ILPP1/443-1023/09-3/MT - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP1/443-1023/09-3/MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-1023/09-3/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana prowadzącego działalność gospodarczą, przedstawione we wniosku z dnia - brak daty (data wpływu 31 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na podpisywaniu umów z klientami oraz zbieraniu dokumentów od klientów, którzy ulegli wypadkowi komunikacyjnemu i chcą otrzymać odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dokumenty te będą przekazywane firmie, która zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Firma ta uzyskuje odszkodowanie oraz reprezentuje klienta na podstawie zawartej umowy z klientem oraz pełnomocnictwa udzielonego notarialnie przez niego. Wnioskodawca jako pełnomocnik firmy będzie zawierał umowy z klientami, a następnie całą dokumentację przekazywać ww. firmie na zasadzie umowy agencyjnej. Za przekazanie zgromadzonej dokumentacji potrzebnej do uzyskania odszkodowania Zainteresowany będzie otrzymywał procentowo określoną prowizję od kwoty prowizji pobieranej przez firmę z kwoty uzyskanego odszkodowania dla klienta z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego przez ww. firmę.

Ww. usługi zostały zaklasyfikowane na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r., przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 67.20.10-00.10 "usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) a ich klientami".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonywana działalność jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4, poz. 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie potwierdzenia symbolu PKWiU przez Urząd Statystyczny wykonywanej działalności, świadczenie przedmiotowych usług jest zwolnione od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określa przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ponadto przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych do niej przewidują obniżone stawki oraz zwolnienie od podatku.

Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynika, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 3 powyższego załącznika wymienione są usługi pośrednictwa finansowego - sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20,-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Stosownie do objaśnień zawartych w załącznikach do ustawy symbol "ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

W obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2009 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), w dziale 67 obejmującym "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami" znajdują się w pozycji 67.20.10-00 "usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych". Ustawodawca w rozszerzeniu tej pozycji wymienia:

1.

67.20.10-00.10 - usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) a ich klientami;

2.

67.20.10-00.20 - usługi doradztwa ubezpieczeniowego, bez doradztwa w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;

3.

67.20.10-00.30 - usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych;

4.

67.20.10-00.90 - usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, pozostałe.

Z powyższych regulacji wynika, że wyłączone ze zwolnienia są usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.13.10-00.20 i 67.13.10-00.30) z wyjątkiem usług świadczonych w tym zakresie przez same zakłady ubezpieczeniowe (w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej) oraz podmioty działające w imieniu i na rzecz tych zakładów.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na podpisywaniu umów z klientami oraz zbieraniu dokumentów od klientów, którzy ulegli wypadkowi komunikacyjnemu i chcą otrzymać odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dokumenty te będą przekazywane firmie, która zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Firma ta uzyskuje odszkodowanie oraz reprezentuje klienta na podstawie zawartej umowy. Wnioskodawca jako pełnomocnik firmy będzie zawierał umowy z klientami, a następnie całą dokumentację klienta przekazywać ww. firmie na zasadzie umowy agencyjnej. Za przedmiotowe czynności Zainteresowany będzie otrzymywał procentowo określoną prowizję od kwoty prowizji pobieranej przez firmę z kwoty uzyskanego odszkodowania dla klienta z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego przez ww. firmę. Opisane we wniosku usługi zostały zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny jako PKWiU 67.20.10-00.10 "usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) a ich klientami".

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym mieszczą się pod symbolem PKWiU 67.20.10-00.10, w związku z czym będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy ponadto wskazać, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl