Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-1088/11-5/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2011 r. (data wpływu 3 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 listopada 2011 r. o informacje doprecyzowujące przedstawione zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka "A" Sp. z o.o. (zwana dalej "Wnioskodawcą") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uboju kurcząt oraz rozbioru i konfekcjonowania elementów drobiowych. Działalność produkcyjna Wnioskodawcy wspomagana jest przez następujące, wydzielone organizacyjnie w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy, działy: Dział Księgowo-Kadrowy (9 zatrudnionych), Dział Sprzedaży (4 zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 współpracownik) i Dział Logistyki (3 zatrudnionych), tworzące łącznie departament wsparcia (dalej zwany "Departamentem Wsparcia").

Ponadto Wnioskodawca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do oznaczenia słowno-graficznego "A". Oznaczenie to nosi wszelkie znamiona utworu, tak jak zdefiniowano je w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1984 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i jest przejawem działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalonym w postaci graficznej (dalej "B").

"B" nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (dalej "WNIP"), pomimo iż są składnikiem prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa i są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. do oznaczania produktów produkowanych przez Wnioskodawcę.

Obecnie planowana jest zmiana modelu działalności Wnioskodawcy poprzez wniesienie do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej "Spółką Usługową") na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia wraz z "B", a dokładniej w postaci: majątku (sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, mebli biurowych, wyposażenia biurowego), praw i obowiązków z umów licencyjnych na oprogramowanie m.in. księgowo-kadrowe, "B", praw i obowiązków z umów z dostawcami m.in. usług telekomunikacyjnych, usług serwisowych (w tym informatycznych). Wraz z wyżej wymienionymi składnikami majątkowymi i niemajątkowymi przejdą do Spółki Usługowej w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownicy zatrudnieni w Departamencie Wsparcia.

Zmiana ta umożliwi Wnioskodawcy skoncentrowanie całości jego zasobów na podstawowej działalności, jaką jest działalność produkcyjna, gdyż problematyką związaną z działalnością wspierającą działalność produkcyjną będzie zajmować się Spółka Usługowa jako usługodawca świadczący na rzecz Wnioskodawcy usługi na podstawie stosownej umowy, która zostanie zawarta w dniu wniesienia przez Wnioskodawcę aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Usługowej.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 listopada 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

1.

W skład "Departamentu Wsparcia" nie wchodzą inne składniki majątkowe, oprócz tych, które ostały opisane we wniosku.

2.

Zespół składników majątkowych przypisanych do "Departamentu Wsparcia" obejmuje wszystkie zobowiązania związane z działalnością tej części przedsiębiorstwa.

3.

Wydzielone składniki majątkowe wymagają możliwości korzystania z pomieszczeń biurowych.

4.

Wśród składników przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma prawa własności lub innego tytułu prawnego do nieruchomości (lokalu).

Po otrzymaniu aportu Spółka Usługowa podpisze z Wnioskodawcą umowę najmu w celu zapewnienia sobie pomieszczeń biurowych niezbędnych dla prowadzenia działalności.

5.

Wraz z przeniesieniem wyodrębnionej część przedsiębiorstwa nie dojdzie do przeniesienia tytułów prawnych do pomieszczeń czy nieruchomości.

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 4. Spółka Usługowa zawrze umowę najmu powierzchni biurowej z Wnioskodawcą po wniesieniu do niej aportu.

6.

Przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, udział pozostałych struktur Wnioskodawcy nie będzie wymagany.

7.

Spółka Usługowa jako odrębny podmiot prawa (osoba prawna) będzie w pełni autonomiczna w podejmowaniu decyzji.

8.

Przedstawiony we wniosku zespół składników został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

9.

Przedmiotem aportu do Spółki Usługowej będą wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania stanowiące majątek "Departamentu Wsparcia".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedmiot wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia wraz z "B" będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e, a tym samym będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej "VATU").

Zdaniem Wnioskodawcy, Departament Wsparcia będzie mógł samodzielnie realizować swoje unikalne funkcje (tj. świadczyć usługi księgowo-kadrowe, logistyczne i sprzedażowe oraz udzielać licencji na korzystanie z "B") również po jego wniesieniu tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Usługowej, a to dlatego, że już teraz Departament Wsparcia jest wyodrębniony zarówno organizacyjnie, funkcjonalnie (odrębne pomieszczenia biurowe, trwale przypisane składniki majątkowe, odrębna załoga pracownicza, własne i unikalne zadania i funkcje), jak i finansowo (własny budżet na zadania inwestycyjne, wydzielone księgowo poprzez księgowanie na odrębnych kontach koszty i budżet). Również po wniesieniu aportem do Spółki Usługowej Departament Wsparcia będzie dalej realizował swoje zadania.

Ze względu na powyższe przedmiot wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia wraz z "B" będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p.

Na gruncie przepisów VATU wkład niepieniężny w postaci Departamentu Wsparcia wraz z "B" będzie również ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e VATU. Definicja ZCP zawarta w tym przepisie jest identyczna z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., w związku z powyższym przedmiot wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia (wraz z "B"), będący ZCP w rozumieniu przepisów u.p.d.o.p., jest również ZCP w rozumieniu przepisów VATU.

Wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Usługowej na pokrycie podwyższenia jej kapitału zakładowego jest formą zbycia ZCP, który jest przedmiotem tego wkładu, bowiem w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego dojdzie do przeniesienia własności składników ZCP na Spółkę Usługową.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 pkt 1 VATU, wkład niepieniężny w postaci Departamentu Wsparcia wraz z "B" nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów", w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

W niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Zaznaczyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu "przedsiębiorstwo". Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia "przedsiębiorstwo" wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to wniesienie takiego aportu do innego podmiotu (spółki prawa handlowego lub cywilnego), nie będzie podlegało przepisom ustawy.

Należy tu wskazać również art. 552 Kodeksu cywilnego, którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Natomiast zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z definicji tej wynika, że podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. W tym miejscu należy zauważyć, że wyodrębnienie organizacyjne nie jest tożsame z wyodrębnieniem formalno-prawnym. Oznacza to, iż aby określona część przedsiębiorstwa mogła być wyodrębniona organizacyjnie nie musi stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej lub oddziału.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Dlatego należy uznać, że nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uboju kurcząt oraz rozbioru i konfekcjonowania elementów drobiowych. Działalność produkcyjna Wnioskodawcy wspomagana jest przez następujące, wydzielone organizacyjnie w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy, działy: Dział Księgowo-Kadrowy (9 zatrudnionych), Dział Sprzedaży (4 zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 współpracownik) i Dział Logistyki (3 zatrudnionych), tworzące łącznie departament wsparcia (dalej zwany "Departamentem Wsparcia"). Wnioskodawca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do oznaczenia słowno-graficznego "A". Oznaczenie to nosi wszelkie znamiona utworu, tak jak zdefiniowano je w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest przejawem działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalonym w postaci graficznej (dalej "B"). "B" nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (dalej "WNIP"), pomimo iż są składnikiem prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa i są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. do oznaczania produktów produkowanych przez Wnioskodawcę.

Obecnie planowana jest zmiana modelu działalności Wnioskodawcy poprzez wniesienie do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej "Spółką Usługową") na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia wraz z "B", a dokładniej w postaci: majątku (sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, mebli biurowych, wyposażenia biurowego), praw i obowiązków z umów licencyjnych na oprogramowanie m.in. księgowo-kadrowe, "B", praw i obowiązków z umów z dostawcami m.in. usług telekomunikacyjnych, usług serwisowych (w tym informatycznych). Wraz z wyżej wymienionymi składnikami majątkowymi i niemajątkowymi przejdą do Spółki Usługowej w trybie art. 231 ustawy - Kodeks pracy pracownicy zatrudnieni w Departamencie Wsparcia.

Zmiana ta umożliwi Wnioskodawcy skoncentrowanie całości jego zasobów na podstawowej działalności, jaką jest działalność produkcyjna, gdyż problematyką związaną z działalnością wspierającą działalność produkcyjną będzie zajmować się Spółka Usługowa jako usługodawca świadczący na rzecz Wnioskodawcy usługi na podstawie stosownej umowy, która zostanie zawarta w dniu wniesienia przez Wnioskodawcę aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Usługowej.

W skład "Departamentu Wsparcia" nie wchodzą inne składniki majątkowe, oprócz tych, które zostały opisane powyżej. Zespół składników majątkowych przypisanych do "Departamentu Wsparcia" obejmuje wszystkie zobowiązania związane z działalnością tej części przedsiębiorstwa.

Wydzielone składniki majątkowe wymagają możliwości korzystania z pomieszczeń biurowych. Wśród składników przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma prawa własności lub innego tytułu prawnego do nieruchomości (lokalu). Wraz z przeniesieniem wyodrębnionej część przedsiębiorstwa nie dojdzie do przeniesienia tytułów prawnych do pomieszczeń czy nieruchomości. Po otrzymaniu aportu Spółka Usługowa podpisze z Wnioskodawcą umowę najmu w celu zapewnienia sobie pomieszczeń biurowych niezbędnych dla prowadzenia działalności.

Przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, udział pozostałych struktur Wnioskodawcy nie będzie wymagany. Spółka Usługowa jako odrębny podmiot prawa (osoba prawna) będzie w pełni autonomiczna w podejmowaniu decyzji. Przedstawiony we wniosku zespół składników został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Przedmiotem aportu do Spółki Usługowej będą wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania stanowiące majątek "Departamentu Wsparcia".

Ponadto, we własnym stanowisku Wnioskodawca wyjaśnił, iż Departament Wsparcia będzie mógł samodzielnie realizować swoje unikalne funkcje (tj. świadczyć usługi księgowo-kadrowe, logistyczne i sprzedażowe oraz udzielać licencji na korzystanie z "B") również po jego wniesieniu tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Usługowej, a to dlatego, że już teraz Departament Wsparcia jest wyodrębniony zarówno organizacyjnie, funkcjonalnie (odrębne pomieszczenia biurowe, trwale przypisane składniki majątkowe, odrębna załoga pracownicza, własne i unikalne zadania i funkcje) jak i finansowo (własny budżet na zadania inwestycyjne, wydzielone księgowo poprzez księgowanie na odrębnych kontach koszty i budżet). Również po wniesieniu aportem do Spółki Usługowej Departament Wsparcia będzie dalej realizował swoje zadania.

W przedmiotowej sprawie należy zwrócić uwagę na bardzo istotny element przedstawionego zdarzenia przyszłego jakim jest fakt, że na inny podmiot zostaną przeniesione wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania stanowiące majątek "Departamentu Wsparcia", za wyjątkiem nieruchomości. Koniecznym jest zatem przeanalizowanie, czy w tym konkretnym przypadku, nieruchomości bądź tytuł prawny do nieruchomości jest nieodzownym elementem w zespole składników majątkowych stanowiących przedmiot planowanego aportu, dla nadania mu przymiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W rozumieniu wskazanego przepisu art. 2 pkt 27e ustawy, aby określony kompleks składników majątkowych mieścił się w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione wymienione powyżej w niniejszej interpretacji warunki. Jednocześnie dokonując analizy, czy dany zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, można mieć do czynienia z różnorodnością stanów faktycznych. Dlatego też ustawodawca w definicji określonej w art. 2 pkt 27e ustawy, skonstruował ogólną przesłankę, stanowiącą, obok konieczności wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, wymóg samodzielności w realizowaniu zadań gospodarczych. Przepis ten nie wyznaczając enumeratywnego katalogu warunków, których spełnienie świadczy o istnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie rozstrzyga również kwestii dotyczącej nieruchomości bądź tytułu prawnego do niej w przedmiotowym zespole składników majątkowych.

Dokonanie analizy w niniejszym zakresie, wymaga każdorazowo uwzględnienia profilu działalności danego przedsiębiorcy, warunków rynkowych oraz specyfiki danej branży. Dopiero bowiem przy stwierdzeniu, że określona nieruchomość nieodzownie wiąże się ze strukturą organizacyjną i funkcjonalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prawo do korzystania z nieruchomości (zarówno prawo rzeczowe jak i stosunek zobowiązaniowy, który umożliwia korzystanie z rzeczy), można uznać za warunek konieczny do nadania zespołowi składników statusu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z wniosku wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest ubój kurcząt oraz rozbiór i konfekcjonowanie elementów drobiowych. Jednakże działalność ta jest wspomagana przez wydzielone organizacyjnie w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy Dział Księgowo-Kadrowy, Dział Sprzedaży i Dział Logistyki, które razem tworzą Departament Wsparcia, będący przedmiotem aportu. Na potrzeby tej części działalności Spółka wykorzystuje pomieszczenia biurowe. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca wraz z przeniesieniem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nie dojdzie do przeniesienia na Spółkę Usługową tytułów prawnych do pomieszczeń czy nieruchomości. Natomiast po otrzymaniu aportu Spółka Usługowa podpisze z Wnioskodawcą umowę najmu w celu zapewnienia sobie pomieszczeń biurowych niezbędnych dla prowadzenia działalności.

W tym miejscu należy zauważyć, że prawo do nieruchomości może stanowić istotny element majątku przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo korzysta z zasobów naturalnych (kopalnie), produkcji np. towary oznaczone znakiem towarowym, miejsce pochodzenia lub prowadzi sprzedaż detaliczną w określonej lokalizacji (market). W tych przypadkach znaczenie lokalizacji jest na tyle istotne, że jest nieodzownym elementem przedsiębiorstwa. W sytuacji przedstawionej we wniosku nabywca będzie prowadził działalność w zakresie obsługi sprzedaży w tym samym miejscu co zbywca w oparciu o umowę najmu powierzchni biurowej.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że majątek będący przedmiotem aportu stanowi zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych (tj. usługi księgowo-kadrowe, logistyczne i sprzedażowe oraz udzielanie licencji na korzystanie z "B"), bowiem jak wskazał Wnioskodawca jest wydzielony w ramach Spółki w sposób funkcjonalny, organizacyjny (odrębne pomieszczenia biurowe, trwale przypisane składniki majątkowe, odrębna załoga pracownicza, własne i unikalne zadania i funkcje), jak i finansowy (własny budżet na zadania inwestycyjne, wydzielone księgowo poprzez księgowanie na odrębnych kontach koszty i budżet).

Reasumując, przedmiot wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia wraz z "B" będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a tym samym opisaną przez Wnioskodawcę czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki z o.o. należy uznać za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Tut. Organ informuje ponadto, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności na informacji, iż przedstawiony we wniosku zespół składników został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast, wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl