Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-153/07-4/IN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Międzygminnego "P.Z.", reprezentowanego przez Panią D.T., przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji Związku jako podatnika VAT czynnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie prawa do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji Związku jako podatnika VAT czynnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Związek Międzygminny "P.Z." powołany został do życia przez pięć gmin, które w ramach jego działalności rozwiązują kompleksowo problemy występujące na ich obszarze, a wymagające współdziałania. Związek nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Wnioskodawca jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pod nazwą "Kanalizacja (...)". Wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr 2004/PL/ (...) w dniu 16 sierpnia 2004 r. Projekt znajduje się w grupie projektów oczekujących na dofinansowanie z Funduszu Spójności z powodu wyczerpania alokacji w latach ubiegłych.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że fizyczna realizacja projektu (projektowanie, roboty budowlano-montażowe) przewidziana jest na lata 2005 - 2010. Majątek wytworzony w ramach inwestycji pozostanie własnością Związku do roku 2031. Na lata 2009 - 2031 zostanie zawarta umowa dzierżawy majątku ze spółką A. w wyniku której Związek będzie osiągał przychody (czynsz dzierżawny) z tytułu dzierżawy wytworzonego majątku.

Po roku 2031 majątek zostanie wniesiony aportem do spółki A.

Nakłady na realizację zadań objętych wnioskiem szacowane są na kwotę netto około 300 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wypłacana sukcesywnie po realizacji kolejnych etapów prac stanowić będzie 73% wspomnianej kwoty.

Skutkuje to powstaniem znaczącej kwoty podatku naliczonego, który obciąża budżet projektu. Związek zawarł już 7 umów na wykonanie dokumentacji projektowej na łączną wartość brutto około 14 mln zł i ponosi pierwsze koszty. Wszystkie prace związane z tym projektem obciążają Wnioskodawcę i na niego wystawiane są faktury VAT.

Chcąc zapewnić sobie możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT, a następnie - mimo braku sprzedaży opodatkowanej - występować o jego zaliczkowy zwrot.

Z chwilą rozpoczęcia sprzedaży opodatkowanej (przychody z tyt. dzierżawy), czyli około roku 2009, Związek rozliczałby podatek VAT na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Związek ma prawo ubiegać się o zaliczkowy zwrot podatku od towarów i usług wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentów przez dniem uzyskania decyzji o rejestracji dla celów podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy Związek ma prawo ubiegać się o zaliczkowy zwrot podatku VAT od zakupów zaliczanych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych również za okresy, w których nie był zarejestrowany, pod warunkiem, że czynności przewidziane w art. 93 ustawy zostaną podjęte po uzyskaniu rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stwierdza się, co następuje.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na kwotę podatku naliczonego, generalnie składa się suma kwot podatku z faktur otrzymanych przez podatnika - art. 86 ust. 2 ustawy o VAT - z zastrzeżeniem kolejnych ustępów powołanego przepisu.

Podatnik podatku VAT z prawa do odliczenia skorzystać może tylko w ściśle określonym terminie. Generalnie - zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 powołanej ustawy - podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Ponadto w art. 86 ust. 10 pkt 2 - 5 ustawy dla niektórych czynności określono szczególne terminy odliczenia. Jeśli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w tych terminach może obniżyć kwotę podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Z kolei art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiący dopełnienie art. 86 określa status podatnika, umożliwiający realizowanie jego prawa do odliczenia. W przepisie tym postanowiono bowiem, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 86 ust. 20.

Z analizy treści art. 88 ust. 4 cyt. ustawy wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia ważne jest posiadanie statusu podatnika VAT czynnego. Nie wynika natomiast, by konieczne było posiadania takiego statusu w momencie otrzymania faktury dokumentującej zakupy. W dacie otrzymania faktury koniecznym jest aby podmiot, który ją otrzymuje był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustępie 2 tegoż artykułu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Tak więc podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego (musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia).

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia, od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wspomniano jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia. Aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika. Zatem należy stwierdzić, iż ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług).

Stanowisko takie jest zgodne z zasadą neutralności podatku VAT wynikającą z konstrukcji Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. U. UE L 347.1 i L 384.92).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Związek dokonywał zakupów inwestycyjnych, które służyć będą późniejszej sprzedaży opodatkowanej. Z chwilą rejestracji Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku VAT i jako takiemu będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia na ogólnych zasadach, również z faktur otrzymanych przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. W celu realizacji tego prawa Wnioskodawca powinien złożyć deklaracje podatkowe za okresy rozliczeniowe, w których na podstawie art. 86 ust. 10 i ust. 11 powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wnioskodawca nie może natomiast ubiegać się o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki od zakupów dokonanych przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Generalnie bowiem, zgodnie z art. 86 ust. 19 cyt. ustawy, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 86 ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek, polegający na umożliwieniu wystąpienia o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki, ale tylko w ściśle określonych w ustawie warunkach.

Możliwe jest to za sprawą art. 93 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym postanowiono, iż w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej lub czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podmiotom dokonującym nabycia przysługuje prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki.

W ust. 2 art. 93 ustawodawca zawarł jednak szczegółowe warunki i wymogi formalne, od spełnienia których uzależnił zaliczkowy zwrot podatku. Z przepisu tego wynika, że zwrot kwoty podatku naliczonego przysługuje na wniosek podmiotu uprawnionego, jeżeli spełnione zostały jednocześnie następujące warunki:

1)

podmiot został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie wykonał czynności opodatkowanych z wyjątkiem:

nbspnbspnbsp a) importu towarów,

nbspnbspnbsp b) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

nbspnbspnbsp c) importu usług,

nbspnbspnbsp d) nabycia towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5,

2)

wartość nabytych towarów bez podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 3, w okresie po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego wynosi nie mniej niż 250.000 zł,

3)

podmiot uprawniony uregulował w całości należność za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego, a w przypadku importu towarów zapłacił podatek należny od tego importu,

4)

podmiot złożył oświadczenie, że:

nbspnbspnbsp a) nabyte towary i usługi służyć będą do czynności opodatkowanych lub do czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług albo w przypadku importu towarów - od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego,

nbspnbspnbsp b) w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w lit. a), do końca następnego roku, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8.

Ponadto dodatkowe warunki jakie spełnić musi podmiot ubiegający się o zaliczkowy zwrot podatku określone zostały w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 789 z późn. zm.).

Powołane wyżej przepisy wyraźnie wiążą prawo do wystąpienia o zaliczkowy zwrot podatku z datą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Świadczy o tym zwłaszcza treść art. 93 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym postanowiono, że prawo do ubiegania się o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki przysługuje podmiotowi, który został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i związane jest z wartością zakupów dokonanych po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Przemawia za tym również § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., z którego wynika, że wniosek o zaliczkowy zwrot podatku może być złożony po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, a zatem również warunku dotyczącego rejestracji.

Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług kwota podatku naliczonego, która nie może zostać wypłacona w formie zaliczki, podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Podatnika w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji Związku jako podatnika VAT czynnego. Kwestie dotyczące prawa do rejestracji Związku jako podatnika podatku VAT oraz możliwości ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku VAT od inwestycji finansowanych częściowo dotacją, zostały rozstrzygnięte w odrębnej interpretacji (Nr ILPP1/443-153/07-3/IN z dnia 20 listopada 2007 r.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl