Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-1133/09-4/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2009 r. (data wpływu: 18 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2009 r. (data wpływu: 18 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług polegających na dochodzeniu odszkodowań od towarzystw i zakładów ubezpieczeń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług polegających na dochodzeniu odszkodowań od towarzystw i zakładów ubezpieczeń. Pismem z dnia 16 listopada 2009 r. wniosek został uzupełniony poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na dochodzeniu odszkodowań od towarzystw i zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenia.

Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON, Urząd Statystyczny zakwalifikował powyższe usługi pod symbolem PKWiU z roku 2007 - 66.21.Z usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD z roku 2004 - 67.20.Z usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi).

Spółka działa na podstawie udzielonych przez klientów pełnomocnictw, uzyskując przychody na zasadzie prowizji. Wysokość prowizji wskazana jest w umowie zawieranej pomiędzy Spółką a klientem. Realizacja umowy następuje po otrzymaniu odszkodowania lub jego czyści na konto Spółki. Spółka przyjmuje od klientów sprawy nowe (wcześniej klient nie starał się o odszkodowanie) i sprawy do prowadzenia w trybie odwoławczym (wcześniej klient otrzymał już odszkodowanie). Do czynności wykonywanych przez Spółkę w imieniu klienta należy prowadzenie korespondencji z towarzystwem ubezpieczeniowym, gromadzenie dokumentacji medycznej oraz protokołów powypadkowych, negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania, podpisywanie ugód w imieniu klienta. Wszystkie te czynności zmierzają do przyznania i wypłaty odszkodowań.

Reprezentowanie klienta odbywa się na drodze pozasądowej i dotyczy odszkodowań z różnego rodzaju polis, np. polis komunikacyjnych OC, AC, NW, majątkowych, osobowych i życiowych.

Pismem z dnia 16 listopada 2009 r. Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego poprzez stwierdzenie, że na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), świadczone przez niego usługi polegające na dochodzeniu odszkodowań od towarzystw i zakładów ubezpieczeń są klasyfikowane do grupy 67.20.10-00.90 "Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane czynności korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ustawodawca w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy określił, że przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto w przepisie art. 8 ust. 3 ww. ustawy wskazano, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione z załączniku nr 4 do ustawy.

W pozycji 3 ww. załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU, sekcja j ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki;

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej;

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU EX 67.13.10-00.20);

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU EX 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń;

5.

usług ściągania długów oraz factoringu;

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy;

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy;

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności;

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Usługi polegające na dochodzeniu odszkodowań od towarzystw i zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenia, zostały sklasyfikowane przez organ statystyczny jako usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych szkód PKWiU 66.21 (wcześniej PKWiU 2004 r. - 67.20).

W związku z powyższym usługi świadczone przez Spółkę jako wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług korzystają ze zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 207, poz. 1293, dla celów podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W pozycji 3 ww. załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU, sekcja j ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że usługi polegające na dochodzeniu odszkodowań od Towarzystw i Zakładów Ubezpieczeń oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenia, zostały przez Wnioskodawcę sklasyfikowane jako usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe" (PKWiU z roku 1997 - 67.20.10-00.90). Do czynności wykonywanych przez Spółkę w imieniu klienta należy prowadzenie korespondencji z towarzystwem ubezpieczeniowym, gromadzenie dokumentacji medycznej oraz protokołów powypadkowych, negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania, podpisywanie ugód w imieniu klienta. Wszystkie te czynności zmierzają do przyznania i wypłaty odszkodowań. Reprezentowanie klienta odbywa się na drodze pozasądowej i dotyczy odszkodowań z różnego rodzaju polis, np. polis komunikacyjnych OC, AC, NW, majątkowych, osobowych i życiowych.

Stosownie do treści przepisu art. 135 (1) (d) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. wyłączeniu ze zwolnienia podlega windykacja należności.

W poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, stanowiącego wykaz usług zwolnionych od podatku znajdują się usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji j ex (65-67) oraz określone zostały usługi, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Do usług wyłączonych ze zwolnienia ustawodawca zaliczył m.in. usługi ściągania długów, nie przyporządkowując im jednak właściwego grupowania PKWiU.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia "windykacja" i "dług". Zgodnie z "Małym słownikiem języka polskiego" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, pod redakcją Elżbiety Sobol) "windykacja" to "dochodzenie na drodze sądowej zwrotu rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej" (str. 1023), natomiast "dług" to "zaciągnięta pożyczka, zwykle gotówkowa; zobowiązanie do określonych świadczeń pieniężnych lub w naturze" (str. 132).

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym wykonywane przez niego czynności nie noszą cech usług windykacji i ściągania długów, lecz jedynie służą uzyskaniu i wypłacie odszkodowania na drodze pozasądowej.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż usługi o których mowa we wniosku, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 67.20.10-00.90 "Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe", korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Ponadto podkreślić należy, iż kwestie dotyczące prawidłowości zaklasyfikowania czynności wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). w związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl