Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-129/07-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku naliczonego związanego z tankowaniem firmowych samochodów z własnych kontenerów paliwowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku naliczonego związanego z tankowaniem firmowych samochodów z własnych kontenerów paliwowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma zamierza zakupić kontenery paliwowe, które będzie wykorzystywać do własnych potrzeb. Paliwo do kontenerów zakupione będzie na podstawie faktury VAT zewnętrznej i wydawane wg potrzeb z adnotacją w ewidencji tankowań. Większość samochodów firmowych spełnia wymogi ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, jednak Spółka posiada też 3 samochody niespełniające tych wymogów. Wskazane we wniosku kontenery mają pojemność 2 tyś. litrów każdy i ilość ta może być wykorzystana w różnych okresach rozliczeniowych 2 lub 3 miesięcznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jak dokonać rozliczenia podatku naliczonego w przypadku tankowania samochodów firmowych, stanowiących środki trwałe jak również będące w leasingu, na własnej stacji paliw.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest rozliczanie podatku naliczonego stosując zasadę tankowania samochodów ciężarowych z 2 kontenerów, a samochodów osobowych z pozostałego. W ten sposób Spółka przy tankowaniu kontenerów mogłaby odliczyć podatek od 4 tyś. litrów paliwa, a od pozostałych 2 tyś. litrów z trzeciego kontenera służącego do tankowania samochodów osobowych - traktować jako podatek niepodlegający odliczeniu. Przy kolejnym tankowaniu kontenera dla samochodów osobowych kwota podatku niepodlegająca odliczeniu wynikałaby z ilości uzupełnianego paliwa. Taki sposób postępowania byłby zgodny z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz - w zakresie terminu do odliczenia - z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 i art. 124. Jednakże, na mocy art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Ograniczenie to dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, za wyjątkiem pojazdów wskazanych w art. 86 ust. 4 pkt 1 - 6, a także przypadków określonych w ust. 7 tego artykułu.

Z uwagi na powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytego paliwa do napędu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

* wykorzystywane samochody służą działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,

* samochody zaliczone zostały do kategorii pojazdów niewymienionych w art. 86. ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka zamierza dokonywać zakupów paliwa do własnych kontenerów i wydawać je zgodnie z potrzebami do napędu samochodów należących do przedsiębiorstwa, dokonując adnotacji w ewidencji tankowań. Trzy pojazdy nie spełniają ustawowych wymogów uprawniających do odliczenia podatku naliczonego. W tej sytuacji Wnioskodawca zamierza dokonywać rozliczeń podatku naliczonego stosując zasadę tankowania samochodów ciężarowych z 2 kontenerów, a samochodów osobowych - z pozostałego. W ten sposób Spółka przy tankowaniu mogłaby odliczyć podatek od zakupionych 4 tyś. litrów paliwa do dwóch kontenerów służących pojazdom, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku, a od pozostałych 2 tyś. litrów z trzeciego kontenera służącego do tankowania samochodów osobowych - odliczenie takie nie przysługiwałoby. Przy kolejnym tankowaniu kontenera z paliwem dla samochodów osobowych kwota podatku niepodlegająca odliczeniu wynikałaby z ilości uzupełnianego paliwa do tego kontenera.

Taki sposób rozliczania podatku naliczonego, zdaniem tut. organu, nie stanowi uchybienia wymogom wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeśli odliczenie podatku od zakupów dotyczy paliwa dla samochodów wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, jak i z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie odliczenia podatku od zakupu paliw do samochodów zaliczanych do kategorii pojazdów niewymienionych w art. 86 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku wskazać ponadto należy na uregulowania wynikające z przepisów art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, które sytuują prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, a w przypadku niedokonania odliczenia w tym terminie, pozwalają na obniżenie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Jeśli więc także i ten warunek zostanie przez Spółkę spełniony, dokonywane rozliczenia podatku naliczonego uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl