ILPP1/443-1052/09-2/KG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP1/443-1052/09-2/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1052/09-2/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2009 r. (data wpływu 7 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z siedzibą w L. Spółka początkowo zajmowała się handlem detalicznym odzieżą i w znikomej części hurtową. Gdy ta branża zaczęła podupadać Spółka zakupiła nieruchomości, w których prowadziła sklepy z odzieżą i zmieniła główny profil działalności na wynajmowanie lokali innym podmiotom gospodarczym. Każdy ze wspólników posiada we wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej następujące numery PKD dotyczące nieruchomości:

* 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

* 68.20.Z Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Do dnia sporządzenia wniosku Wnioskodawcy pozostał tylko jeden sklep z odzieżą, który pozostaje we władaniu Spółki od dnia 27 września 2004 r. na podstawie umowy najmu z urzędem miasta. Na podstawie umowy przedwstępnej ww. lokal, w miesiącu listopadzie 2009 r., zostanie zakupiony od urzędu miasta. Przedmiotowy lokal jest jedynym lokalem użytkowym w poniemieckiej kamienicy (kamienica została wybudowana około 80 lat temu). Od lat w ww. lokalu była prowadzona działalność gospodarcza przez różne podmioty. Urząd miasta sprzeda Spółce przedmiotowy lokal z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Od listopada lokal automatycznie zostanie wniesiony na podstawie faktury do Ewidencji Środków Trwałych Spółki jako kompletny i nadający się do używania. Przez okres 5 lat (okres dzierżawy) Spółka prowadziła w przedmiotowym lokalu drobne remonty na łączną kwotę 10 tys. zł. Lokal ma wartość początkową netto ok. 190 tys. zł (grunt ok. 20 tys. zł i lokal 170 tys. zł). Nie było konieczności ponoszenia większych nakładów na remonty, czy modernizację, ze względu na dobry stan techniczny lokalu.

W niedługim czasie po wykupie Spółka zamierza całkowicie wycofać się ze sprzedaży detalicznej odzieży markowej i wydzierżawić lokal innej firmie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku gdyby pojawił się kupiec z ofertą zakupu lokalu (po jego zakupie od urzędu miasta), Spółka ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży ww. nieruchomości na zasadach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oznacza to, że wymienioną wyżej stawkę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, jak też rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 ust. 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie art. 43 ust. 7a ww. ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z danych wskazanych we wniosku wynika, że Spółka zmierza nabyć od urzędu miasta lokal użytkowy, który od 27 września 2004 r. wynajmuje na prowadzoną działalność gospodarczą (sklep z odzieżą). Przedmiotowy lokal jest jedynym lokalem użytkowym w kamienicy wybudowanej ok. 80 lat temu. Od lat w ww. lokalu była prowadzona działalność gospodarcza przez różne podmioty. Urząd miasta sprzeda Spółce przedmiotowy lokal z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług. Od listopada lokal automatycznie zostanie wniesiony na podstawie faktury do Ewidencji Środków Trwałych Spółki jako kompletny i nadający się do używania. Przez okres 5 lat (okres dzierżawy) Spółka prowadziła w przedmiotowym lokalu drobne remonty na łączną kwotę 10 tys. zł. Lokal ma wartość początkową netto ok. 190 tys. zł (grunt ok. 20 tys. zł i lokal 170 tys. zł). w niedługim czasie po wykupie Spółka zamierza całkowicie wycofać się ze sprzedaży detalicznej odzieży markowej i wydzierżawić lokal innej firmie.

Przenosząc powyższe zdarzenie na grunt przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż planowana przez Wnioskodawcę dostawa lokalu użytkowego nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, iż powyższego rozstrzygnięcia dokonano przy założeniu, że Wnioskodawca przed sprzedażą nie poniesie nakładów na ulepszenie lokalu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, oraz że nie ulegną zmianie inne elementy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl