ILPP1/443-147/10-2/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-147/10-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Kultury, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2010 r. (data wpływu 10 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie występował z wnioskiem o dofinansowanie z Programu XXX. Środki te głównie będą przeznaczone na podniesienie standardu obiektu. Remont, modernizacja i doposażenie w sprzęt pozwoli na korzystanie z usług kulturalnych na wyższym poziomie oraz zaspokoi i wyrówna szanse w dostępie do kultury. W ramach realizacji operacji przewiduje się: wymianę ekranu perełkowego, kurtyn i kotar oraz remont budynku Zainteresowanego. W ramach remontu planuje on wymianę okien na okna z PCV, krycie papą termozgrzewalną i docieplenie oraz wykonanie elewacji - tynk cienkowarstwowy. Część prac związanych z remontem nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało mu prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji ww. inwestycji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Wydanie niniejszej interpretacji jest niezbędne do przedstawienia na etapie rozpatrywania wniosku o płatność.

Dodatkowo Zainteresowany wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W części remontów, które nie będą w przyszłości służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT, będą one służyły wyłącznie czynnościom zwolnionym od tego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, jeśli obiekt, którego będzie dotyczyć remont, nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż wskazane inwestycje, w części dotyczącej wymiany ekranu perełkowego, kurtyn i kotar, będą służyć czynnościom opodatkowanym, w tej części inwestycji wystąpi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Natomiast inwestycja, w części dotyczącej remontu budynku Ośrodka Kultury, nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym, dlatego nie wystąpi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, czyli nie będzie można w żaden sposób odzyskać podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W sytuacji, gdy podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności, od których przysługuje odliczenie podatku naliczonego oraz czynności, od których takie odliczenie nie przysługuje, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Z powyższego wynika, iż podatnik dokonuje odliczenia podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży jedynie wówczas, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z wykonywaniem czynności dających prawo do odliczenia oraz czynności nie dających tego prawa.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będzie występował z wnioskiem o dofinansowanie z Programu. Środki te głównie będą przeznaczone na podniesienie standardu obiektu. Remont, modernizacja i doposażenie w sprzęt pozwoli na korzystanie z usług kulturalnych na wyższym poziomie oraz zaspokoi i wyrówna szanse w dostępie do kultury. W ramach realizacji operacji Zainteresowany przewiduje: wymianę ekranu perełkowego, kurtyn i kotar oraz remont budynku. W ramach remontu planuje on wymianę okien na okna z PCV, krycie papą termozgrzewalną i docieplenie oraz wykonanie elewacji - tynk cienkowarstwowy. Część prac związanych z remontem nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Dodatkowo Zainteresowany wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W części remontów, które nie będą w przyszłości służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT, będą one służyły wyłącznie czynnościom zwolnionym od tego podatku.

Z analizy sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaniem czynności dających prawo do odliczenia, oraz kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą zwolnioną od podatku.

Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane we wniosku oraz powołane wyżej przepisy stwierdza się, iż zakupione towary i usługi związane z remontem obiektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec tego, w omawianej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy.

W zakresie remontu przedmiotowego obiektu Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in.: pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu remontu obiektu, który nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl