Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-1312/09-7/HW
Odzyskanie podatku VAT w związku z zakupem oraz odtworzeniem sprzętu medycznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2009 r. (data wpływu 22 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2009 r. (data wpływu 4 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Zakup oraz odtworzenie sprzętu medycznego (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Zakup oraz odtworzenie sprzętu medycznego (...)" Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 4 stycznia 2010 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z poz. nr 9 załącznika nr 4 do ustawy.

Wnioskodawca przeważającą część - 99,5 % - wartości sprzedaży brutto, osiąga w usługach w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (usługi zwolnione od podatku - PKWiU 85). Pozostała sprzedaż usług opodatkowana podatkiem od towarów i usług wynosi 0,5 % rocznej wartości sprzedaży brutto i obejmuje: wynajem pomieszczeń, sprzedaż energii elektrycznej, ubrań ochronnych, złomu i makulatury. Szpital jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Szpital w dniu 23 września 2009 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013 z Unii Europejskiej pn. "Zakup oraz odtworzenie sprzętu medycznego (...)". Planowany termin rozpoczęcia projektu to IV kwartał 2009 r.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych 1.687.288,53 zł, w tym netto 1.527.166,85 zł, wartość podatku 108.881,68 zł.

Koniecznością zakwalifikowania powyższego wniosku do rozpatrzenia przez Zarząd Województwa XXX - Urząd Marszałkowski, jest przedłożenie indywidualnej interpretacji w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług, zgodnie z pkt 7 Wykazu Obligatoryjnych Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO Wx w brzmieniu: "W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, należy załączyć interpretację indywidualną w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy".

W uzupełnieniu z dnia 29 grudnia 2009 r. Wnioskodawca poinformował, iż zakupiony sprzęt medyczny w ramach przedmiotowego projektu będzie związany ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług. Ponadto sprzęt ten nie będzie udostępniany, użyczany ani wydzierżawiany osobom trzecim.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Zakup oraz odtworzenie sprzętu medycznego (...)".

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Co do zasady stawka podatku VAT - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi oraz zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 9 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX planuje realizować projekt pn. "Zakup oraz odtworzenie sprzętu medycznego (...)". Wnioskodawca przeważającą część - 99,5 % - wartości sprzedaży brutto, osiąga w usługach w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (usługi zwolnione od podatku - PKWiU 85). Pozostała sprzedaż usług opodatkowana podatkiem od towarów i usług wynosi 0,5 % rocznej wartości sprzedaży brutto i obejmuje: wynajem pomieszczeń, sprzedaż energii elektrycznej, ubrań ochronnych, złomu i makulatury. Szpital jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupiony sprzęt medyczny w ramach przedmiotowego projektu będzie związany ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług. Powyższy sprzęt nie będzie udostępniany, użyczany ani wydzierżawiany osobom trzecim.

Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż planowana przez Szpital inwestycja (zakup oraz odtworzenie sprzętu medycznego) będzie służyła czynnościom, które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, Zainteresowany nie będzie miał prawa dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację ww. projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia (do dnia 31 grudnia 2009 r. na podstawie przepisów rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji przedmiotowego projektu na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

W niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wniosek dotyczący prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z projektem pn. "Zakup oraz odtworzenie sprzętu medycznego (...)".

Rozstrzygnięcie w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z projektem pn. "Przebudowa istniejącego budynku na odpady medyczne (...)" zawarte zostało w odrębnej interpretacji nr ILPP1/443-1312/09-6/HW z dnia 18 stycznia 2010 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl