ILPP1/443-1215/09-2/BP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP1/443-1215/09-2/BP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1215/09-2/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu: 2 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzonej działalności pozabudżetowej (prowadzenie ośrodków wczasowych, sprzedaż zbędnych składników majątku, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu najmu lokali będących własnością Wnioskodawcy). Obecnie Wnioskodawca nie posiada już żadnego ośrodka wczasowego, jedynie sporadycznie odprowadzany jest podatek od towarów i usług, głównie z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątku oraz z tytułu najmu lokali.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do projektu pn. "Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013.

Realizowana w ramach tego projektu inwestycja ma bezpośredni związek ze statutowymi zadaniami Policji, czyli utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie skutków zagrożeń środowiskowych na terenie Województwa poprzez zakup śmigłowca dla Wnioskodawcy. Jako najważniejsze cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego należy wskazać:

* zakup nowoczesnego śmigłowca w miejsce wyeksploatowanego;

* przełożenie sprzętu optycznego z wyeksploatowanego śmigłowca do śmigłowca zakupionego w ramach projektu.

Realizacja powyższych celów spowoduje, że skróceniu ulegnie czas dotarcia na miejsce zdarzenia i czas likwidacji zagrożeń, w tym zagrożeń środowiskowych. Osiągniecie tej korzyści będzie możliwe dzięki temu, że zakupiony śmigłowiec będzie szybszy, nowocześniejszy, co znacznie obniży koszty eksploatacji (ekonomiczniejsze zużycie paliwa oraz rzadsze uleganie awariom). Dzięki realizacji niniejszego projektu ograniczona zostanie liczba ofiar oraz wysokość strat materialnych powstałych w wyniku zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń technologicznych.

Wobec powyższego, zakup ten nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i będzie wykorzystywany jedynie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego".

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie administracji publicznej (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - ex 75) i w związku z tym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. w poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono "usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (symbol PKWiU ex 75).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. w myśl ust. 2 tego przepisu, do podstawowych zadań Policji należą:

1.

ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2.

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3.

inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4.

wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5.

nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6.

kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7.

współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8.

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

9.

(uchylony)

10.

prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

11.

(uchylony)

Stosownie do ust. 3 tego przepisu, Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzonej działalności pozabudżetowej (prowadzenie ośrodków wczasowych, sprzedaż zbędnych składników majątku, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu najmu lokali będących własnością Zainteresowanego). Obecnie Wnioskodawca nie posiada już żadnego ośrodka wczasowego, jedynie sporadycznie odprowadzany jest podatek od towarów i usług, głównie z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątku oraz z tytułu najmu lokali. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do projektu pn. "Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013. Realizowana w ramach tego projektu inwestycja ma bezpośredni związek ze statutowymi zadaniami Policji, czyli utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie skutków zagrożeń środowiskowych na terenie Województwa poprzez zakup śmigłowca dla Wnioskodawcy. Jako najważniejsze cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego należy wskazać: zakup nowoczesnego śmigłowca w miejsce wyeksploatowanego oraz przełożenie sprzętu optycznego z wyeksploatowanego śmigłowca do śmigłowca zakupionego w ramach projektu. Realizacja powyższych celów spowoduje, że skróceniu ulegnie czas dotarcia na miejsce zdarzenia i czas likwidacji zagrożeń, w tym zagrożeń środowiskowych. Osiągniecie tej korzyści będzie możliwe dzięki temu, że zakupiony śmigłowiec będzie szybszy, nowocześniejszy, co znacznie obniży koszty eksploatacji (ekonomiczniejsze zużycie paliwa oraz rzadsze uleganie awariom). Dzięki realizacji niniejszego projektu ograniczona zostanie liczba ofiar oraz wysokość strat materialnych powstałych w wyniku zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń technologicznych. Wobec powyższego, zakup ten nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W niniejszej sprawie nie zostanie jednak spełniony wskazany wyżej warunek, ponieważ Wnioskodawca jako beneficjent środków unijnych w zakresie przedmiotowego projektu, będzie realizował zadania nałożone na niego na podstawie odrębnych przepisów prawa i w tym konkretnym przypadku nie będzie działał jako podatnik VAT. Zatem, towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu, nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie będzie więc przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego".

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród tych warunków ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 powołanego rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, a więc nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przytoczonych przepisów.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego".

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego należało uznać za prawidłowe, jednakże w oparciu o inną podstawę prawną niż wskazana przez Wnioskodawcę.

Należy również zauważyć, że zwolnienie od podatku dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 75 na podstawie powołanego przez Wnioskodawcę art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy od podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, natomiast nie dotyczy usług administracji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl