Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-1108/09-2/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 16 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług sfinansowanych dotacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług sfinansowanych dotacją.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Z uwagi na to, że Fundacja prowadzi, obok działalności statutowej, również działalność gospodarczą, Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 12 września 2009 r.

Główną działalnością Fundacji jest działalność statutowa polegająca na:

1.

wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,

2.

wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz

3.

wykorzystywaniu nowych, innowacyjnych technik i technologii,

4.

promowaniu idei przedsiębiorczości.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.

udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym w tworzeniu i prowadzeniu nowych przedsiębiorstw,

2.

organizowanie i finansowanie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP,

3.

udzielenie wsparcia szkoleniowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

4.

wspieranie transferu wiedzy i technologii z nauki do środowiska przedsiębiorców.

Fundacja w celu realizacji swojej działalności statutowej składa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i regionalnych programów operacyjnych 2007-2013. Dotyczy to takich działań, jak inicjowanie działalności innowacyjnej, tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W większości przypadków instytucją wdrażającą i kontrolującą Program Operacyjny jest P. Po uzyskaniu dofinansowania Fundacja, w celu realizacji danego projektu, nabywać będzie następujące towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT: usługi doradcze i eksperckie, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup mebli i wyposażenia laboratoriów, usługi księgowe, prawne, audytu, translacyjne, remont, adaptacja pomieszczeń, najem biur i pomieszczeń laboratoryjnych wraz z kosztami utrzymania. Wydatki pokrywane będą z dotacji, która nie jest przychodem ze sprzedaży towarów i usług. Realizacja żadnego z projektów nie zakłada sprzedaży towarów i usług powstałych na bazie zakupionych, na potrzeby projektu, towarów i usług. Wspomniane działania są przeznaczone jedynie dla podmiotów nienastawionych na zysk (tak zwanych Instytucji Otoczenia Biznesu), które ewentualne nadwyżki przeznaczać będą na cele statutowe. Fundacja należy do grona takich podmiotów. Dla każdego projektu Fundacja zobowiązana jest prowadzić odrębną księgowość. Co oznacza, że Fundacja nie będzie mieć możliwości odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Fundacja powinna od kwoty otrzymanej dotacji naliczyć i odprowadzić podatek VAT.

2.

Czy Fundacja ma prawo do odliczenia (zwrotu) podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych przez Fundację ze środków pochodzących z dotacji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Kwota dotacji, jako przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót zwiększony o dotacje, subwencje i dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Fundacja, w ramach realizowanych działań z dotacji, nie będzie świadczyć usług, ani nie będzie dostarczać towarów, zatem nie można stwierdzić, że dotacja ma wpływ na cenę towaru lub usługi. W opisanych przypadkach brak będzie ceny usługi, czy towaru.

Ad. 2.

Fundacja nie jest uprawniona do dokonywania odliczeń z tytułu podatku VAT, który Fundacja zapłaci w związku z płatnościami, o których mowa wyżej. Wskazuje na to treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanym przypadku Fundacja nie będzie wykonywać żadnych czynności opodatkowanych, w związku z czym prawo do odliczenia nie przysługuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do zapisu art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Fundacja w celu realizacji swojej działalności statutowej składa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i regionalnych programów operacyjnych 2007-2013. Dotyczy to takich działań, jak inicjowanie działalności innowacyjnej, tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Po uzyskaniu dofinansowania Fundacja, w celu realizacji danego projektu, nabywać będzie następujące towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT: usługi doradcze i eksperckie, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup mebli i wyposażenia laboratoriów, usługi księgowe, prawne, audytu, translacyjne, remont, adaptacja pomieszczeń, najem biur i pomieszczeń laboratoryjnych wraz z kosztami utrzymania. Wydatki pokrywane będą z dotacji, która nie jest przychodem ze sprzedaży towarów i usług. Realizacja żadnego z projektów nie zakłada sprzedaży towarów i usług powstałych na bazie zakupionych, na potrzeby projektu, towarów i usług. Wspomniane działania są przeznaczone jedynie dla podmiotów nienastawionych na zysk (tak zwanych Instytucji Otoczenia Biznesu), które ewentualne nadwyżki przeznaczać będą na cele statutowe. Fundacja należy do grona takich podmiotów. Ponadto dla każdego projektu Fundacja zobowiązana jest prowadzić odrębną księgowość. Co oznacza, że Fundacja nie będzie mieć możliwości odliczenia podatku VAT.

Odnosząc powyższe do przedstawionej wyżej analizy przepisów należy stwierdzić, że dotacja uzyskana przez Fundację na realizację zadań statutowych, w ramach których nie będą świadczone usługi i nie będzie dokonywana dostawa towarów, nie stanowi u Wnioskodawcy obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2.

Podstawowe uprawnienia podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostały zawarte w dziale IX ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż wszelkie towary i usługi sfinansowane przedmiotową dotacją nie będą wykorzystywane przez Fundację do sprzedaży towarów i świadczenia usług tym samym nie wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup ww. towarów i usług.

W zakresie przedmiotowego projektu Fundacja nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług sfinansowanych dotacją uzyskaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i regionalnych programów operacyjnych 2007-2013.

Należy zaznaczyć, że odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku udzielono w oparciu o informacje wskazane przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego i traci ona swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl