poświadczenie dokumentacji projektowej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miejskiego Ośrodka, należy do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, tym samym należy do czynności niepodlegających VAT.

Wskazane wyżej czynności wykonywane przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miejskiego Ośrodka należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, gdyż wykonywane są na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), wydanego na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Z przepisu ust. 1 § 8 wynika, że uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej "uzgodnieniami", dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Za powyższe czynności pobierane są opłaty wynikające z cytowanego wcześniej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37,poz. 333).

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do ww. czynności Wnioskodawca nie może być uznany za podatnika ze względu na treść art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. z brzmienia § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej wynika, że treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu.

Artykuł 27 ust. 2 cyt. wyżej ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że inwestorzy są obowiązani:

1.

uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;

2.

zapewnić wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.

Natomiast art. 28 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że starosta, koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej.

Dla jasności Wnioskodawca dodaje, że zadania starosty wykonuje w tym wypadku Miejski Ośrodek działający w imieniu Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dodatkowo należy wskazać na przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), z których wynika konieczność dokonania wskazanych w przepisach tejże ustawy uzgodnień warunkujących wydanie decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę - wynika to np. z art. 32 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust. 4 pkt 5, art. 35 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy. Podnieść należy, że niektóre czynności polegające na koordynacji i opiniowaniu wynikające z ww. przepisów (np. w odniesieniu do opiniowania i koordynacji układów drogowych, małej architektury typu reklamy), nie zostały ujęte w cyt. wyżej rozporządzeniu z roku 2004 w sprawie opłat. Wysokość opłat za te czynności została określona w drodze zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka. Trzeba mieć na uwadze, że obowiązek dokonania tych czynności wynika przede wszystkim z ww. przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a rodzaj i zakres czynności, za które pobierane są opłaty zgodnie z zarządzeniem, jest w zupełności zgodny z zakresem obowiązków nałożonych ww. przepisami. Dokonywanie tych czynności nie może więc być traktowane inaczej jak wykonywanie zadań o charakterze publicznym wynikających z obowiązku nałożonego przepisami wskazanych wyżej aktów prawnych. w żadnym więc wypadku nie można traktować tych czynności jako świadczenia usług przez MO, ale tylko i wyłącznie jako dokonywanie czynności o charakterze administracyjnym, publicznoprawnym, do których Wnioskodawca zobowiązany jest z mocy przepisów rangi ustawowej, a także rozporządzeń.

W związku z powyższym, Wnioskodawca prowadząc sprawy z zakresu geodezji, kartografii, o których mowa w ww. przepisach ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ww. rozporządzenia działa nie jako podatnik VAT, a zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT jako organ władzy publicznej oraz urząd go obsługujący. Pobieranie opłat za opiniowanie usytuowania budynków czy innej tzw. małej architektury, wynikających z zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka nie może mieć w tym przypadku znaczenia. Zgodnie bowiem z art. 13 Dyrektywy 200611121WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, lokalne organy władzy nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności w związku z takimi działaniami, a wykluczenie ich z kategorii podatników nie prowadzi do znaczących zakłóceń konkurencji. w tym przypadku nie można mówić o konkurencji a ponadto, wykonywane czynności nie zostały wymienione w załączniku 1 do wymienionej Dyrektywy.

Ad.5

Zdaniem Wnioskodawcy, za wykonanie wymienionych czynności nie można wystawiać rachunków, nawet na żądanie wnoszącego opłatę. Wnioskodawca, wykonując wymienione czynności działa jako organ władzy publicznej a pobierane opłaty są daniną publiczną Obowiązek jej wniesienia wynika z przepisów o charakterze publicznoprawnym (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych), a ich wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa. Skoro organ władzy publicznej został na mocy przepisów prawa zobligowany do wykonywania określonych czynności, za które pobiera ściśle określone opłaty, to czynność ta nie podlega przepisom ustawy o VAT. Wykonując powyższe czynności Wnioskodawca nie występuje jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy. Nie może więc zastosować art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), na mocy którego, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedawcy lub wykonanie usługi. Zdaniem Wnioskodawcy, czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych, o których mowa w pytaniu, nie mogą być dokumentowane ani fakturami ani rachunkami. Dokumentowane jest jedynie wniesienie określonych opłat, bezpośrednio do kasy lub na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

* nieprawidłowe - w zakresie sporządzania kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

* prawidłowe - w zakresie udostępniania baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy,

* nieprawidłowe - w zakresie opiniowania usytuowania budynków, obiektów budowlanych czy sporządzania odpisu protokołu uzgodnienia projektu i poświadczenia dokumentacji,

* nieprawidłowe - w zakresie wystawiania rachunków zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powołanych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE serii l Nr 347, str. 1 z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Od wspomnianej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. i tak na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. w poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono: PKWiU ex 75 - usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Zatem, zwolnienie wynikające z powyższej pozycji nie obejmuje wszelkich usług w zakresie administracji publicznej, dotyczy jedynie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Tym samym, czynności wykonywane przez podatnika oznaczone symbolem PKWiU 75.14 nie są objęte stawkami preferencyjnymi i podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 22%.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat należą m.in. zadania w zakresie geodezji, kartografii i katastru (art. 4 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią m.in. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania tegoż organu wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ww. ustawy).

Natomiast, na podstawie art. 6a ust. 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy (art. 6a ust. 5 powołanej ustawy).

Do zadań starosty zgodnie z art. 7d pkt 7 ww. ustawy, należy w szczególności prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Szczegółowe zasady prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych zawartych w systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i przetwarzania danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, poz. 866).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia, systemy zakładają i prowadzą starosta lub prezydent miasta - w powiecie lub odpowiednio w mieście na prawach powiatu. Prowadzenie systemu polega na tworzeniu zasobu informacyjnego systemu, kontroli, analizie, integracji, aktualizacji danych, administrowaniu zasobem informacyjnym, udostępnianiu danych.

W świetle § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia, w przypadku powierzenia przez starostę wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w trybie art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - zadań dotyczących zakładania i prowadzenia baz danych, o których mowa w ust. 1, organem prowadzącym bazy danych jest odpowiednio wójt (burmistrz lub prezydent miasta).

Wskazać również należy, iż ogólne warunki umów o udostępnianiu baz danych systemu informacji o terenie, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837). Natomiast szczegółowe zasady oraz tryb zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci, współdziałania między jednostkami prowadzącymi ewidencję geodezyjną i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci, a także organizację, kompetencje oraz sposób wynagradzania zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Zgodnie z art. 40 ust. 3b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne.

Wysokość tych opłat jest ściśle określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), wydanego na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ww. ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że wykonywane przez Starostę (organ władzy publicznej), obsługiwanego przez Starostwo (urząd obsługujący) lub jednostkę organizacyjną (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) czynności, polegające na tworzeniu, prowadzeniu i udostępnianiu danych z Systemu Informacji o Terenie, za które opłaty są ściśle określone w przepisach, należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej i w tym zakresie Starosta zgodnie z regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie jest uznawany za podatnika podatku VAT.

Natomiast opłaty pobierane za sporządzanie kopii dokumentów oraz za czynności, których wysokość nie wynika ani z przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ani z przepisów rozporządzeń wykonawczych, lecz ustalona jest na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W oparciu o art. 106 ust. 4 podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 87 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest gminną jednostką budżetową Miasta, wykonującą zadania z zakresu geodezji i kartografii wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy.

Zainteresowany za wykonywane czynności związane z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, a także wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego pobiera opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Natomiast, za czynności polegające na sporządzaniu kopii dokumentów udostępnianych z zasobu i za pozostałe czynności, Wnioskodawca pobiera opłaty określone w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka.

Z kolei czynności polegające na udostępnianiu baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) są dokumentowane fakturą VAT ze stawką 22%. Jak wskazał we wniosku Zainteresowany wysokość należności za udostępniane bazy danych ustalana jest według zasad uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Czynności polegające na udzielaniu informacji z operatu ewidencyjnego, wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opiniowanie usytuowania budynków i tzw. małej architektury, sprzedaż kopii map prawnych, lokalizacyjnych i ewidencyjnych, przyjmowanie zgłoszeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych - jako mieszczące się w grupowaniu PKWiU 75.14 - dokumentowane są fakturami VAT, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego.

Natomiast pozostałe czynności (informatyczne, reprodukcyjne) Wnioskodawca dokumentuje fakturami VAT ze stawką 22%.

Wobec powyższego w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz opisany stan faktyczny uznać należy, iż:

1.

w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, a także wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, za które pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, Wnioskodawca działając jako urząd obsługujący organ władzy publicznej nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Tym samym opłaty pobierane za ww. czynności, w wysokości określonej cyt. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Zatem, brak jest podstaw do dokumentowania tych czynności fakturami VAT,

2.

czynności polegające na sporządzaniu kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, które są czynnością nierozerwalnie związaną z udostępnianiem zasobu, za które pobierane są opłaty określone w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego, spełniają przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające zaliczyć je do kategorii usług, podlegających opodatkowaniu według stawki właściwej dla danej usługi i winny być dokumentowane fakturami VAT (na zasadach wskazanych w art. 106 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4 tego przepisu),

3.

czynności polegające na udostępnianiu baz danych systemu informacji o terenie na podstawie zawartej umowy, za które pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. nie są również objęte podatkiem od towarów i usług i brak jest podstaw do wystawiania faktur VAT za te czynności,

4.

w zakresie czynności polegających na opiniowaniu usytuowania budynków i obiektów budowlanych, wykonywanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, za które opłaty pobierane są w wysokości określonej w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., Wnioskodawca działając jako organ władzy publicznej nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Tym samym opłaty pobierane za ww. czynności, nie są również objęte podatkiem od towarów i usług i brak jest podstaw do wystawiania faktur VAT za te czynności. Natomiast w zakresie pozostałych czynności wskazanych w pytaniu, za które opłaty wynikają z zarządzenia Dyrektora Miejskiego, Wnioskodawca działa jako podatnik podatku od towarów i usług, świadczący usługi określone w art. 8 ust. 1 ustawy, opodatkowane według właściwej stawki i dokumentowane fakturami VAT (z zastrzeżeniem art. 106 ust. 4).

Wskazać przy tym należy, iż traktowanie ww. czynności jako zwolnionych w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, jest niesłuszne.

5.

czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywane na podstawie przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne mogą być dokumentowane notami księgowymi oraz dowodami wpłaty, jednakże na żądanie klienta Wnioskodawca może wystawić rachunek. Brak jest podstaw prawnych do dokumentowania tych czynności fakturami VAT. Natomiast opłaty za sporządzanie kopii dokumentów oraz za inne czynności, za które wynagrodzenie pobierane jest na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka, Wnioskodawca winien udokumentować za pomocą faktur VAT, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 106 ust. 4 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl